Διατάξεις σχετικές με τις αποθήκες Δημοσίου

70.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, οι διατάξεις του άρθρου αυτού τυγχάνουν εφαρμογής σε οποιαδήποτε εμπορεύματα, τα οποία μεταφέρονται ή λογίζονται ως μεταφερθέντα σε αποθήκη Δημοσίου, σύμφωνα με οποιαδήποτε από τις διατάξεις της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας.

(2) Κατά την αποταμίευση των εμπορευμάτων καταβάλλονται τα τέλη τα οποία καθορίζονται από το Διευθυντή με Γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Τα πιο πάνω τέλη αυτά καταβάλλονται και σε περίπτωση εμπορευμάτων που δεν είναι δυνατή η μεταφορά τους σε αποθήκη Δημοσίου επειδή αυτή είναι οικονομικά ασύμφορη ή για ειδικούς λόγους:

Νοείται ότι, ο Διευθυντής δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη για την καταβολή οποιωνδήποτε τελών ή άλλη αποζημίωση σε σχέση με εμπορεύματα για τα οποία δεν είναι δυνατή η μεταφορά τους σε αποθήκη Δημοσίου.

(3) Αν τα εμπορεύματα είναι καύσιμης ή εύφλεκτης φύσης ή διαφορετικής φύσης η οποία χρειάζεται ιδιαίτερη επιμέλεια ή μεταχείριση -

(α) επιπρόσθετα οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης που καταβάλλεται για τα εμπορεύματα, βαρύνονται και για κάθε δαπάνη, η οποία καθίσταται αναγκαία για την ασφάλεια και φύλαξη τους, όπως ο Διευθυντής ήθελε εκάστοτε καθορίσει·

(β) ο Διευθυντής δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη για αποζημίωση για ζημιά που τυχόν επέλθει στα εμπορεύματα.

(4) Εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο, απαγορεύεται η μεταφορά εμπορευμάτων από αποθήκη Δημοσίου, μέχρις ότου οι αναλογούντες σε αυτά δασμοί ή φόροι και άλλες δαπάνες, περιλαμβανομένων και των τελών αποβάθρας -

(α) για τη μεταφορά τους στην αποθήκη· και

(β) σύμφωνα με τα των τελών που αναφέρονται στα εδάφια (2) και (3),

καταβληθούν, και σε περίπτωση εμπορευμάτων για τα οποία πρέπει να υποβληθεί διασάφηση που δεν έχει ακόμη υποβληθεί, μέχρις ότου υποβληθεί η εν λόγω διασάφηση.

(5) Ο εξουσιοδοτημένος λειτουργός ο οποίος έχει τη φύλαξη των εμπορευμάτων δύναται να αρνηθεί να επιτρέψει τη μεταφορά τους, μέχρις ότου αποδειχθεί σε αυτόν ότι καταβλήθηκαν όλα τα οφειλόμενα στα εμπορεύματα ναύλα.

(6) Ο Διευθυντής δύναται να καταστρέφει εμπορεύματα, όταν αυτό επιβάλλεται λόγω της φύσης τους ή όταν αυτά υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς, σύμφωνα με τη διαδικασία που αυτός καθορίζει. Τα έξοδα καταστροφής βαρύνουν τον κάτοχό τους.