Παράλειψη εγγραφής στο Τελωνειακό Μητρώο Μητρώο

97. Οποιοδήποτε πρόσωπο αρνείται, αμελεί ή παραλείπει να εγγραφεί στο Τελωνειακό Μητρώο ή να συμμορφωθεί σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο άρθρο 119, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€4.000) ή σε φυλάκιση μέχρι δύο (2) χρόνια ή και στις δυο αυτές ποινές.