Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

«Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της Οδηγίας 2001/34/ΕΚ» (ΕΕ L 345 της 31ης Δεκεμβρίου 2003, σ. 64 ).

Για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με το Άρθρο 1, παράγραφος 2, εδάφιο (ι) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο –

«Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ», όπως αυτή τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014,

Για σκοπούς εναρμόνισης με την παράγραφο 1 του Άρθρου 1 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων) και της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών),

Για σκοπούς εναρμόνισης με το Άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2013/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας  Οκτωβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων διαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, της οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και της οδηγίας 2007/14/ΕΚ της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό αναλυτικών κανόνων για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 2004/109/ΕΚ»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005.

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΡΜΗΝΕΙΑ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Ερμηνεία.

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«ανάδοχος» σημαίνει ανάδοχο κατά την έννοια των περί του Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου και συμπεριλαμβάνει τον ανάδοχο υπεύθυνο σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου·

«ασφαλιστική επιχείρηση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών Νόμου, μη συμπεριλαμβανομένων στις επιχειρήσεις αυτές των αντιπροσώπων ασφαλειών, μεσιτών ή αντιπροσώπων μεσιτών για ζητήματα ασφάλισης, όπως αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 2 του πιο πάνω Νόμου·

«βασικές πληροφορίες» σημαίνει ουσιαστικές και δεόντως διαρθρωμένες πληροφορίες οι οποίες πρόκειται να παρασχεθούν σε επενδυτές με σκοπό-

(α) να κατανοήσουν τη φύση και τους κινδύνους του εκδότη, του εγγυητή και των προσφερόμενων σε αυτούς κινητών αξιών ή των εισηγμένων προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά κινητών αξιών, και

(β) να αποφασίσουν, χωρίς επηρεασμό των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 10, ποιες προσφορές κινητών αξιών θα εξετάσουν περαιτέρω, και

οι οποίες, με γνώμονα την προσφορά και τις σχετικές κινητές αξίες, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία-

(i) σύντομη περιγραφή των κινδύνων που συνδέονται με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του εκδότη και οποιουδήποτε εγγυητή, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και της χρηματοοικονομικής κατάστασης·

(ii) σύντομη περιγραφή του κινδύνου που σχετίζεται με την επένδυση και των ουσιωδών χαρακτηριστικών της επένδυσης στη συγκεκριμένη κινητή αξία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικαιωμάτων συνδεδεμένων με τις κινητές αξίες·

(iii) τους γενικούς όρους της προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων εξόδων που χρεώνονται στον επενδυτή από τον εκδότη ή τον προσφέροντα·

(iv) τις λεπτομέρειες για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση·

(v) τους λόγους πραγματοποίησης της προσφοράς και χρησιμοποίησης των πόρων·

«βασικό  ενημερωτικό  δελτίο» σημαίνει το ενημερωτικό δελτίο κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12·

«δημόσια  προσφορά  κινητών αξιών» ή κατά ταυτόσημη έννοια «δημόσια προσφορά» ή «πρόσκληση στο κοινό» σημαίνει ανακοίνωση υπό οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, η οποία απευθύνεται σε πρόσωπα και περιέχει επαρκείς πληροφορίες για τους όρους της προσφοράς και τις προσφερόμενες κινητές αξίες, έτσι ώστε να παρέχεται στον επενδυτή η δυνατότητα να αποφασίζει την αγορά ή την εγγραφή για την αγορά των εν λόγω κινητών αξιών, και περιλαμβάνει –

(α) Τη συγκέντρωση χρημάτων του κοινού για τη συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής επένδυση σε κινητές αξίες και

(β) τη διάθεση και εν γένει προσφορά κινητών αξιών μέσω Ε.Π.Ε.Υ. κατά την έννοια του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Νόμου

«δικαίωμα αγοράς μετοχών» (warrant) σημαίνει κινητή αξία που παρέχει δικαίωμα απόκτησης συγκεκριμένου αριθμού μετοχών σε καθορισμένη τιμή μέχρι και την ημερομηνία λήξης του, είτε διά εγγραφής, είτε ασκώντας δικαίωμα προαιρέσεως (επιλογής) (option)·

«έγκριση ενημερωτικού δελτίου» σημαίνει την πράξη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή της αρμόδιας εποπτικής αρχής άλλου κράτους μέλους καταγωγής, ανάλογα με την περίπτωση, μετά τον έλεγχο του ενημερωτικού δελτίου, με την οποία διαπιστώνεται ότι αυτό περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, οι οποίες τελούν σε  συνοχή μεταξύ τους και είναι κατανοητές·

«εκδότης» σημαίνει νομικό πρόσωπο που εκδίδει ή προτίθεται να εκδώσει κινητές αξίες και περιλαμβάνει νομικό πρόσωπο οι κινητές αξίες του οποίου αποτελούν αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή αίτησης εισαγωγής σε οργανωμένη αγορά·

«ελεγκτής» σημαίνει πρόσωπο, το οποίο κατέχει τα δυνάμει του άρθρου 155 του περί Εταιρειών Νόμου αναγκαία προσόντα για διορισμό του ως ελεγκτή εταιρείας·

«επαγγελματίες επενδυτές» σημαίνει τα πρόσωπα ή τις οντότητες που-

(α) καθορίζονται στο Τμήμα Α του Δεύτερου Παραρτήματος του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου όπως διορθώθηκε,

(β) κατόπιν αιτήματός τους, θεωρούνται επαγγελματίες πελάτες σύμφωνα με το Τμήμα Β του Δεύτερου Παραρτήματος του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου όπως διορθώθηκε,

(γ) συνιστούν επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους σύμφωνα με το άρθρο 41 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου όπως διορθώθηκε,

εκτός και αν έχουν ζητήσει να αντιμετωπίζονται ως μη επαγγελματίες επενδυτές·

«Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» σημαίνει το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου·

«επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών» ή κατά ταυτόσημη έννοια «Ε.Π.Ε.Υ.» σημαίνει την Ε.Π.Ε.Υ. κατά την έννοια του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου·

«εταιρεία» σημαίνει δημόσια εταιρεία που συστάθηκε δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου ή νομικό πρόσωπο που συστάθηκε ως εταιρεία σε κράτος άλλο από τη Δημοκρατία κατά το δίκαιο που ισχύει στον τόπο σύστασης του·

«εταιρεία με μειωμένη χρηματιστηριακή αξία» σημαίνει εταιρεία εισηγμένη σε οργανωμένη αγορά με μέση χρηματιστηριακή αξία μικρότερη των εκατόν εκατομμυρίων ευρώ (€100.000.000) με βάση τις τιμές στο τέλος κάθε έτους, για τα τρία (3) τελευταία ημερολογιακά έτη·

«ετήσιο δελτίο» [Διαγράφηκε]·

«Ευρωπαϊκή Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών)» ή «ΕΑΚΑΑ» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) που ιδρύθηκε με βάση τον Κανονισμό 1095/2010·

«Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου» ή «ΕΣΣΚ» σημαίνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου που ιδρύθηκε με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1092/2010·

«Κανονισμός 809/2004» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής της 29ης Απριλίου 2004 για την εφαρμογή της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία, τη μορφή των ενημερωτικών δελτίων, την ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω παραπομπής, τη δημοσίευση των εvημερωτικών δελτίων και τη διάδοση των σχετικών διαφημίσεων (EE L 149 της 30.4.2004, σ. 1)·

«Κανονισμός 1092/2010» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου·

«Κανονισμός 1095/2010» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ», όπως αυτός τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011·

«Κεντρική Τράπεζα» σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κατά τα οριζόμενα στον περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμο

«κινητές αξίες» σημαίνει τις μεταβιβάσιμες κινητές αξίες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου και περιλαμβάνει τους τίτλους της χρηματαγοράς, όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 2 του παραπάνω νόμου, ανεξαρτήτως διάρκειας·

«κινητές αξίες εκδιδόμενες συνεχώς ή κατ’ επανάληψη» σημαίνει εκδόσεις συνεχούς ροής (on tap) ή τουλάχιστον δύο ξεχωριστές εκδόσεις κινητών αξιών παρόμοιου είδους ή και κατηγορίας σε περίοδο δώδεκα μηνών·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο κράτος που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο τη 2α Μαΐου 1992, και προσαρμόστηκε από το Πρωτόκολλο το οποίο υπογράφηκε στις Βρυξέλλες τη 17η Μαΐου 1993, ως η Συμφωνία αυτή εκάστοτε τροποποιείται·

«κράτος μέλος καταγωγής» σημαίνει -

(α) Για όλους τους συσταθέντες σε κράτος μέλος εκδότες κινητών αξιών, οι οποίες δεν εμπίπτουν στην υποπαράγραφο (β), το κράτος μέλος στο οποίο ο εκδότης έχει το εγγεγραμμένο του γραφείο∙

