Σύσταση ελεύθερης ζώνης

58.-(1) Με Διάταγμα που εκδίδεται από το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να-

(α) συστήνεται τμήμα του τελωνειακού εδάφους της Δημοκρατίας, όπου η είσοδος των εμπορευμάτων πραγματοποιείται απευθείας, διά θαλάσσης ή αέρος, σαφώς οριοθετημένο ως ελεύθερη ζώνη·

(β) ανακαλείται τμήμα του τελωνειακού εδάφους της Δημοκρατίας που έχει συσταθεί ως ελεύθερη ζώνη· και

(γ) τροποποιούνται τα όρια των ελευθέρων ζωνών.

(2) Πρόσωπο το οποίο αιτείται τη σύσταση ελεύθερης ζώνης, υποβάλλει σχετική αίτηση στον Διευθυντή, συνοδευόμενη από μελέτη σκοπιμότητας, από την οποία προκύπτουν σωρευτικά τα ακόλουθα:

(α) Η υπάρχουσα ή προβλεπόμενη διακίνηση μη ενωσιακών εμπορευμάτων μέσω της προτεινόμενης ελεύθερης ζώνης·

(β) η αναμενόμενη συμβολή της ελεύθερης ζώνης στην αύξηση της εμπορευματικής διακίνησης μη ενωσιακών εμπορευμάτων, σε συνδυασμό με τα αναμενόμενα γενικότερα οικονομικά οφέλη από τη λειτουργία της·

(γ) τα εχέγγυα για τη σωστή διοίκηση και διαχείριση της ελεύθερης ζώνης·

(δ) κατά περίπτωση, η βιομηχανική και  επιχειρηματική ανάπτυξη, καθώς και η οικονομική πρόοδος της Δημοκρατίας.