Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«άδεια παραλαβής» σημαίνει την άδεια παραλαβής εμπορευμάτων που χορηγεί ο Διευθυντής όταν πληρούνται οι όροι υπαγωγής στο σχετικό καθεστώς·

«αεροσκάφος» σημαίνει οποιοδήποτε αεροπλάνο, υδροπλάνο, αεράκατο, περιλαμβάνει δε τα ελικόπτερα όπως και άλλα οποιασδήποτε φύσης μηχανικά μέσα, με ή χωρίς προωθητήρια δύναμη, τα οποία έχουν την ικανότητα πτήσης από μόνα τους ή σε συνδυασμό με άλλο αεροσκάφος και με τα οποία είναι δυνατή η μεταφορά εμπορευμάτων·

«αίτημα αναθεώρησης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 112·

«άλλες επιβαρύνσεις» σημαίνει οποιαδήποτε ποσά άλλα από τους δασμούς και φόρους τα οποία καταβάλλονται δυνάμει νομοθετικής διάταξης στο Διευθυντή·

«άλλη νομοθεσία» σημαίνει την Κυπριακή ή Κοινοτική Νομοθεσία που εκάστοτε τελεί σε ισχύ και για την οποία το Τμήμα Τελωνείων έχει εξουσιοδότηση ή και ευθύνη εφαρμογής των διατάξεών της και περιλαμβάνει αρμοδιότητα που παραχωρήθηκε, εξαιρουμένης της τελωνειακής νομοθεσίας·

«άλλη τελωνειακή οφειλή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 41·

«απαιτητής» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο έχει υποβάλει έγγραφη αμφισβήτηση δυνάμει της παραγράφου 3 του Παραρτήματος του παρόντος Νόμου·

«αποθήκη Δημοσίου» σημαίνει χώρο που παρέχεται από τη Δημοκρατία ή καθορίζεται από το Διευθυντή, για την εναπόθεση εμπορευμάτων με σκοπό την ασφαλή φύλαξή τους καθώς και τη διασφάλιση των δασμών, φόρων και άλλων επιβαρύνσεων που αναλογούν σε αυτά·

«αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 32(1)·

«αρμοδιότητα που παραχωρήθηκε» σημαίνει οποιοδήποτε θέμα αναφορικά με το οποίο απαιτείται από το Διευθυντή ή οποιοδήποτε εξουσιοδοτημένο λειτουργό δυνάμει οποιασδήποτε νομοθετικής πράξης, η εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος·

«Δασμολόγιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» σημαίνει τη συνδιασμένη ονοματολογία όπως θεσπίστηκε από τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 (EE L 256 της 7.9.1987, σ. 1), η οποία καλύπτει, ταυτόχρονα, τις απαιτήσεις του κοινού δασμολογίου, τις στατιστικές εξωτερικού εμπορίου της Κοινότητας και άλλες κοινοτικές πολιτικές σχετικά με την εισαγωγή και εξαγωγή εμπορευμάτων· ..........

«δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις» σημαίνει τον εισαγωγικό δασμό, εξαγωγικό δασμό, το φόρο κατανάλωσης και το φόρο προστιθέμενης αξίας στην εισαγωγή·

«δασμός» σημαίνει τον εισαγωγικό δασμό και εξαγωγικό δασμό όπως ορίζονται στον Κοινοτικό Τελωνειακό Κώδικα·

«δήλωση διαμετακόμισης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 62·

«δηλωτικό» σημαίνει το δηλωτικό φορτίου που αναφέρεται στα άρθρα 15, 16, 17 και 20.

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Δημόσιες προσωρινές αποθήκες» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 33·

«Διατάξεις Εφαρμογής του Τελωνειακού Κώδικα» σημαίνει τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2454/93 της Επιτροπής της 2ας Ιουλίου 1993 για τον καθορισμό ορισμένων διατάξεων εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου περί θεσπίσεως του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (EE L 253 της 11.10.1993, σ. 1) και οποιεσδήποτε μετέπειτα τροποποιήσεις του·

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων·

«εγκεκριμένη αποβάθρα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 11·

«διαμετακόμιση εμπορευμάτων εντός της Δημοκρατίας» σημαίνει διακίνηση εμπορευμάτων επί των οποίων οφείλονται δασμοί ή και φόροι, μεταξύ δύο σημείων εντός της Δημοκρατίας·

