Παράβαση όρων ή περιορισμών άδειας ή έγκρισης του Διευθυντή, κ.τ.λ

96.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραλείπει, αρνείται ή και αμελεί να συμμορφωθεί με οποιουσδήποτε από τους όρους ή περιορισμούς που επιβλήθηκαν από άδεια ή έγκριση του Διευθυντή που χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας ή με οδηγία που δόθηκε από το Διευθυντή σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000) ή σε φυλάκιση μέχρι τρία (3) χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Ο Διευθυντής δύναται να ανακαλέσει οποιαδήποτε άδεια ή έγκριση του που χορηγήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας σε περίπτωση διάπραξης αδικήματος που αναφέρεται στο εδάφιο (1).