Εκποίηση αζήτητων εμπορευμάτων με δημόσιο πλειστηριασμό

71.-(1) Εμπορεύματα που είναι ή λογίζονται ως αζήτητα και τα οποία μεταφέρονται στην αποθήκη Δημοσίου, εκποιούνται με δημόσιο πλειστηριασμό ο οποίος δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στη δημοσίευση αυτή.

(2) Σε περίπτωση που μετά την κατακύρωση στο δημόσιο πλειστηριασμό της προσφοράς των εμπορευμάτων στον πλειοδότη, δεν καταβληθεί το πλειστηρίασμα, εντός προθεσμίας οκτώ ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής του πλειστηριασμού, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις που αφορούν περί αζητήτωναζήτητα εμπορεύματα ευμάτων που αναφέρονται στο άρθρο 67.

(3) Σε περίπτωση που ΅έχρι και την προηγού΅ενη της η΅ερο΅ηνίας που διενεργείται ο πλειστηριασ΅ός, ο κάτοχος των ε΅πορευ΅άτων ή ο νό΅ι΅ος αντιπρόσωπός του υποβάλει γραπτή αίτηση για απόσυρση των ε΅πορευ΅άτων από τον δη΅όσιο πλειστηριασ΅ό, ο Διευθυντής δύναται να εγκρίνει το αίτη΅α, νοου΅ένου ότι θα κατατεθεί χρη΅ατική παρακαταθήκη για ποσό που καλύπτει τα αποθηκευτικά δικαιώ΅ατα ΅έχρι και την η΅έρα της διεξαγωγής του επό΅ενου πλειστηριασ΅ού και θα διενεργούνται οι σχετικές ΅ε το κατά περίπτωση τελωνειακό καθεστώς ή την επανεξαγωγή διατυπώσεις.

(4) Σε περίπτωση που κατά την η΅έρα διεξαγωγής του πλειστηριασ΅ού και πριν την έναρξή του, ο κάτοχος των ε΅πορευ΅άτων ή ο νό΅ι΅ος αντιπρόσωπός του υποβάλει έγγραφη αίτηση για την απόσυρση των ε΅πορευ΅άτων από τον δη΅όσιο πλειστηριασ΅ό, ο Διευθυντής δύναται να εγκρίνει το αίτη΅α, νοου΅ένου ότι θα καταβληθεί χρη΅ατική παρακαταθήκη για ποσό που καλύπτει τυχόν έξοδα ΅ετακίνησης, δασ΅ούς ή και φόρους, καθώς και άλλες επιβαρύνσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής ή και της άλλης νομοθεσίας.

(5) Κάθε ποσό το οποίο δυνατό να προκύψει από την εκποίηση εμπορευμάτων σύμφωνα με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, διατίθεται κατά σειρά -

(α) για την πληρωμή κάθε δασμού ή φόρου που βαρύνει τα εμπορεύματα·

(β) για την κάλυψη οποιωνδήποτε άλλων επιβαρύνσεων που βαρύνουν τα εμπορεύματα συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων πλειστηριασμού·

(γ) για την κάλυψη του ναύλου,

αν δε ο αμέσως πριν την εκποίηση κάτοχος των εμπορευμάτων υποβάλει σχετική αίτηση εντός περιόδου έξι μηνών από τη διενέργεια του πλειστηριασμού, αποδίδεται σε αυτόν κάθε τυχόν εναπομένον ποσό. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, οποιαδήποτε εναπομένοντα ποσά μεταφέρονται στα δημόσια έσοδα.

(6) Ο Διευθυντής δύναται με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει τον τρόπο, τον τόπο, και τη διαδικασία εκποίησης των εμπορευμάτων με δημόσιο πλειστηριασμό και να ρυθμίζει οποιοδήποτε άλλο θέμα συναφές με την εκποίηση εμπορευμάτων.