Συνήθης διαδικασία

54.-(1) Ο κάτοχος των εμπορευμάτων ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του, μετά την προσκόμιση των εμπορευμάτων στο τελωνείο, υποβάλλει διασάφηση εντός των προθεσμιών που προβλέπονται στο εδάφιο (1) του άρθρου 35, προκειμένου τα εμπορεύματα να υπαχθούν σε οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς ή να επανεξαχθούν, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τη σχετική Ενωσιακή Νομοθεσία.

(2) Ο Διευθυντής δύναται να καθορίζει συγκεκριμένα τελωνεία για την υπαγωγή εμπορευμάτων σε οποιοδήποτε τελωνειακό καθεστώς ή την επανεξαγωγή τους, όταν αυτό επιβάλλεται από τη φύση ή τον τρόπο διακίνησής τους ή συντρέχουν αιτιολογημένες περιστάσεις.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμά του να καθορίζει-

(α) τις επιμέρους διαδικασίες που αφορούν στην εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων υπαγωγής των εμπορευμάτων σε ένα από τα τελωνειακά καθεστώτα, κατά το μέρος που οι διαδικασίες αυτές δεν καθορίζονται ρητώς στον παρόντα Νόμο και τη σχετική Ενωσιακή Νομοθεσία,

(β) τη συμπλήρωση και την υποβολή διασάφησης, την εξέταση και δειγματοληψία των εμπορευμάτων και οποιεσδήποτε άλλες διαδικασίες  κατά το μέρος που αυτές δεν καθορίζονται ρητώς στον παρόντα Νόμο και στη σχετική Ενωσιακή Νομοθεσία, καθώς και τον τύπο των χρησιμοποιούμενων εντύπων ή αποδεικτικών είσπραξης, εφόσον δεν προβλέπονται στη σχετική Ενωσιακή Νομοθεσία.