«είσοδος» περιλαμβάνει και την είσοδο εμπορευμάτων από κράτος μέλος·

«έλεγχος από το τελωνείο» σημαίνει την εκπλήρωση διαφόρων ειδικών πράξεων, όπως η εξέταση των εμπορευμάτων, ο έλεγχος της ύπαρξης και της αυθεντικότητας των εγγράφων, η εξέταση των λογιστικών και άλλων βιβλίων των επιχειρήσεων, ο έλεγχος των μεταφορικών μέσων, ο έλεγχος των αποσκευών και άλλων εμπορευμάτων που μεταφέρονται ή φέρονται από πρόσωπα, η εκτέλεση διοικητικών ερευνών και άλλων παρεμφερών πράξεων για να εξασφαλιστεί η τήρηση των διατάξεων της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας· , που ισχύουν για τα εμπορεύματα που βρίσκονται υπό τελωνειακή επιτήρηση·

«εμπορεύματα» ο όρος αυτός περιλαμβάνει επίσης πράγματα, αντικείμενα, φορτίαο, εφόδια και αποσκευές αλλά δεν περιλαμβάνει οποιαδήποτε αρχεία, βιβλία, έγγραφα ή στοιχεία·

«έξοδος» περιλαμβάνει και την έξοδο εμπορευμάτων προς κράτος μέλος·

«εξουσιοδοτημένος λειτουργός» σημαίνει το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από το Διευθυντή δυνάμει του άρθρου 6 για τη διενέργεια οποιασδήποτε πράξης που δύναται να διενεργεί με βάση την τελωνειακή ή την άλλη νομοθεσία·

«εφόδια» σημαίνει εμπορεύματα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε πλοίο ή αεροσκάφος ή για να πωληθούν λιανικά σε πρόσωπα που μεταφέρονται από αυτά και έχουν προορισμό τρίτη χώρα και περιλαμβάνει καύσιμα, ανταλλακτικά όπως και άλλα είδη εξοπλισμού για άμεσο χρήση ή όχι·

«Ιδιωτικές προσωρινές αποθήκες» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 34·

«καταλογισμός» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τα άρθρα 45 και 46·

«κάτοχος» σε σχέση με οποιαδήποτε εμπορεύματα περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιδιοκτήτη, εισαγωγέα, εξαγωγέα, ναυτικό πράκτορα ή μεταφορέα ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο κατέχει ή έχει συμφέρον σε αυτά τα εμπορεύματα·

«Κοινοτικός Τελωνειακός Κώδικας» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 του Συμβουλίου της 12ης Οκτωβρίου 1992 περί θεσπίσεως Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα (EE L 302 της 19.10.1992, σ. 1) και οποιεσδήποτε μετέπειτα τροποποιήσεις του·

«κυβερνήτης» σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο έχει ή αναλαμβάνει την ευθύνη ή διακυβέρνηση ή χειρισμό αεροσκάφους και περιλαμβάνει τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή το πρόσωπο για το λογαριασμό του οποίου έχει ενεργήσει·

«κύριος» σε σχέση με οποιαδήποτε εμπορεύματα σημαίνει το πρόσωπο το οποίο έχει καθολική επί των εμπορευμάτων κυριότητα και όχι απλά ειδική κυριότητα·

«λιμένας» σημαίνει λιμένα που καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 10·

«λογιστική αποθήκη» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον Κοινοτικό Τελωνειακό Κώδικα και τις Διατάξεις Εφαρμογής του Τελωνειακού Κώδικα·

«νομικό πρόσωπο» περιλαμβάνει εταιρεία, συνεταιρισμό, σωματείο, λέσχη, σύλλογο, σύνδεσμο, οργανισμό ή οποιαδήποτε άλλη ένωση προσώπων, ανεξάρτητα από το αν έχει συσταθεί ή όχι σύμφωνα με τις διατάξεις οποιουδήποτε Νόμου ή Κανονισμού·

«νύκτα» σημαίνει το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ογδόης βραδινής και της πέμπτης πρωινής ώρας·

«οίκημα» σημαίνει κάθε τόπο, κτίριο, κτιριακό συγκρότημα, οικοδομή, κατοικία, υποστατικό, υπόστεγο, χώρο ή συνδυασμό τους, περιλαμβανομένων των ανοικτών περιφραγμένων χώρων ως και κάθε έγγεια ιδιοκτησία, αεροσκάφος, πλοίο ή πλωτό μέσο ανεφοδιασμού·