(β) για οιαδήποτε έκδοση μη μετοχικών κινητών αξιών, των οποίων η ονομαστική αξία ανά μονάδα ανέρχεται σε τουλάχιστον χίλια ευρώ (€1.000) και για οποιαδήποτε έκδοση μη μετοχικών κινητών αξιών που παρέχουν το δικαίωμα απόκτησης μεταβιβάσιμων κινητών αξιών ή είσπραξης χρηματικού ποσού τοις μετρητοίς, ως αποτέλεσμα της μετατροπής τους ή της άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχονται από αυτές, υπό τον όρο ότι ο εκδότης των μη μετοχικών κινητών αξιών δεν είναι και εκδότης των υποκείμενων κινητών αξιών ή επιχείρηση ανήκουσα στον όμιλο του εν λόγω εκδότη-

(i) το κράτος μέλος στο οποίο ο εκδότης έχει το εγγεγραμμένο του γραφείο, ή

(ii) το κράτος μέλος όπου οι κινητές αξίες εισήχθησαν ή πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, ή

(iii) το κράτος μέλος όπου πραγματοποιείται η δημόσια προσφορά κινητών αξιών,

κατ’ επιλογή του εκδότη, του προσφέροντα ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή, ανάλογα με την περίπτωση, ενώ το ίδιο καθεστώς εφαρμόζεται σε μη μετοχικές κινητές αξίες σε άλλο εκτός του ευρώ νόμισμα, υπό την προϋπόθεση ότι η ελάχιστη ονομαστική αξία ανά μονάδα κατά προσέγγιση είναι ισοδύναμη με χίλια ευρώ (€1.000)∙

(γ) για όλους τους συσταθέντες σε τρίτη χώρα εκδότες κινητών αξιών, που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου (β) -

(i) το κράτος μέλος στο οποίο οι κινητές αξίες πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο δημόσιας προσφοράς για πρώτη φορά μετά την 26η Νοεμβρίου 2015· ή

(ii) το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται η πρώτη αίτηση μετά την 26η Νοεμβρίου 2015 για εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά,

κατ’ επιλογή του εκδότη, του προσφέροντα ή του προσώπου που ζητά την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση, ανάλογα με την περίπτωση, με την επιφύλαξη μεταγενέστερης επιλογής από τους εκδότες που έχουν συσταθεί σε τρίτη χώρα εάν το κράτος μέλος καταγωγής δεν έχει ορισθεί κατ’ επιλογή τους ή σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 8 των περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμων του 2007 έως 2016.

«κράτος μέλος υποδοχής» σημαίνει το κράτος μέλος, στο οποίο πραγματοποιείται δημόσια προσφορά ή, στην οργανωμένη αγορά του οποίου ζητείται η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση, εφόσον το εν λόγω κράτος είναι διαφορετικό από το κράτος μέλος καταγωγής·

«μερίδια οργανισμού συλλογικών επενδύσεων» σημαίνει τις κινητές αξίες που εκδίδει ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων και οι οποίες αντιπροσωπεύουν τα δικαιώματα των συμμετεχόντων επί των περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού αυτού και συμπεριλαμβάνει μερίδια κατά την έννοια που αποδίδεται στoν όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου

«μετοχικές κινητές αξίες» σημαίνει μετοχές και άλλες μεταβιβάσιμες κινητές αξίες που ισοδυναμούν με μετοχές, καθώς και κάθε άλλο είδος μεταβιβάσιμης κινητής αξίας που παρέχει το δικαίωμα απόκτησης οιασδήποτε από τις προαναφερόμενες κινητές αξίες ως αποτέλεσμα μετατροπής τους ή άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχονται από αυτές, υπό τον όρο ότι αυτό το τελευταίο είδος κινητών αξίων εκδίδεται από τον εκδότη των υποκείμενων μετοχών ή από επιχείρηση που ανήκει στο συγκρότημα  του εν λόγω εκδότη·

«μη μετοχικές κινητές αξίες» σημαίνει τις κινητές αξίες που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των μετοχικών κινητών αξιών·

«μικρομεσαία επιχείρηση» ή κατά ταυτόσημη έννοια «ΜΜΕ» σημαίνει εταιρεία, η οποία, σύμφωνα με τους τελευταίους ετήσιους ή ενοποιημένους λογαριασμούς της, πληροί τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

(α) Ο μέσος αριθμός των εργαζομένων της κατά τη διάρκεια του τελευταίου οικονομικού έτους ήταν μικρότερος των διακοσίων πενήντα·

(β) το σύνολο του ενεργητικού της δεν υπερέβαινε τα σαράντα τρία εκατομύρια ευρώ (?43.000.000) ή το ισόποσο των σε λίρες Κύπρου και

(γ)  είχε ετήσιο καθαρό κύκλο εργασιών που δεν υπερέβαινε τα πενήντα εκατομύρια ευρώ (?50.000.000) ή το ισόποσό των σε λίρες Κύπρου·

«Οδηγία 2003/71/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010·

«Οδηγίες» σημαίνει τις Οδηγίες κανονιστικού περιεχομένου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος Νόμου και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

«οργανωμένη αγορά» σημαίνει την αγορά κράτους μέλους, στην οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία καθορίζονται στο Μέρος ΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου  και η οποία-

(α)  Λειτουργεί τακτικά

(β) διέπεται από κανόνες ως προς τις προϋποθέσεις λειτουργίας και συμμετοχής σ' αυτήν, τις προϋποθέσεις εισαγωγής και διαπραγμάτευσης χρηματοοικονομικών μέσων σ' αυτήν, την υποβολή στοιχείων και τη διαφάνεια ως προς τις συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα σ' αυτήν

(γ)  αποτελεί αντικείμενο εποπτείας και

(δ)  ανακοινώνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 31 του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου είτε από τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών

«οργανισμός συλλογικών επενδύσεων πλην των οργανισμών κλειστού τύπου» σημαίνει τα αμοιβαία κεφάλαια και τις εταιρείες επενδύσεων:

(α)Των οποίων αντικείμενο είναι η συλλογική επένδυση κεφαλαίων που συγκεντρώνονται από το κοινό, και των οποίων η λειτουργία βασίζεται στην αρχή κατανομής των κινδύνων, και

(β)τα μερίδια των οποίων, κατ’ αίτηση των μεριδιούχων, εξαγοράζονται ή εξοφλούνται, άμεσα ή έμμεσα, με περιουσιακά στοιχεία των οργανισμών αυτών,

και συμπεριλαμβάνει τον οργανισμό επενδύσεων ανοικτού τύπου κατά την έννοια του άρθρου 8 του περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου·

«περιορισμένος κύκλος προσώπων» [Διαγράφηκε]·

«πιστωτικό ίδρυμα» σημαίνει τράπεζα κατά την έννοια του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου και συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα κατά τα οριζόμενα στον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο και περιλαμβάνει πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί δυνάμει αντίστοιχου νόμου άλλου κράτους μέλους, καθώς και πιστωτικό ίδρυμα που έχει συσταθεί δυνάμει νόμου τρίτης χώρας και λειτουργεί νόμιμα στη Δημοκρατία,  εφόσον το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα, κατά την κρίση της Κεντρικής Τράπεζας, τελεί υπό εποπτεία ισοδύναμη με εκείνη που προβλέπεται στον περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμο

«πρόγραμμα προσφοράς» σημαίνει πρόγραμμα που επιτρέπει την έκδοση μη μετοχικών κινητών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αγοράς μετοχών παντός τύπου παρόμοιου είδους ή και κατηγορίας, συνεχώς ή κατ’ επανάληψη, κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου έκδοσης·

«προσφέρων» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διενεργεί δημόσια προσφορά·

«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα άλλη από κράτος μέλος·

«Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου» ή κατά ταυτόσημη έννοια «Χρηματιστήριο» σημαίνει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 3 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου·

«χρηματοοικονομικά μέσα» σημαίνει τα μέσα, τα οποία καθορίζονται στο Μέρος ΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου·

«χρηματοοικονομικό ίδρυμα» σημαίνει ίδρυμα, το οποίο ασκεί μία τουλάχιστον από τις εργασίες, που ορίζονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 13 των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου.

(2) Στον παρόντα Νόμο και στις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις, οποιαδήποτε αναφορά σε Κανονισμό, Οδηγία, Απόφαση ή άλλη πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει την εν λόγω πράξη όπως εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια.

Σκοπός και έκταση εφαρμογής.

3.-(1) Ο παρών Νόμος ρυθμίζει-

(α) Τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες διενεργείται στη Δημοκρατία δημόσια προσφορά για επένδυση σε κινητές αξίες· και

(β) τους όρους κατάρτισης, έγκρισης και δημοσίευσης, καθώς και το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου που δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση-

(i) στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στη Δημοκρατία και

(ii) σε κάθε άλλη οργανωμένη αγορά εκτός της Δημοκρατίας, εφόσον κράτος μέλος καταγωγής είναι η Δημοκρατία.

