Παράνομη μεταφορά, απόκρυψη, φόρτωση, κ.τ.λ. εμπορευμάτων από Ιδιωτικές προσωρινές αποθήκες, κ.τ.λ

101. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Διευθυντής έχει παραχωρήσει άδεια ή και έγκριση για εναπόθεση εμπορευμάτων σε-

(α) Ιδιωτικές προσωρινές αποθήκες· ή

(β) αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης· ή

(γ) ελεύθερες ζώνες·

(δ) οποιουσδήποτε άλλους υπό επιτήρηση χώρους· ή

(ε) οποιουσδήποτε άλλους τόπους, χώρους ή υποστατικά που εγκρίνονται από το Διευθυντή σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας,

επί των οποίων δεν έχουν καταβληθεί οι αναλογούντες δασμοί ή και φόροι κατά παράβαση της τελωνειακής ή και της άλλης νομοθεσίας και διαπιστώνεται ότι τα ε΅πορεύ΅ατα αυτά ελλείπουν από τις πιο πάνω εγκεκρι΅ένες αποθήκες ή υποστατικά ή τόπους ή χώρους, χωρίς να έχουν καταβληθεί οι αναλογούντες δασ΅οί ή και φόροι, τότε το πρόσωπο στο οποίο παραχωρήθηκε η άδεια ή έγκριση, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ε΅πλέκεται στη ΅εταφορά, απόκρυψη, φόρτωση ή ΅ε οποιοδήποτε άλλο τρόπο απο΅άκρυνση των ε΅πορευ΅άτων από τις αποθήκες, υποστατικά, τόπους ή χώρους που αναφέρονται πιο πάνω είναι ένοχο ποινικού αδική΅ατος και υπόκειται σε χρη΅ατική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει την τριπλάσια αξία των ε΅πορευ΅άτων ή τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή το σε κάθε περίπτωση ΅εγαλύτερο των πιο πάνω ποσών ή σε φυλάκιση ΅έχρι πέντε (5) χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.