Ερμηνεία

2.Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“άδεια παραλαβής” σημαίνει την άδεια παραλαβής εμπορευμάτων που χορηγεί ο Διευθυντής, σε περίπτωση που πληρούνται οι όροι υπαγωγής στο σχετικό καθεστώς·

“αεροσκάφος” σημαίνει οποιοδήποτε αεροπλάνο, υδροπλάνο, αεράκατο, περιλαμβάνει δε τα ελικόπτερα, όπως και άλλα οποιασδήποτε φύσης μηχανικά μέσα, με ή χωρίς προωθητήρια δύναμη, τα οποία έχουν την ικανότητα πτήσης από μόνα τους ή σε συνδυασμό με άλλο αεροσκάφος και με τα οποία είναι δυνατή η μεταφορά εμπορευμάτων·

“αίτημα αναθεώρησης” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 112·

“άλλες επιβαρύνσεις” σημαίνει οποιαδήποτε ποσά άλλα από τους δασμούς και φόρους τα οποία καταβάλλονται δυνάμει νομοθετικής διάταξης στο Διευθυντή·

“άλλη νομοθεσία” σημαίνει την Κυπριακή ή Ενωσιακή Νομοθεσία που εκάστοτε τελεί σε ισχύ και για την οποία το Τμήμα Τελωνείων έχει εξουσιοδότηση ή και ευθύνη εφαρμογής των διατάξεών της και περιλαμβάνει αρμοδιότητα που παραχωρήθηκε, εξαιρουμένης της τελωνειακής νομοθεσίας·

“άλλη τελωνειακή οφειλή” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 41·

“απαιτητής” σημαίνει το πρόσωπο το οποίο έχει υποβάλει έγγραφη αμφισβήτηση δυνάμει της παραγράφου 3 του Παραρτήματος·

“αποθήκη Δημοσίου” σημαίνει χώρο που παρέχεται από τη Δημοκρατία ή καθορίζεται από τον Διευθυντή, για την εναπόθεση εμπορευμάτων με σκοπό την ασφαλή φύλαξή τους, καθώς και τη διασφάλιση του δασμού, φόρων και άλλων επιβαρύνσεων που αναλογούν σε αυτά·

“αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο εδάφιο (1) του άρθρου 32·

“αρμοδιότητα που παραχωρήθηκε” σημαίνει οποιοδήποτε θέμα αναφορικά με το οποίο απαιτείται η εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος από τον Διευθυντή ή οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο λειτουργό, δυνάμει οποιασδήποτε νομοθετικής πράξης·

“βοηθός τελωνειακού πράκτορα” σημαίνει πρόσωπο το οποίο έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού τελωνειακού πράκτορα, ασκεί τη δραστηριότητά του στη Δημοκρατία και ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74·

“Δασμολόγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης” σημαίνει τη συνδυασμένη ονοματολογία, όπως θεσπίστηκε από τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο, η οποία καλύπτει, ταυτόχρονα, τις απαιτήσεις του κοινού δασμολογίου, τις στατιστικές εξωτερικού εμπορίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διέπουν τις εισαγωγές και εξαγωγές εμπορευμάτων·

“δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις” σημαίνει τον εισαγωγικό δασμό, εξαγωγικό δασμό, φόρο κατανάλωσης και φόρο προστιθέμενης αξίας στην εισαγωγή·

“δασμός” σημαίνει τον εισαγωγικό δασμό και εξαγωγικό δασμό, όπως οι όροι αυτοί ορίζονται στον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα·

“δήλωση διαμετακόμισης” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 62·

“δηλωτικό” σημαίνει το δηλωτικό φορτίου που αναφέρεται στα άρθρα 15, 16, 17 και 20·

“Δημοκρατία” σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

“Δημόσιες προσωρινές αποθήκες” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 33·

“διαμετακόμιση εμπορευμάτων εντός της Δημοκρατίας” σημαίνει διακίνηση εμπορευμάτων επί των οποίων οφείλονται δασμοί ή και φόροι, μεταξύ δύο σημείων εντός της Δημοκρατίας·

“διασαφιστής” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο Άρθρο 5, παράγραφος 15) του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα.