(2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3), ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται-

(α) Στα μερίδια που εκδίδονται από οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων πλην των οργανισμών κλειστού τύπου·

(β) στις μη μετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται από τη Δημοκρατία ή άλλο κράτος μέλος ή από περιφερειακή ή τοπική αρχή της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους, από διεθνείς δημόσιους οργανισμούς, στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή από την Κεντρική Τράπεζα ή από κεντρική τράπεζα άλλου κρατους μέλους·

(γ) στις μετοχές που εκδίδονται για το κεφάλαιο της Κεντρικής Τράπεζας ή κεντρικής τράπεζας άλλου κράτους  μέλους·

(δ) στις κινητές αξίες που καλύπτονται από ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη εγγύηση της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους ή περιφερειακής ή τοπικής αρχής της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους·

(ε) στις κινητές αξίες που εκδίδονται από ενώσεις, προσώπων οι οποίες υπόκεινται σε ειδικό νομικό καθεστώς ή από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς αναγνωρισμένους από τη Δημοκρατία ή άλλο κράτος μέλος, με στόχο τη συγκέντρωση των μέσων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των μη κερδοσκοπικών τους σκοπών·

(στ) στις μη μετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται σε συνεχή ή περιοδική βάση από πιστωτικά ιδρύματα, υπό τον όρο  ότι αυτές οι κινητές αξίες-

(i) δεν είναι μειωμένης εξασφάλισης, μετατρέψιμες σε ή ανταλλάξιμες με μετοχές,

(ii) δεν παρέχουν δικαίωμα εγγραφής ή απόκτησης άλλων ειδών κινητών αξιών και δεν συνδέονται με παράγωγο μέσο,

(iii) αντιπροσωπεύουν αποδοχή επιστρεπτέων καταθέσεων,

(iv) καλύπτονται από Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων κατά την έννοια των περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων   Κανονισμών ή από άλλο ισοδύναμο σύστημα εγγύησης καταθέσεων κράτους μέλους·

(ζ) στα μη ανταλλάξιμα μερίδια, στα οποία διαιρείται ομάδα  περιουσίας, των οποίων βασικός σκοπός είναι να παρέχουν στο μεριδιούχο δικαίωμα χρήσης οικίας, διαμερίσματος ή άλλης μορφής ακίνητης περιουσίας ή μέρους αυτών, ενώ τα εν λόγω μερίδια δεν μπορούν να πωληθούν ή διατεθούν χωρίς απώλεια από το παραπάνω δικαίωμα·

(η) [Διαγράφηκε]·

(θ) σε «bostadsobligationer» που εκδίδονται κατ' επανάληψη από  πιστωτικά ιδρύματα στη Σουηδία, με κύριο στόχο τη χορήγηση ενυπόθηκων δανείων, υπό τον όρο ότι-

(i) τα «bostadsobligationer» που εκδίδονται ανήκουν στην ίδια σειρά,

(ii) τα «bostadsobligationer» είναι συνεχούς ροής και εκδίδονται κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου έκδοσης,

(iii) oι όροι και οι προϋποθέσεις των «bostadsobligationer» δεν αλλάζουν κατά τη χρονική περίοδο έκδοσης, και

(iv) τα ποσά που προέρχονται από την έκδοση των εν λόγω «bostadsobligationer», σύμφωνα με το καταστατικό του εκδότη, τοποθετούνται σε περιουσιακά στοιχεία που προσφέρουν επαρκή κάλυψη της ευθύνης που απορρέει από κινητές αξίες·

(ι) στις μη μετοχικές κινητές αξίες εκδιδόμενες συνεχώς ή κατ’ επανάληψη από πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον η συνολική ανταλλακτική αξία για την προσφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπερβαίνει τα εβδομήντα πέντε εκατομμύρια ευρώ (€75.000.000), όριο το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα (12) μηνών, υπό τον όρο ότι οι κινητές αξίες -

(i) δεν είναι μειωμένης εξασφάλισης, μετατρέψιμες σε ή ανταλλάξιμες με μετοχές,

(ii) δεν παρέχουν δικαίωμα εγγραφής ή απόκτησης άλλων ειδών κινητών αξιών και δεν συνδέονται με παράγωγο μέσο.

(3) Παρά τις διατάξεις των παραγράφων (β), (δ), (η), (θ) και (ι) του εδαφίου (2), ο εκδότης, ο προσφέρων ή ο αιτητής της εισαγωγής των κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά έχει το δικαίωμα να καταρτίσει ενημερωτικό δελτίο όταν οι κινητές αξίες αποτελούν αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή εισάγονται σε οργανωμένη αγορά και να ζητήσει την έγκρισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(4) Με Οδηγίες της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ρυθμίζει ειδικά θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Απαγόρευση διενέργειας δημόσιας προσφοράς χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου.

4.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 32, απαγορεύεται η διενέργεια δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών  στη   Δημοκρατία  πριν  από  τη  δημοσίευση  ενημερωτικού δελτίου που έχει τύχει έγκρισης σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους V:

Νοείται ότι, η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, ισχύει και προκειμένου περί διάθεσης κινητών αξιών μέσω χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών, συμπεριλαμβανομένων Ε.Π.Ε.Υ., εφόσον η διάθεση αυτή υπάγεται στην έννοια της δημόσιας προσφοράς και δεν συντρέχει περίπτωση εξαίρεσης κατά τα αναφερόμενα στις παραγράφους (α) έως (ε) του εδαφίου (3).

(2) Όποιος παραβιάζει τις διατάξεις του εδαφίου (1) διαπράττει αδίκημα που τιμωρείται, σε περίπτωση καταδίκης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 39.

(3) Η υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου δεν ισχύει για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη προσφορών:

(α) Προσφορά κινητών αξιών, η οποία απευθύνεται μόνο σε επαγγελματίες επενδυτές∙

(β) προσφορά κινητών αξιών, η οποία απευθύνεται σε λιγότερα από εκατόν πενήντα (150) φυσικά ή νομικά πρόσωπα ανά κράτος μέλος, τα οποία δεν είναι επαγγελματίες επενδυτές∙

(γ) προσφορά κινητών αξιών για την απόκτηση των οποίων απαιτείται η καταβολή ανά επενδυτή συνολικού ποσού τουλάχιστον εκατόν χιλιάδων ευρώ (€100.000), για κάθε επί μέρους προσφορά∙

(δ) προσφορά κινητών αξιών, των οποίων η ονομαστική αξία ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των εκατόν χιλιάδων ευρώ (€100.000) ανά μονάδα∙

(ε) προσφορά κινητών αξιών, των οποίων η συνολική αξία για την προσφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μικρότερη του ποσού των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000), όριο το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα (12) μηνών, εφόσον η προσφορά δεν υπόκειται σε διαδικασία κοινοποίησης σύμφωνα με το Άρθρο 25 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 2003/71/ΕΚ».

(3Α) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α) του εδαφίου (3) και γενικά για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου-

(α) χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, οι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και τα πιστωτικά ιδρύματα, κατόπιν αιτήματος του εκδότη, τον ενημερώνουν για την κατηγοριοποίηση προσώπων ή οντοτήτων ως επαγγελματιών επενδυτών·

(β) επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών στην οποία έχει επιτραπεί να θεωρεί τους υφιστάμενους επαγγελματίες πελάτες της ως επαγγελματίες κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 151 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου όπως διορθώθηκε, δικαιούται να θεωρεί τους εν λόγω πελάτες ως επαγγελματίες επενδυτές.

(4) Oποιαδήποτε μεταπώληση κινητών αξιών οι οποίες προηγουμένως απετέλεσαν αντικείμενο ενός ή περισσότερων ειδών προσφοράς που αναφέρονται  στο εδάφιο(3), θεωρείται ως ξεχωριστή προσφορά και ο ορισμός της δημόσιας προσφοράς στο άρθρο 2 εφαρμόζεται προκειμένου να αποφασισθεί εάν πρόκειται για δημόσια προσφορά κινητών αξιών.

(4Α) Σε περίπτωση μεταπώλησης κινητών αξιών ή διάθεσης κινητών αξιών μέσω χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών, δεν απαιτείται η δημοσίευση άλλου ενημερωτικού δελτίου, εφόσον-

(α) διατίθεται έγκυρο ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 16, και

(β) ο εκδότης ή το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του εν λόγω ενημερωτικού δελτίου συναινεί, με γραπτή συμφωνία, στη χρήση του.

(5) Ο προσφέρων, καθώς και καθένας από αυτούς που αποκτούν ευθέως ή διαδοχικώς κινητές αξίες από τον προσφέροντα υποχρεούνται να παρέχουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς οποιαδήποτε στοιχεία ήθελε κρίνει απαραίτητα για να διαπιστώσει  εάν συντρέχει περίπτωση καταστρατήγησης των διατάξεων του παρόντος Μέρους.

(6) Με Οδηγίες της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ρυθμίζει ειδικά θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Απαλλαγή από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου.

