Εξουσία εισόδου, επίσκεψης, επιθεώρησης και ελέγχου

75. Κατά πάντα χρόνο οι εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί εισέρχονται και επισκέπτονται κάθε χώρο υποκείμενο σε τελωνειακή επιτήρηση όπως αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, αποθήκες προσωρινής εναπόθεσης, ελεύθερες ζώνες, ελεύθερες αποθήκες και πάσης φύσεως εγκαταστάσεις, για επιθεώρηση και έλεγχο των ευρισκόμενων σε αυτές εμπορευμάτων και για τη διενέργεια ελέγχων των αρχείων, βιβλίων, εγγράφων ή στοιχείων, έστω και αν αυτά τηρούνται σε μηχανογραφημένη μορφή, οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.