Σύσταση ελεύθερης ζώνης ή ελεύθερης αποθήκης, κ.τ.λ

59.-(1) Με Διάταγμα που εκδίδεται από το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να -

(α) συστήνεται οποιοδήποτε τμήμα του τελωνειακού εδάφους της Δημοκρατίας, σαφώς οριοθετημένο, ως ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη· ,

(β) ανακαλείται οποιοδήποτε τμήμα του τελωνειακού εδάφους της Δημοκρατίας που έχει συσταθεί ως ελεύθερη ζώνη ή ελεύθερη αποθήκη· ,

(γ) τροποποιούνται τα όρια των ελευθέρων ζωνών ή ελευθέρων αποθηκών· ,

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο αιτείται τη σύσταση ελεύθερης ζώνης ή ελεύθερης αποθήκης, υποβάλλει σχετική αίτηση στο Διευθυντή, συνοδευόμενη από μελέτη σκοπιμότητας, από την οποία πρέπει να προκύπτουν:

(α) η υπάρχουσα ή προβλεπόμενη διακίνηση μη κοινοτικών εμπορευμάτων μέσω της προτεινόμενης ελεύθερης ζώνης ή ελεύθερης αποθήκης· ,

(β) η αναμενόμενη συμβολή της ελεύθερης ζώνης ή ελεύθερης αποθήκης στην αύξηση της εμπορευματικής διακίνησης μη κοινοτικών εμπορευμάτων, σε συνδυασμό με τα αναμενόμενα γενικότερα οικονομικά οφέλη από τη λειτουργία της· ,

(γ) τα εχέγγυα για τη σωστή διοίκηση και διαχείριση της ελεύθερης ζώνης ή ελεύθερης αποθήκης· ,

(δ) και κατά περίπτωση, η βιομηχανική και γενικά η επιχειρηματική ανάπτυξη και οικονομική πρόοδος της Δημοκρατίας.