5.-(1) Δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου κατά τη δημόσια προσφορά των ακόλουθων τύπων κινητών αξιών:

(α) Μετοχών που εκδίδονται προς αντικατάσταση ήδη εκδοθεισών μετοχών της ίδιας κατηγορίας, εφόσον η έκδοση αυτών των νέων μετοχών δεν συνεπάγεται αύξηση του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου·

(β) κινητών αξιών που προσφέρονται στο πλαίσιο εξαγοράς μέσω προσφοράς ανταλλαγής, υπό τον όρο ότι, στο πλαίσιο της εξαγοράς, τίθεται στη διάθεση του κοινού έγγραφο με πληροφορίες, τις οποίες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεωρεί ισοδύναμες με εκείνες του ενημερωτικού δελτίου, λαμβανομένων υπόψη των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων της νομοθεσίας·

(γ) κινητών αξιών που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται  να διανεμηθούν λόγω συγχώνευσης ή διαίρεσης, υπό τον όρο ότι τίθεται στη διάθεση του κοινού έγγραφο με πληροφορίες, τις οποίες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεωρεί ισοδύναμες με εκείνες του ενημερωτικού δελτίου, λαμβανομένων υπόψη των εκάστοτε απαιτήσεων της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙

(δ) μερισμάτων που διανέμονται στους υφιστάμενους μετόχους υπό μορφή διάθεσης μετοχών, εφόσον είναι της ίδιας κατηγορίας με εκείνες για τις οποίες καταβάλλεται το μέρισμα, υπό την προϋπόθεση ότι τίθεται στη διάθεση του κοινού έγγραφο με πληροφορίες για τον αριθμό και το είδος αυτών των μετοχών, το οποίο έγγραφο παράλληλα αναφέρει τους λόγους και τις λεπτομέρειες της προσφοράς∙

(ε) κινητών αξιών που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν σε νυν ή πρώην μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή και υπαλλήλους εργοδότριας εταιρείας από την ίδια την εργοδότρια εταιρεία ή από συγγενική με αυτήν εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία έχει το κεντρικό της γραφείο ή το εγγεγραμμένο της γραφείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπό την προϋπόθεση ότι τίθεται στη διάθεση του κοινού έγγραφο με πληροφορίες για τον αριθμό και το είδος αυτών των κινητών αξιών, καθώς και για τους λόγους και τις λεπτομέρειες της προσφοράς ή της καθ’ οιανδήποτε τρόπο διανομής.

(1Α) Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) εφαρμόζονται και σε σχέση με εταιρεία εγκατεστημένη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κινητές αξίες της οποίας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση-

(α) σε οργανωμένη αγορά, ή

(β)  σε χρηματιστηριακή αγορά τρίτης χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι-

(i) διατίθεται επαρκής πληροφόρηση, συμπεριλαμβανομένου του εγγράφου που προβλέπεται στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1), τουλάχιστον σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στο διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, και

(ii) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση για ισοδύναμα κριτήρια σχετικά με τη χρηματιστηριακή αγορά της εν λόγω τρίτης χώρας, σύμφωνα με την παράγραφο 1, Άρθρο 4, της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ.

(2)  Με Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύνανται να ρυθμίζονται ειδικά θέματα ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

ΜΕΡΟΣ III ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΕΠΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ
Η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου ως προϋπόθεση εισαγωγής κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά.

6.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 7, για την  εισαγωγή κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο ή σε κάθε άλλη οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στη Δημοκρατία απαιτείται η δημοσίευση  ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους  V.

Εξαιρέσεις από την υποχρέωση δημοσιευσης ενημερωτικού δελτίου.

7.- (1)  Δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου κατά  την  εισαγωγή  προς  διαπραγμάτευση  στο Χρηματιστήριο ή σε κάθε άλλη οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στη Δημοκρατία των ακόλουθων τύπων  κινητών αξιών:

(α) [Διαγράφηκε]·

(β) μετοχών που εκδίδονται προς αντικατάσταση μετοχών της ίδιας κατηγορίας, οι οποίες είναι ήδη εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην ίδια οργανωμένη αγορά, εφόσον η έκδοση αυτών των μετοχών δεν συνεπάγεται αύξηση του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου·

(γ) κινητών αξιών που προσφέρονται στο πλαίσιο εξαγοράς μέσω προσφοράς ανταλλαγής  υπό τον όρο ότι, στο πλαίσιο αυτής της εξαγοράς, τίθεται στη διάθεση του κοινού έγγραφο με πληροφορίες, τις οποίες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεωρεί ισοδύναμες με εκείνες του ενημερωτικού δελτίου, λαμβανομένων υπόψη των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων της νομοθεσίας·

(δ) κινητών αξιών που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν λόγω συγχώνευσης ή διαίρεσης, υπό την προϋπόθεση ότι τίθεται στη διάθεση του κοινού έγγραφο με πληροφορίες, τις οποίες η Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θεωρεί ισοδύναμες με εκείνες του ενημερωτικού δελτίου, λαμβανομένων υπόψη των εκάστοτε απαιτήσεων της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙

(ε) μετοχών που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν δωρεάν στους υφισταμένους μετόχους και μερισμάτων που διανέμονται στους υφισταμένους μετόχους υπό μορφή μετοχών  της ίδιας κατηγορίας με εκείνες για τις οποίες καταβάλλεται το μέρισμα, υπό την προϋπόθεση ότι -

(i) οι παραπάνω μετοχές είναι της ίδιας κατηγορίας  με τις μετοχές που είναι ήδη εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην ίδια οργανωμένη αγορά, και

(ii) τίθεται στη διάθεση του κοινού έγγραφο με πληροφορίες για τον αριθμό και το είδος αυτών των μετοχών και το οποίο, παράλληλα, αναφέρει τους λόγους και τις λεπτομέρειες της προσφοράς ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο διανομής·

(στ) κινητών αξιών που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν σε νυν ή πρώην μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή και υπαλλήλους εργοδότριας εταιρείας, από την ίδια την εργοδότρια εταιρεία ή από συγγενική με αυτήν εταιρεία , υπό την προϋπόθεση ότι –

(i) οι παραπάνω κινητές αξίες είναι της ίδιας κατηγορίας με τις κινητές αξίες που είναι ήδη εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στην ίδια οργανωμένη αγορά, και

(ii) τίθεται στη διάθεση του κοινού έγγραφο με πληροφορίες για τον αριθμό και το είδος αυτών των μετοχών και, το οποίο παράλληλα, αναφέρει τους λόγους και τις λεπτομέρειες της προσφοράς ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο διανομής:

Νοείται ότι για τους σκοπούς της παραγράφου (στ) ο όρος «συγγενική εταιρεία» σημαίνει εταιρεία που ανήκει στο ίδιο συγκρότημα με την εργοδότρια εταιρεία και περιλαμβάνει μητρική ή θυγατρική ή συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία·

(ζ) [Διαγράφηκε]·

(η) κινητών αξιών που έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε άλλη οργανωμένη αγορά, υπό τους όρους ότι -

(i) αυτές οι κινητές αξίες ή κινητές αξίες της ίδιας κατηγορίας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σ’ αυτήν την άλλη οργανωμένη αγορά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαοκτώ μηνών·

(ii) για κινητές αξίες που εισάγονται για πρώτη φορά προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο ή σε  οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στη Δημοκρατία μετά την 31η Δεκεμβρίου 2003, η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην άλλη οργανωμένη αγορά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο (i), είχε συνοδευθεί από εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο που είχε τεθεί στη διάθεση του κοινού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 ή της εθνικής νομοθεσίας άλλου κράτους μέλους, στο οποίο λειτουργεί αυτή η άλλη αγορά, οι οποίες αντιστοιχούν σ’ αυτές του άρθρου 27·

(iii) εκτός από τις περιπτώσεις, για τις οποίες ισχύει η υποπαράγραφος (ii), για τις κινητές αξίες που είχαν εισαχθεί σε οργανωμένη αγορά για πρώτη φορά μετά τις 30 Ιουνίου 1983, είχε εγκριθεί ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας του κράτους μέλους, στο οποίο λειτουργεί η οργανωμένη αγορά·

(iv) τηρήθηκαν οι ισχύουσες υποχρεώσεις διαπραγμάτευσης σ’ αυτήν την άλλη οργανωμένη αγορά·

(v)  το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή της κινητής αξίας προς διαπραγμάτευση δυνάμει της εξαίρεσης της παρούσας παραγράφου θέτει στη διάθεση του κοινού περιληπτικό σημείωμα σε γλώσσα αποδεκτή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ·

(vi) το περιληπτικό σημείωμα που αναφέρεται στην υποπαράγραφο (v) τίθεται στη διάθεση του κοινού στη Δημοκρατία σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 27·

(vii) το περιεχόμενο του περιληπτικού σημειώματος είναι σύμφωνο με το άρθρο 10 και τον Κανονισμό 809/2004, υπό την προϋπόθεση ότι το έγγραφο αυτό αναφέρει το σημείο διάθεσης του πλέον πρόσφατου ενημερωτικού δελτίου και το σημείο όπου διατίθενται οι χρηματοοικονομικές πληροφορίες που δημοσίευσε ο εκδότης σύμφωνα με τις ισχύουσες υποχρεώσεις γνωστοποίησης.

