Κατ’ αναλογίαν εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 34

57. Οι διατάξεις των εδαφίων (3) έως (9) του άρθρου 34 εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν και στην περίπτωση του καθεστώτος της τελωνειακής αποταμίευσης κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στη σχετική Ενωσιακή Νομοθεσία.