“Διευθυντής” σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων·

“εγκεκριμένη αποβάθρα” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 11·

“είσοδος” περιλαμβάνει και την είσοδο εμπορευμάτων από κράτος μέλος·

“εκτελεστικές διατάξεις” σημαίνει τις διατάξεις του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 της Επιτροπής της 24ης Νοεμβρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα και οποιεσδήποτε μετέπειτα τροποποιήσεις του∙

“έλεγχος από το τελωνείο” σημαίνει την εκπλήρωση διαφόρων ειδικών πράξεων,  όπως η εξέταση των εμπορευμάτων, ο έλεγχος της ύπαρξης και της αυθεντικότητας των εγγράφων, η εξέταση των λογιστικών και άλλων βιβλίων των επιχειρήσεων, ο έλεγχος των μεταφορικών μέσων, ο έλεγχος των αποσκευών και άλλων εμπορευμάτων που μεταφέρονται ή φέρονται από πρόσωπα, η εκτέλεση διοικητικών ερευνών και άλλων παρεμφερών πράξεων για να εξασφαλιστεί η τήρηση των διατάξεων της τελωνειακής ή και της άλλης νομοθεσίας·

“εμπορεύματα” περιλαμβάνει πράγματα, αντικείμενα, φορτία, εφόδια, μεταφορικά μέσα, αποσκευές και ρευστά διαθέσιμα, αλλά δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε αρχεία, βιβλία, έγγραφα ή στοιχεία·

“Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας” σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα και οποιεσδήποτε μετέπειτα τροποποιήσεις του·

“έξοδος” περιλαμβάνει και την έξοδο εμπορευμάτων προς κράτος μέλος·

“εξουσιοδοτημένος λειτουργός” σημαίνει το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από το Διευθυντή δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 6 για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης που δύναται να διενεργεί με βάση την τελωνειακή ή και την άλλη νομοθεσία·

“εφόδια” σημαίνει εμπορεύματα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε πλοίο ή αεροσκάφος ή να πωληθούν λιανικά σε πρόσωπα που μεταφέρονται από αυτά και έχουν προορισμό τρίτη χώρα και περιλαμβάνει καύσιμα, ανταλλακτικά και άλλα είδη εξοπλισμού για άμεση χρήση ή όχι·

“Ιδιωτικές προσωρινές αποθήκες” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 34·

“καταλογισμός” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στα άρθρα 45 και 46·

“κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεις” σημαίνει τις διατάξεις του Κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/2446 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά λεπτομερείς κανόνες σχετικούς με ορισμένες από τις διατάξεις του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα  και οποιεσδήποτε μετέπειτα τροποποιήσεις του∙

“κάτοχος των εμπορευμάτων” σημαίνει το πρόσωπο που έχει την κυριότητα των εμπορευμάτων ή παρεμφερές δικαίωμα διάθεσής τους ή που ασκεί φυσικό έλεγχο επί αυτών·

“κυβερνήτης” σημαίνει φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει ή αναλαμβάνει την ευθύνη ή τη διακυβέρνηση ή το χειρισμό αεροσκάφους και περιλαμβάνει τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου έχει ενεργήσει·

“λιμένας” σημαίνει λιμένα που καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10·

“λογιστικές καταχωρίσεις” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα, τις εκτελεστικές διατάξεις και τις κατ’ εξουσιοδότηση διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα·

“νομικό πρόσωπο” περιλαμβάνει εταιρεία, συνεταιρισμό, σωματείο, λέσχη, σύλλογο, σύνδεσμο, οργανισμό ή οποιαδήποτε άλλη ένωση προσώπων, ανεξαρτήτως εάν έχει συσταθεί ή όχι σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε Νόμου ή Κανονισμού·

“νύκτα” σημαίνει το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ογδόης βραδινής και της πέμπτης πρωινής ώρας·