(2)  Με Οδηγίες της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ρυθμίζει ειδικά θέματα ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
Σκοπός και περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου

8.-(1) Με την επιφύλαξη του άρθρου 15, το ενημερωτικό δελτίο περιέχει  όλες  τις  πληροφορίες,  οι  οποίες  ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκδότη και των κινητών αξιών που αποτελούν το αντικείμενο της δημόσιας προσφοράς ή της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, είναι απαραίτητες προκειμένου να παρέχεται στους επενδυτές η δυνατότητα να εκτιμούν με πληρότητα τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις, τη χρηματοοικονομική κατάσταση, τα κέρδη, τις ζημίες και τις προοπτικές του εκδότη και του τυχόν εγγυητή, καθώς και τα δικαιώματα που ενσωματώνονται σε αυτές τις κινητές αξίες.

(2) Οι πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο παρουσιάζονται με εύληπτο τρόπο, έτσι ώστε να είναι ευχερής η ανάλυσή τους.

(3) Εκτός και εάν προβλέπεται διαφορετικά, οι διατάξεις του παρόντος Μέρους εφαρμόζονται για την κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου, ως προς την έγκριση του οποίου αρμόδια είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Μορφή ενημερωτικού δελτίου.

9.-(1) Ο εκδότης, ο προσφέρων ή ο αιτητής της εισαγωγής των κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, δύναται να καταρτίζει το ενημερωτικό δελτίο ως ενιαίο έγγραφο ή υπό την μορφή χωριστών εγγράφων.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 10 το ενημερωτικό δελτίο που καταρτίζεται υπό μορφή ενιαίου εγγράφου απαρτίζεται από-

(α) Κύριο κορμό, με τις πληροφορίες για τον εκδότη και τις κινητές αξίες που αποτελούν το αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και

(β) περιληπτικό σημείωμα (summary note)

το περιεχόμενο των οποίων ορίζεται στον Κανονισμό 809/2004.

(3)  Τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 10 και 19 το ενημερωτικό δελτίο που απαρτίζεται από χωριστά έγγραφα περιλαμβάνει -

(α) Δελτίο παρουσίασης εκδότη (έγγραφο αναφοράς) (registration document), που περιέχει τις πληροφορίες που αφορούν τον εκδότη·

(β) δελτίο παρουσίασης των κινητών αξιών (σημείωμα εκδιδόμενου τίτλου) (securities note), που περιέχει τις πληροφορίες για τις κινητές αξίες που αποτελούν το αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά· και

(γ) περιληπτικό σημείωμα (summary note) ·

το περιεχόμενο των οποίων ορίζεται στον Κανονισμό 809/2004.

Περιληπτικό σημείωμα.

10.- (1) Το περιληπτικό σημείωμα, που αναφέρεται στα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 9, πρέπει να είναι συνοπτικό και διατυπωμένο σε μη τεχνική γλώσσα, και να περιλαμβάνει βασικές πληροφορίες.

(1Α) Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού 809/2004, η μορφή και το περιεχόμενο του περιληπτικού σημειώματος παρέχουν, σε συνδυασμό με το ενημερωτικό δελτίο, κατάλληλες πληροφορίες για τα ουσιώδη στοιχεία των κινητών αξιών, προκειμένου να βοηθήσουν τους επενδυτές όταν εξετάζουν εάν θα επενδύσουν στις σχετικές κινητές αξίες, και ειδικότερα το περιληπτικό σημείωμα -

(α) συντάσσεται σε κοινή μορφή προκειμένου να διευκολύνεται η δυνατότητα σύγκρισης των περιληπτικών σημειωμάτων παρόμοιων κινητών αξιών, και

(β) αποδίδει τις βασικές πληροφορίες των σχετικών κινητών αξιών.

(2) Το περιληπτικό σημείωμα περιέχει επίσης προειδοποίηση-

(α) Ότι αυτό θα πρέπει να διαβάζεται ως εισαγωγή του ενημερωτικού δελτίου·

(β) ότι ο επενδυτής θα πρέπει να βασίσει οποιαδήποτε επενδυτική του απόφαση ως προς τις εν λόγω κινητές αξίες, στο ενημερωτικό δελτίο ως σύνολο·

(γ) ότι, σε περίπτωση που εγερθεί  ενώπιον δικαστηρίου αξίωση επενδυτή που συνδέεται με τις πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο, τα τυχόν έξοδα μετάφρασης του ενημερωτικού δελτίου, σε σχέση με την όλη νομική διαδικασία, φέρει ο ενάγων επενδυτής· και

(δ) ότι τα πρόσωπα που υπέβαλαν το περιληπτικό σημείωμα και κάθε μετάφρασή του και ζήτησαν τη δημοσίευση ή την κοινοποίησή του, υπέχουν αστική ευθύνη, μόνον εάν το εν λόγω σημείωμα είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή αντιφατικό προς  άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου.

(3)  Το περιληπτικό σημείωμα συντάσσεται στη γλώσσα, στην οποία συντάσσεται και το ενημερωτικό δελτίο.

(4) Δεν υφίσταται υποχρέωση σύνταξης και δημοσίευσης περιληπτικού σημειώματος επί εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά μη μετοχικών κινητών αξιών ονομαστικής αξίας τουλάχιστον εκατόν χιλιάδων ευρώ (€100.000) ανά μονάδα.

Βασικό ενημερωτικό δελτίο.

11. Κατ' επιλογή του εκδότη, του προσφέροντος ή του αιτητή της εισαγωγής των κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, το ενημερωτικό δελτίο δύναται να έχει τη μορφή βασικού ενημερωτικού δελτίου για τα ακόλουθα είδη κινητών αξιών:

(α) Μη μετοχικές κινητές αξίες, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αγοράς μετοχών  (warrants) οποιασδήποτε μορφής, που εκδίδονται στο πλαίσιο προγράμματος προσφοράς·

(β) μη μετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται συνεχώς ή κατ' επανάληψη από πιστωτικά ιδρύματα, εφόσον-

(i) τα ποσά που εισρέουν στο πιστωτικό ίδρυμα από την έκδοση αυτών των μη μετοχικών κινητών αξιών τοποθετούνται σε περιουσιακά στοιχεία που προσφέρουν επαρκή κάλυψη της υποχρέωσης που απορρέει από αυτές τις μη μετοχικές κινητές αξίες έως την ημερομηνία λήξης τους, και

(ii) σε περίπτωση εκκαθάρισης του πιστωτικού ιδρύματος που έχει εκδώσει τις μη μετοχικές κινητές αξίες, τα ποσά που οφείλονται από το πιστωτικό ίδρυμα σε σχέση με τις εν λόγω μη μετοχικές κινητές αξίες διατίθενται, κατά προτεραιότητα, για την αποπληρωμή του κεφαλαίου και των οφειλόμενων τόκων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου ή, κατά περίπτωση, της νομοθεσίας του κράτους μέλους που διέπει το πιστωτικό ίδρυμα.

Περιεχόμενο βασικού ενημερωτικού δελτίου.

12.-(1) Το βασικό ενημερωτικό δελτίο περιέχει όλες τις πληροφορίες που αφορούν τον εκδότη και τις κινητές αξίες που πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, δύναται δε, κατ' επιλογήν του προσφέροντος ή του αιτητή της εισαγωγής των κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, να περιέχει και τους τελικούς όρους της προσφοράς, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 13.

(2) Εφόσον παρίσταται ανάγκη, οι πληροφορίες που περιέχει το βασικό ενημερωτικό δελτίο συμπληρώνονται με επικαιροποιημένες πληροφορίες για τον εκδότη και τις κινητές αξίες που θα αποτελέσουν το αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αφορά, οι οποίες δημοσιεύονται σε συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο, ως προς το οποίο ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 14.

(3) (α) Σε περίπτωση που οι τελικοί όροι της προσφοράς δεν περιλαμβάνονται στο βασικό ενημερωτικό δελτίο ή στο τυχόν συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο, σε κάθε δημόσια προσφορά οι τελικοί όροι-

(i) γνωστοποιούνται στους επενδυτές,

(ii) υποβάλλονται είτε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όταν το κράτος μέλος καταγωγής είναι η Δημοκρατία είτε στην αρμόδια εποπτική αρχή τυχόν άλλου κράτους μέλους καταγωγής, και

(iii) όπου εφαρμόζεται, κοινοποιούνται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όταν το κράτος μέλος καταγωγής είναι η Δημοκρατία, στην αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους υποδοχής,

το συντομότερο δυνατόν όταν διενεργείται δημόσια προσφορά και εφόσον αυτό είναι δυνατόν, πριν από την έναρξη της δημόσιας προσφοράς ή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση

(β) Στην προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) περίπτωση, οι τελικοί όροι περιέχουν μόνο πληροφορίες που έχουν σχέση με το δελτίο παρουσίασης των κινητών αξιών και δεν χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση του βασικού ενημερωτικού δελτίου.

