Απλουστευμένες διαδικασίες

55. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμά του να καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης εφαρμογής των απλουστευμένων διαδικασιών που προβλέπονται από τις αντίστοιχες διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα και των πράξεων που εκδίδονται δυνάμει αυτού.