Λειτουργία, διαχείριση και έλεγχος ελεύθερης ζώνης

59.-(1) Ο Διευθυντής δύναται, με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει τους όρους λειτουργίας, διαχείρισης και ελέγχου, διακίνησης, παραμονής, επεξεργασίας ή μεταποίησης εμπορευμάτων σε ελεύθερη ζώνη, ανάλογα με την περίπτωση, να ρυθμίζει λειτουργικά και διαδικαστικά θέματα που αφορούν στην τελωνειακή επιτήρηση, εγκατάσταση επιχειρήσεων, είσοδο, παραμονή και έξοδο των εμπορευμάτων που βρίσκονται στην ελεύθερη ζώνη, καθώς και να προσδιορίζει την ευθύνη και τις αρμοδιότητες του διαχειριστή των ελευθέρων ζωνών.

(2) Ο διαχειριστής της ελεύθερης ζώνης ή τα πρόσωπα που προτίθενται να ασκήσουν επιχείρηση εντός της ελεύθερης ζώνης, υποβάλλουν στον Διευθυντή γραπτή αίτηση για έγκριση του τύπου των λογιστικών καταχωρίσεων.

(3) Ο Διευθυντής δύναται, μετά από γραπτή αίτηση του διαχειριστή ή του προσώπου που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα στην ελεύθερη ζώνη, να εγκρίνει την κατασκευή ή μετατροπή οικήματος που βρίσκεται σε ελεύθερη ζώνη.