Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμος του 2004.