(άρθρο 43)

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

 

Παρεχόμενη Υπηρεσία: Δικαίωμα
1. Εξέταση αίτησης για την έγκριση ενημερωτικού δελτίου: £2000,00
2. Εξέταση αίτησης για έγκριση συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου £500,00
3. Εξέταση αίτησης για τη μη συμπερίληψη στοιχείων σε ενημερωτικό δελτίο: £250,00