Διατάξεις αναφορικά με τα τελωνειακά καθεστώτα

56.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται με Διάταγμά του να καθορίζει-

(α) τις επιμέρους διαδικασίες της εφαρμογής, λειτουργίας και ελέγχου οποιουδήποτε τελωνειακού καθεστώτος κατά το μέρος που δεν ρυθμίζονται ρητώς στη σχετική Ενωσιακή Νομοθεσία·

(β) τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας διαχείρισης, λειτουργίας και ελέγχου των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης κατά το μέρος που δεν ρυθμίζονται ρητώς στη σχετική Ενωσιακή Νομοθεσία.

(2) Ο Υπουργός με απόφασή του δύναται εκάστοτε να καθορίζει τέλη έγκρισης των αποθηκών τελωνειακής αποταμίευσης, καθώς και τα ετήσια τέλη λειτουργίας τους.