Ισχύς Διαταγμάτων δυνάμει του περί Ελευθέρων Ζωνών Νόμου του 1975 και του περί Λιμενικών Περιοχών Νόμου του 1979

61. Διατάγματα που έχουν εκδοθεί δυνάμει του περί Ελευθέρων Ζωνών Νόμου του 1975 και του περί Λιμενικών Περιοχών Νόμου του 1979 ισχύουν και μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου εκτός αν τροποποιηθούν ή ανακληθούν με Διάταγμα που εκδίδεται προς τούτο από το Υπουργικό Συμβούλιο.