(γ) Στην προβλεπόμενη στην παράγραφο (α) περίπτωση, εφαρμόζεται το εδάφιο (1) του άρθρου 13, τηρουμένων των αναλογιών.

(δ) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όταν το κράτος μέλος καταγωγής είναι η Δημοκρατία, κοινοποιεί τους τελικούς όρους στην ΕΑΚΑΑ.

Προϋποθέσεις παράλειψης τελικών όρων προσφοράς.

13.-(1) Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο εδάφιο (2), το ενημερωτικό δελτίο που εκδίδεται σε περίπτωση δημόσιας προσφοράς περιλαμβάνει την τελική τιμή προσφοράς και τον αριθμό των κινητών αξιών που προσφέρονται στο κοινό.

(2)  Όταν τουλάχιστον ένα από τα στοιχεία του εδαφίου (1) δεν είναι δυνατόν να περιληφθούν στο ενημερωτικό δελτίο, τούτο περιλαμβάνει υποχρεωτικώς τα κριτήρια ή και τις προϋποθέσεις, σύμφωνα με τις οποίες θα καθορισθούν τα παραλειπόμενα στοιχεία που προαναφέρονται, ή, σε περίπτωση τιμής, την ανώτατη τιμή προσφοράς.

(3) Σε περίπτωση που το ενημερωτικό δελτίο δεν περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα από τα στοιχεία των εδαφίων (1) ή (2), ο επενδυτής δύναται να αποσύρει την αποδοχή της αγοράς  ή να ακυρώσει την εγγραφή του προς απόκτηση κινητών αξιών εντός χρονικού διαστήματος όχι μικρότερου των δύο εργάσιμων ημερών μετά την ημέρα, κατά την οποία καθορίστηκαν και δημοσιοποιήθηκαν η τελική τιμή προσφοράς ή και ο αριθμός των κινητών αξιών που προσφέρονται με δημόσια εγγραφή:

Νοείται ότι, το ενημερωτικό δελτίο κάνει ρητή μνεία των εν λόγω δικαιωμάτων των επενδυτών.

(4) Η τελική τιμή προσφοράς και ο αριθμός των κινητών αξιών που προσφέρονται και διατίθενται τελικώς ανακοινώνονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και δημοσιεύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27.

Συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο.

14.-(1)  Κάθε σημαντικό νέο στοιχείο ή ουσιώδες σφάλμα ή ουσιώδης ανακρίβεια, ως προς τις πληροφορίες που περιέχει το ενημερωτικό δελτίο-

(α) που είναι ικανό να επηρεάσει την αξιολόγηση από τους επενδυτές των προσφερομένων κινητών αξιών, και

(β) το οποίο ανακύπτει ή διαπιστώνεται κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου έως και το μεταγενέστερο από τα ακόλουθα συμβάντα:

(i) την οριστική λήξη της δημόσιας προσφοράς,

(ii) την έναρξη της διαπραγμάτευσης των κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά,

αναφέρεται υποχρεωτικά σε συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο.

(1Α)  Εάν, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), προκύψει σημαντικό νέο στοιχείο ή ουσιώδης σφάλμα ή ουσιώδης ανακρίβεια μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαιτεί τη δημοσίευση συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου, εφόσον το εν λόγω δελτίο τύχει της προηγούμενης έγκρισής της, και το πρόσωπο στο οποίο κοινοποιείται η εν λόγω απαίτηση έχει την υποχρέωση να συμμορφωθεί με αυτήν.

(2) Οι διατάξεις των άρθρων 20, 21 και 24 ισχύουν και εφαρμόζονται κατάλληλα και ως προς το συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο:

Νοείται ότι, εφόσον το συμπληρωματικό δελτίο υπογράφεται και από τον ανάδοχο που είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου, τότε ευθύνεται και αυτός για το περιεχόμενό του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23:

Νοείται περαιτέρω ότι, εφόσον ο ανάδοχος που είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου υπογράφει μόνο το ενημερωτικό δελτίο και όχι το συμπληρωματικό δελτίο, αναγράφονται στο τελευταίο οι λόγοι, για τους οποίους αυτό δεν υπογράφεται από τον ανάδοχο.

(3) Το συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με την ίδια διαδικασία και τρόπο που προβλέπεται για την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου στον παρόντα Νόμο και δημοσιεύεται τουλάχιστον με τα ίδια μέσα και την ίδια διαδικασία της δημοσίευσης του αρχικού ενημερωτικού δελτίου.

(4)  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  αποφασίζει για την έγκρισή του συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου κατ’ ανώτατο όριο μέσα σε επτά εργάσιμες ημέρες από την υποβολή του σ’ αυτή.

(5) Το περιληπτικό σημείωμα και οι τυχόν μεταφράσεις του συμπληρώνονται, εάν  τούτο απαιτείται  προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι νέες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο.

(6)  Σε περίπτωση που το ενημερωτικό δελτίο σχετίζεται με δημόσια προσφορά κινητών αξιών και εκδίδεται συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το παρόν άρθρο, επενδυτές οι οποίοι έχουν συμφωνήσει ή δεσμευτεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο πριν από τη δημοσίευση του συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου να αγοράσουν ή να αποκτήσουν δι’ εγγραφής κινητές αξίες, στις οποίες αναφέρεται το ενημερωτικό δελτίο, βασιζόμενοι στα στοιχεία αυτού, δικαιούνται να υπαναχωρήσουν και να αποδεσμευθούν αζημίως για αυτούς από την υποχρέωση και δέσμευση που έχουν αναλάβει, υπό την προϋπόθεση ότι το νέο στοιχείο ή ουσιώδες σφάλμα ή ανακρίβεια, που αναφέρεται στο εδάφιο (1), προέκυψε πριν από την οριστική λήξη της δημόσιας προσφοράς και την παράδοση των κινητών αξιών.

(7) Το δικαίωμα υπαναχώρησης και δήλωσης της αποδέσμευσης, ασκείται εντός προθεσμίας δύο (2) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση του συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου:

Νοείται ότι η προαναφερόμενη προθεσμία δύναται να επεκταθεί από τον εκδότη ή τον προσφέροντα και, σε κάθε περίπτωση, η τελική ημερομηνία αναφέρεται στο συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο.

Μη συμπερίληψη στο ενημερωτικό δελτίο ορισμένων πληροφοριών.

15.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από σχετικό αίτημα που υποβάλλει ο εκδότης, ο προσφέρων ή ο αιτητής της εισαγωγής των κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, κατά περίπτωση, δύναται να επιτρέπει να μην περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο ορισμένες πληροφορίες από αυτές που επιβάλλει ο παρών Νόμος, οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες Οδηγίες, ο Κανονισμός 809/2004 ή/και οποιαδήποτε άλλη πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την οποία εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση του Άρθρου 7 της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ, εφόσον θεωρεί ότι συντρέχει μία τουλάχιστον από τις παρακάτω περιπτώσεις:

(α) Η γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών θα ήταν αντίθετη προς το δημόσιο συμφέρον·

(β) η γνωστοποίηση των πληροφοριών αυτών θα έβλαπτε σοβαρά τα συμφέροντα του εκδότη, υπό την προϋπόθεση ότι η παράλειψη των στοιχείων αυτών δεν θα παραπλανήσει το κοινό όσον αφορά γεγονότα και περιστατικά που απαιτείται να δημοσιοποιηθούν προκειμένου να είναι δυνατή η εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του εκδότη, του προσφέροντα ή του τυχόν εγγυητή, καθώς και των δικαιωμάτων που συνάπτονται  στις  κινητές αξίες, τις οποίες αφορά το ενημερωτικό δελτίο ή

(γ) οι πληροφορίες αυτές είναι μικρής σημασίας, ως προς συγκεκριμένη προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και δεν είναι ικανές να επηρεάσουν την αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής κατάστασης και των προοπτικών του εκδότη, του προσφέροντος ή του τυχόν εγγυητή.

(2) Όταν, σε εξαιρετικές περιστάσεις, ορισμένες από τις πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με τον Κανονισμό 809/2004 ή/και άλλη πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την οποία εκδίδει κατ' εξουσιοδότηση του Άρθρου 7 της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ, δεν συνάδουν με το πεδίο δραστηριότητας ή τη νομική μορφή του εκδότη ή τις κινητές του αξίες, τις οποίες αφορά το ενημερωτικό δελτίο, το ενημερωτικό δελτίο περιέχει πληροφορίες ισοδύναμες με τις απαιτούμενες πληροφορίες, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η κατάλληλη ενημέρωση των επενδυτών:

Νοείται ότι, εάν δεν υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες, η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει.

(3) Όταν οι κινητές αξίες καλύπτονται από εγγύηση κράτους μέλους, ο εκδότης, ο προσφέρων τις κινητές αξίες ή/και ο αιτητής της εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά έχει το δικαίωμα  να παραλείπει, κατά τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3, πληροφορίες σχετικά με τον εγγυητή.

Διάρκεια ισχύος του ενημερωτικού δελτίου, του βασικού ενημερωτικού δελτίου και του δελτίου παρουσίασης του εκδότη.

16-(1)  Το ενημερωτικό δελτίο ισχύει, αναφορικά με δημόσιες προσφορές ή εισαγωγές προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, για δώδεκα (12) μήνες μετά την έγκρισή του, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό συμπληρώνεται με τα συμπληρωματικά ενημερωτικά δελτία που απαιτούνται βάσει του άρθρου 14.

(2)  Σε περίπτωση προγράμματος προσφοράς, το βασικό ενημερωτικό δελτίο, το οποίο έχει υποβληθεί προηγουμένως, εξακολουθεί να ισχύει για περίοδο μέχρι δώδεκα μηνών από τη δημοσίευσή του.

(3) Το βασικό ενημερωτικό δελτίο που εκδίδεται σε περίπτωση μη μετοχικών κινητών αξιών, σύμφωνα με την παράγραφο (β) του άρθρου 11, ισχύει μέχρις ότου οι σχετικές κινητές αξίες σταματήσουν να εκδίδονται συνεχώς ή κατ' επανάληψη.

(4) Το δελτίο παρουσίασης εκδότη, το οποίο προβλέπεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) του άρθρου 9, ισχύει για περίοδο δώδεκα (12) μηνών, εφόσον -

(α) έχει προηγουμένως υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και εγκριθεί από την τελευταία∙

(β) συνοδεύεται από το δελτίο παρουσίασης των κινητών αξιών και το περιληπτικό σημείωμα∙ και

(γ) επικαιροποιείται σύμφωνα με το άρθρο 14 ή το εδάφιο (2) του άρθρου 19.

Ετήσιο δελτίο.

17. [Διαγράφηκε]
Παροχή πληροφοριών μέσω παραπομπής.

18.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 28 του Κανονισμού 809/2004, το ενημερωτικό δελτίο δύναται να παρέχει πληροφορίες παραπέμποντας σε ένα ή περισσότερα προηγουμένως ή ταυτοχρόνως δημοσιευθέντα έγγραφα, τα οποία εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή υποβλήθηκαν σ’ αυτή σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, ή σύμφωνα με τον περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμο.

(2) Οι πληροφορίες, στις οποίες παραπέμπει το ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το εδάφιο (1), είναι οι πιο πρόσφατες που έχει στη διάθεσή του ο εκδότης.

(3) Το περιληπτικό σημείωμα δεν παρέχει πληροφορίες με τη μέθοδο της παραπομπής σ’ αυτές.

(4) Όταν το ενημερωτικό δελτίο παρέχει πληροφορίες με τη μέθοδο της παραπομπής, περιέχει κατάλογο αντιστοίχισης των παραπομπών, έτσι ώστε οι επενδυτές να έχουν τη δυνατότητα να εντοπίζουν ευχερώς συγκεκριμένα πληροφοριακά στοιχεία.

Ενημερωτικό δελτίο αποτελούμενο από χωριστά έγγραφα.

19.-(1) Εκδότης που διαθέτει ήδη δελτίο παρουσίασης εκδότη εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το εδάφιο (4) του άρθρου 16, καταρτίζει μόνον δελτίο παρουσίασης των κινητών αξιών και περιληπτικό σημείωμα όταν κινητές αξίες του πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά.

(2) Στην περίπτωση του εδαφίου (1), εφόσον έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές ή έχουν σημειωθεί πρόσφατες εξελίξεις από την τελευταία επικαιροποίηση του δελτίου παρουσίασης εκδότη, οι οποίες αλλαγές ή εξελίξεις είναι δυνατόν να επηρεάσουν την αξιολόγηση από τους επενδυτές του εκδότη ή των κινητών του αξιών, οι σχετικές πληροφορίες, οι οποίες κανονικά θα έπρεπε να αποτελούν περιεχόμενο του δελτίου παρουσίασης εκδότη, περιέχονται στο δελτίο παρουσίασης των κινητών αξιών, εκτός εάν αυτές περιλαμβάνονται στο συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 14.

(3) Το δελτίο παρουσίασης κινητών αξιών και το περιληπτικό σημείωμα υποβάλλονται προς έγκριση χωριστά.

(4) Εάν εκδότης έχει υποβάλει προς έγκριση δελτίο παρουσίασης εκδότη, χωρίς αυτό να έχει ακόμα εγκριθεί, οφείλει να υποβάλει προς έγκριση όλα τα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων των επικαιροποιημένων πληροφοριών.

Υπογράφοντες το ενημερωτικό δελτίο και ευθύνη των για την ακρίβεια και πληρότητά του.

20.-(1) Ο προσφέρων τις κινητές αξίες ή ο αιτητής της εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, ανάλογα με την περίπτωση, υπογράφει το ενημερωτικό δελτίο:

Νοείται ότι, εφόσον ο προσφέρων ή ο αιτητής είναι νομικό πρόσωπο, το ενημερωτικό δελτίο υπογράφουν οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

(2) Εφόσον ο προσφέρων ή ο αιτητής της εισαγωγής έχουν τη μορφή νομικού προσώπου, το ενημερωτικό δελτίο υπογράφουν σε κάθε περίπτωση, ιδίω ονόματι και αυτοτελώς, τουλάχιστον τρία εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οπωσδήποτε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου και ο διευθύνων σύμβουλος ή οι διευθύνοντες σύμβουλοι, αν είναι περισσότεροι του ενός.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), το ενημερωτικό δελτίο υπογράφουν επίσης τα πρόσωπα που το ενημερωτικό δελτίο απαριθμεί ως υπεύθυνα για την παροχή των εκτιθέμενων σε αυτό πληροφοριών.

(4) Τα πρόσωπα που υπογράφουν το ενημερωτικό δελτίο κατά τα εδάφια (1), (2) και (3) ευθύνονται για την ακρίβεια, πληρότητα, σαφήνεια και επικαιρότητα του.

(5) Το ενημερωτικό δελτίο προσδιορίζει με σαφήνεια τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την παροχή των εκτιθέμενων σε αυτό πληροφοριών, ενώ επιβάλλεται να αναγράφονται σ’ αυτό, το όνομα και η ιδιότητά τους, ή, στην περίπτωση νομικών προσώπων, το όνομα, το εγγεγραμμένο γραφείο και η διεύθυνση των κεντρικών τους γραφείων.

(6) Όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που υπογράφουν το ενημερωτικό δελτίο-

(α) Προβαίνουν σε υπεύθυνες δηλώσεις, που περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο, με τις οποίες δηλώνουν ότι, έχοντας καταβάλει κάθε οφειλόμενη επιμέλεια για να διαμορφώσουν υπεύθυνη γνώση, βεβαιώνουν ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο είναι αληθείς και πλήρεις, χωρίς να υπάρχουν παραλείψεις που να δύνανται να αλλοιώσουν το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου ή και να παραπλανήσουν τους επενδυτές·

(β) επιδεικνύουν την εκ του νόμου προσήκουσα επιμέλεια κατά τη  σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου  και ιδίως ως προς την ακρίβεια, πληρότητα, σαφήνεια και επικαιρότητα του περιεχομένου του, με στόχο την ορθή, πλήρη και αντικειμενική πληροφόρηση των επενδυτών, ευθυνόμενα εις ολόκληρον, αλληλεγγύως και κεχωρισμένως έναντι των επενδυτών για κάθε ζημία που οι τελευταίοι ήθελαν υποστεί συνεπεία ανακριβειών ή και ελλείψεων του ενημερωτικού δελτίου.

Ευθύνη υπογραφόντων το ενημερωτικό δελτίο έναντι των επενδυτών.

21.-(1) Εφόσον ασκηθεί αξίωση για αποζημίωση κατά προσώπων που υπογράφουν το ενημερωτικό δελτίο, τα πρόσωπα που υπογράφουν φέρουν το βάρος απόδειξης για θέματα-

(α) Ακρίβειας, πληρότητας, σαφήνειας και επικαιρότητας του ενημερωτικού δελτίου· ή

(β) έλλειψης υπαιτιότητας ως προς πλημμέλειες του ενημερωτικού δελτίου·

ανάλογα με την περίπτωση.