“οίκημα” σημαίνει τόπο, κτίριο, κτιριακό συγκρότημα, οικοδομή, κατοικία, υποστατικό, υπόστεγο, χώρο ή συνδυασμό τους, περιλαμβανομένων των ανοικτών περιφραγμένων χώρων, ως και κάθε έγγεια ιδιοκτησία, αεροσκάφος, πλοίο ή πλωτό μέσο ανεφοδιασμού·

“πλοίαρχος” όσον αφορά οποιοδήποτε πλοίο, σημαίνει φυσικό πρόσωπο που έχει ή αναλαμβάνει την ευθύνη ή τη διακυβέρνηση ή το χειρισμό πλοίου και περιλαμβάνει τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου έχει ενεργήσει·

“πλοίο” περιλαμβάνει λέμβους, πλωτές εξέδρες και σκάφη οποιασδήποτε χρήσης·

“προσωρινή εναπόθεση” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο Άρθρο 5, παράγραφος 17) του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα·

“ρευστά διαθέσιμα” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Ελέγχου Ρευστών Διαθεσίμων που Εισέρχονται ή Εξέρχονται από την Κοινότητα και της Άσκησης Ενδοκοινοτικών Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμου·

“σταθμός ελέγχου αερολιμένα” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο εδάφιο (1) του άρθρου 12·

“τελωνειακή επιτήρηση” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο Άρθρο 5, παράγραφος 27) του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα·

“τελωνειακή νομοθεσία” σημαίνει τον παρόντα Νόμο, τους Κανονισμούς, τα Διατάγματα και τις Γνωστοποιήσεις που εκδίδονται δυνάμει αυτού, καθώς και την αντίστοιχη Ενωσιακή Νομοθεσία, τους Κανονισμούς, τα Διατάγματα και τις Γνωστοποιήσεις που εκδίδονται για εναρμόνιση ή/και για εφαρμογή της αντίστοιχης Ενωσιακής Νομοθεσίας, εξαιρουμένης της άλλης νομοθεσίας·

“τελωνειακό καθεστώς” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο Άρθρο 5, παράγραφος 16) του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα∙

“Τελωνειακό Μητρώο” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο  άρθρο 119·

“τελωνειακή οφειλή” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο Άρθρο 5, παράγραφος 18) του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα·

“τελωνειακός αερολιμένας” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 13·

“τελωνειακός περίβολος” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 8·

“τελωνειακός πράκτορας” σημαίνει πρόσωπο το οποίο έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος τελωνειακού πράκτορα, ασκεί τη δραστηριότητά του στη Δημοκρατία, ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 και έχει την ίδια έννοια με τον τελωνειακό αντιπρόσωπο που προβλέπεται στα Άρθρα 18 και 19 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα·

“τελωνείο” σημαίνει τη διοικητική μονάδα του Τμήματος Τελωνείων που περιλαμβάνει τα τελωνειακά γραφεία, τις αποθήκες Δημοσίου, τις Δημόσιες προσωρινές αποθήκες και τους τελωνειακούς περιβόλους της επαρχίας στην οποία βρίσκεται το τελωνείο και στο οποίο εκτελούνται οι τελωνειακές εργασίες και διατυπώσεις·

“τρίτη χώρα” σημαίνει χώρα ή έδαφος εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών·

“φορολογικές επιβαρύνσεις” σημαίνει το φόρο κατανάλωσης ή και το φόρο προστιθέμενης αξίας που επιβάλλεται κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων στη Δημοκρατία·

“φόρος” περιλαμβάνει το φόρο κατανάλωσης και το φόρο προστιθέμενης αξίας που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων στη Δημοκρατία σύμφωνα με τον περί Φόρων Κατανάλωσης Νόμο και τον περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμο, αντίστοιχα·

“φόρος κατανάλωσης” σημαίνει το φόρο κατανάλωσης, όπως  καθορίζεται στην εκάστοτε σε ισχύ περί Φόρων Κατανάλωσης νομοθεσία·

“φόρος προστιθέμενης αξίας” σημαίνει το φόρο προστιθέμενης αξίας όπως καθορίζεται στην εκάστοτε σε ισχύ περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας νομοθεσία.