Γένεση άλλης τελωνειακής οφειλής

42. Η άλλη τελωνειακή οφειλή γεννάται ανάλογα με την περίπτωση-

(α) τη στιγμή της αποδοχής της διασάφησης για θέση σε ανάλωση ενός εμπορεύματος υποκειμένου σε φόρους και άλλες επιβαρύνσεις· ή και

(β) από την παράτυπη εισαγωγή στο τελωνειακό έδαφος ενός εμπορεύματος· ή και

(γ) από την υπεξαίρεση υποκειμένου σε φορολογικές επιβαρύνσεις εμπορεύματος κατά την τελωνειακή επιτήρηση· ή και

(δ) από τη μη εκτέλεση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη θέση των εμπορευμάτων σε ένα καθεστώς ή προορισμό ή από τη μη τήρηση ενός από τους όρους που είχαν τεθεί για την υπαγωγή των εμπορευμάτων αυτών στο συγκεκριμένο καθεστώς· ή και

(ε) όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση ειδικότερα καθοριζόμενη στην τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία.