Διατάξεις που αφορούν την κατακράτηση, κατάσχεση και δήμευση εμπορευμάτων

103.-(1) Οποιοδήποτε εμπόρευμα υπόκειται εις δήμευση δυνάμει της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας, είναι δυνατό να κατασχεθεί ως υποκείμενο εις δήμευση ή κατακρατηθεί από το Διευθυντή ή τον εξουσιοδοτημένο λειτουργό:

Νοείται ότι, αστυνομικός δύναται να κατάσχει ή κατακρατήσει εμπορεύματα υποκείμενα με βάση την τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία εις δήμευση, αν εντοπίσει αυτά τούτα κατά τη διάρκεια ερευνών που διεξάγει κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων με τις οποίες περιβάλλεται.

(2) Όταν κατάσχεται ή κατακρατείται οποιοδήποτε εμπόρευμα ως υποκείμενο εις δήμευση δυνάμει της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας από πρόσωπο άλλο εκτός από τον Διευθυντή ήεξουσιοδοτημένο λειτουργό, το πρόσωπο αυτό οφείλει όπως τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου αυτού -

(α) το παραδώσει στο πλησιέστερο τελωνείο· ή

(β) εφόσον η παράδοση αυτή δεν είναι πρακτικά εφικτή, επιδώσει στο πλησιέστερο τελωνείο, γραπτή δηλοποίηση για την κατάσχεση ή κατακράτηση, με πλήρη στοιχεία, αναφορικά με το εμπόρευμα που έχει κατασχεθεί ή κατακρατηθεί.

(3) Όταν το πρόσωπο που προβαίνει στην κατάσχεση ή κατακράτηση εμπορεύματος, ως υποκείμενου εις δήμευση, είναι αστυνομικός και το εμπόρευμα αυτό είναι δυνατό να χρησιμεύσει σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία, που αρχίζει δυνάμει οποιουδήποτε άλλου Νόμου, το εμπόρευμα που κατασχέθηκε ή κατακρατήθηκε μπορεί να παραμείνει στη φύλαξη της αστυνομίας, μέχρις ότου περατωθεί η διαδικασία αυτή ή ληφθεί απόφαση για τη μη έναρξή της:

Νοείται ότι -

(α) παρέχεται στο πλησιέστερο τελωνείο, γραπτή δηλοποίηση της κατάσχεσης ή κατακράτησης του εμπορεύματος και της απόφασης για την κατακράτησή του στη φύλαξη της αστυνομίας, με πλήρη στοιχεία για το κατασχεθέν εμπόρευμα·

(β) επιτρέπεται σε κάθε εξουσιοδοτημένο λειτουργό να εξετάσει το κατακρατηθέν ή κατασχεθέν και να το ελέγξει σε οποιοδήποτε χρόνο ενόσω αυτό βρίσκεται στη φύλαξη της αστυνομίας·

(γ) οι διατάξεις του άρθρου 170 της Ποινικής Δικονομίας δεν εφαρμόζονται σχετικά με το εμπόρευμα που κατασχέθηκε, σύμφωνα με το όπως αναφέρεται στο άρθρο αυτό.

(4) Τα εδάφια (2) έως (3) εφαρμόζονται σε κάθε εμπόρευμα το οποίο υπόκειται σε δασμό ή και φόρο, το οποίο ήθελε κατασχεθεί ως υποκείμενο εις δήμευση ή κατακρατηθεί από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εκτός από κάποιο εξουσιοδοτημένο λειτουργό, έστω και αν αυτό δεν κατασχέθηκε ως υποκείμενο εις δήμευση δυνάμει της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας.

(5) Η διαδικασία για την κατάσχεση και δήμευση εμπορευμάτων καθορίζεται στο Παράρτημα του παρόντος Νόμου.