«πλοίαρχος» όσον αφορά οποιοδήποτε πλοίο, σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο που έχει ή αναλαμβάνει την ευθύνη ή διακυβέρνηση ή χειρισμό πλοίου και περιλαμβάνει τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του ή το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου έχει ενεργήσει·

«πλοίο» περιλαμβάνει τις λέμβους καθώς και σκάφη οποιασδήποτε χρήσης·

«σταθμός ελέγχου αερολιμένα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 12(1)·

«τελωνειακή επιτήρηση» σημαίνει τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει γενικά το τελωνείο ώστε να εξασφαλίζει την τήρηση των διατάξεων της τελωνειακής ή της άλλης νομοθεσίας που ισχύουν για τα εμπορεύματα που βρίσκονται υπό τελωνειακή επιτήρηση·

«τελωνειακή νομοθεσία» σημαίνει τον παρόντα Νόμο, όπως εκάστοτε τροποποιείται, τους Κανονισμούς, Διατάγματα και Γνωστοποιήσεις που εκδίδονται δυνάμει αυτού και την αντίστοιχη Κοινοτική Νομοθεσία, τους Κανονισμούς, Διατάγματα και Γνωστοποιήσεις που εκδίδονται για εναρμόνιση ή/και για εφαρμογή της αντίστοιχης Κοινοτικής Νομοθεσίας, εξαιρουμένης της άλλης νομοθεσίας·

«τελωνειακό καθεστώς» σημαίνει:

(α) τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία·

(β) τη διαμετακόμιση·

(γ) την τελωνειακή αποταμίευση·

(δ) την τελειοποίηση προς επανεξαγωγή·

(ε) τη μεταποίηση υπό τελωνειακό έλεγχο·

(στ) την προσωρινή εισδοχή·

(ζ) την τελειοποίηση προς επανεισαγωγή·

(η) την εξαγωγή.

«Τελωνειακό Μητρώο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 119·

«τελωνειακή οφειλή» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 38·

«τελωνειακός αερολιμένας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 13·

«τελωνειακός περίβολος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 8·

«τελωνειακός πράκτορας» και «βοηθός τελωνειακός πράκτορας» σημαίνει το πρόσωπο το οποίο έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος τελωνειακού πράκτορα ή βοηθού τελωνειακού πράκτορα, ασκεί τη δραστηριότητά του στη Δημοκρατία και ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 και έχει την ίδια έννοια με τον εκτελωνιστή και βοηθό εκτελωνιστή σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα και βοηθό εκτελωνιστή·

«τελωνειακός προορισμός εμπορεύματος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό αναφέρεται στο εδαπό το άρθρο 35(2)·

«τελωνείο» σημαίνει τη διοικητική μονάδα του Τμήματος Τελωνείων που περιλαμβάνει τα τελωνειακά γραφεία, τις αποθήκες Δημοσίου, τις Δημόσιες προσωρινές αποθήκες και τους τελωνειακούς περιβόλους της επαρχίας στην οποία βρίσκεται το τελωνείο και στο οποίο εκτελούνται οι τελωνειακές εργασίες και διατυπώσεις·

«Ττρίτη χώρα» σημαίνει χώρα που δεν είναι κράτος μέλος·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικώντης Δημοκρατίας·

«φορολογικές επιβαρύνσεις» σημαίνει το φόρο κατανάλωσης ή και το φόρο προστιθέμενης αξίας που επιβάλλεται κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων στη Δημοκρατία·

«φόρος» περιλαμβάνει το φόρο κατανάλωσης και το φόρο προστιθέμενης αξίας που επιβάλλονται κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων στη Δημοκρατία σύμφωνα με την εκάστοτε σε ισχύ περί Φόρων Κατανάλωσης Νομοθεσία και την περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νομοθεσία αντίστοιχα·

«φόρος κατανάλωσης» σημαίνει το φόρο κατανάλωσης όπως που καθορίζεται στην εκάστοτε σε ισχύ περί Φόρων Κατανάλωσης Νομοθεσία· .

«φόρος προστιθέμενης αξίας» σημαίνει τον φόρο προστιθέμενης αξίας όπως καθορίζεται στην εκάστοτε σε ισχύ περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νομοθεσία.