(2)(α) Τα πρόσωπα που υπογράφουν το ενημερωτικό δελτίο δεν υπέχουν αστική ευθύνη αποκλειστικά και μόνο βάσει του περιληπτικού σημειώματος, και οποιασδήποτε μετάφρασης αυτού, εκτός εάν το περιληπτικό σημείωμα-

(i) είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή αντιφατικό, όταν αναγιγνώσκεται μαζί με τα άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου, ή

(ii) δεν παρέχει, όταν αναγιγνώσκεται μαζί με τα άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου, βασικές πληροφορίες που να βοηθούν τους επενδυτές στην απόφασή τους εάν θα επενδύσουν σε αυτές τις κινητές αξίες.

(β) Το περιληπτικό σημείωμα περιέχει σαφή προειδοποίηση για την αστική ευθύνη που προβλέπεται στην παράγραφο (α).

(3) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (4), καθώς και του εδαφίου (8) του άρθρου 23, τυχόν αξιώσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου κατά των προσώπων που υπογράφουν το ενημερωτικό δελτίο δυνάμει των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 20 παραγράφονται μετά πάροδο δύο ετών από τη διάθεση των κινητών αξιών ή, κατά περίπτωση, από την εισαγωγή τους σε οργανωμένη αγορά.

(4) Εφόσον αποδεικνύεται δόλος των υπογραφόντων το ενημερωτικό δελτίο, η βραχεία διετής παραγραφή του εδαφίου (3) δεν ισχύει ως προς τα πρόσωπα που έχουν ενεργήσει δολίως.

(5) Εφόσον κανένα από τα πρόσωπα που οφείλουν να υπογράψουν το ενημερωτικό δελτίο δεν είναι ο ίδιος ο εκδότης των κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας προσφοράς ή της αίτησης προς εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά, ο εκδότης -

(α) Ύστερα από αίτημα του προσφέροντος ή του αιτητή της εισαγωγής, θέτει στη διάθεση του υποβάλλοντος το σχετικό αίτημα, όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την κατά νόμο σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου, με έξοδα του τελευταίου και

(β) δύναται να λάβει εγγράφως θέση αναφορικά με την ακρίβεια, πληρότητα, σαφήνεια και επικαιρότητα του ενημερωτικού δελτίου που υποβάλλεται προς έγκριση σύμφωνα με το Μέρος V:

Νοείται ότι, η κατά τα ανωτέρω τοποθέτηση του εκδότη είναι αντικειμενική και, κατά το δυνατόν, πλήρης.

(6) Αν ο εκδότης λάβει εγγράφως θέση σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (5), η θέση του αυτή δημοσιεύεται, με πρωτοβουλία και ευθύνη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους V.

(7) Τα έξοδα της κατά το εδάφιο (5) παροχής στοιχείων ή και έγγραφης τοποθέτησης του εκδότη φέρει ο προσφέρων ή, κατά περίπτωση, ο αιτητής της εισαγωγής των κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά:

Νοείται ότι, σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το ύψος των εξόδων, αυτά προκαταβάλλονται από τον προσφέροντα ή τον αιτητή βάσει της εκτίμησης του εκδότη και η διαφωνία επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της Δημοκρατίας.

Είσπραξη χρηματικών ποσών μέσω αναδόχου.

22.-(1) Σε κάθε δημόσια προσφορά που διενεργείται στη Δημοκρατία, συμμετέχει ανάδοχος που είναι υπεύθυνος τουλάχιστον για την είσπραξη της αξίας κτήσης των κινητών αξιών που προσφέρονται.

(2) Ο ανάδοχος μεριμνά για την ασφαλή φύλαξη των καταβεβλημένων από τους συμμετέχοντες στη δημόσια προσφορά χρημάτων και διασφαλίζει ότι τα χρήματα αυτά διατίθενται στον προσφέροντα το ενωρίτερο ταυτόχρονα με τη διάθεση των προσφερόμενων κινητών αξιών στους επενδυτές που συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά.

Ευθύνη αναδόχου για το ενημερωτικό δελτίο.

23.-(1) Στην κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου που δημοσιεύεται σε κάθε δημόσια προσφορά, καθώς και σε αίτηση πρώτης εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, συμμετέχει και ανάδοχος υπεύθυνος σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου, ο οποίος υπογράφει το ενημερωτικό δελτίο.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου, ο ανάδοχος υπεύθυνος σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου επιδεικνύει την προσήκουσα επιμέλεια κατά τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου για να διασφαλισθεί η ακρίβεια, πληρότητα, σαφήνεια και επικαιρότητά του, με στόχο την ορθή, πλήρη και αντικειμενική πληροφόρηση των επενδυτών, καθώς και η νομιμότητα της όλης διαδικασίας δημοσίευσης του ενημερωτικού δελτίου και δημόσιας προσφοράς των κινητών αξιών.

(3) Ο ανάδοχος υπεύθυνος σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου ευθύνεται έναντι των επενδυτών που απέκτησαν κινητές αξίες βασισθέντες σε εσφαλμένη, πλημμελή ή ελλιπή ενημέρωση του ενημερωτικού δελτίου για κάθε ζημία που αυτοί υπέστησαν λόγω της πτώσης της τιμής των κινητών αξιών, όταν αποκαλύφθηκαν οι πλημμέλειες του ενημερωτικού δελτίου:

Νοείται ότι, ο ανάδοχος δεν ευθύνεται εφόσον δεν τον βαρύνει υπαιτιότητά του για τις πλημμέλειες του ενημερωτικού δελτίου.

(4) Παρά τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 21, τεκμαίρεται μαχητώς η έλλειψη υπαιτιότητος του αναδόχου, εφόσον το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου απετέλεσε αντικείμενο προσηκόντως επιμελούς νομικού και οικονομικού ελέγχου των στοιχείων του εκδότη κατόπιν εντολής του αναδόχου, μέσω δικηγόρων και ελεγκτών, ανεξάρτητων από τον εκδότη, όπως δύναται να προσδιορίζει και εξειδικεύει με Οδηγίες της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(5) Το πλήρες κείμενο του τυχόν διενεργηθέντος νομικού και οικονομικού ελέγχου κατατίθεται ταυτόχρονα με την κατάθεση του ενημερωτικού δελτίου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, τα δε κείμενα αυτά είναι προσιτά σε οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, εκτός και αν ο ανάδοχος υπεύθυνος σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου, κατόπιν αιτήματος του εκδότη, ζητήσει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να τηρεί στοιχεία που περιλαμβάνονται στο νομικό και οικονομικό έλεγχο, που προσδιορίζει, ως απόρρητα, εφόσον αυτά εμπίπτουν στη σφαίρα του επαγγελματικού απορρήτου του εκδότη και η αποκάλυψή τους δύναται να του προξενήσει σημαντική βλάβη.

(6) Εφόσον στην κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου συμμετέχουν περισσότεροι από ένας ανάδοχοι υπεύθυνοι σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου, αυτοί ευθύνονται, δυνάμει του εδαφίου (3), εις ολόκληρον, αλληλεγγύως και κεχωρισμένως.

(7)  Με την επιφύλαξη του εδαφίου (8), οι αξιώσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου κατά του αναδόχου που είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου παραγράφονται μετά πάροδο ενός έτους από τη διάθεση των κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους στην οργανωμένη αγορά.

(8) Εφόσον αποδεικνύεται δόλος του αναδόχου, δεν ισχύει η βραχεία παραγραφή του εδαφίου (7).

Ευθύνη προσώπων που εκδίδουν βεβαιώσεις για την κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου.

24.-(1) Οποιοσδήποτε χορηγεί, στο πλαίσιο των επαγγελματικών του καθηκόντων, κάθε είδους βεβαιώσεις οι οποίες-

(i) αποτελούν βάση για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου και των περιεχομένων σ’ αυτό εκθέσεων ή

(ii) καταρτίζονται για να ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου,

επιιδεικνύει την οφειλόμενη επιμέλεια, για να διασφαλίζεται η ακρίβεια, πληρότητα και σαφήνεια των βεβαιώσεων αυτών.

(2) Εφόσον οι εν λόγω βεβαιώσεις μνημονεύονται στο ενημερωτικό δελτίο, ο συντάκτης τους ευθύνεται έναντι των επενδυτών για την ζημία που αυτοί ήθελαν υποστεί σε περίπτωση που το ενημερωτικό δελτίο περιέχει ανακρίβειες ή ουσιαστικές ελλείψεις, συνεπεία πλημμελειών των παραπάνω βεβαιώσεων και κυρίως της ανακρίβειας ή ουσιαστικών παραλείψεών τους, εφόσον τον συντάκτη βαρύνει υπαιτιότητα για τις πλημμέλειες αυτές.

(3)  Τυχόν αξιώσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου παραγράφονται μετά πάροδο ενός έτους από τη διάθεση των κινητών αξιών ή, κατά περίπτωση, την εισαγωγή τους στην οργανωμένη αγορά:

Νοείται ότι, εφόσον αποδεικνύεται δόλος του συντάκτου της βεβαίωσης, δεν ισχύει η βραχεία παραγραφή.

Ρυθμιστική αρμοδιότητα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

25.- Τηρουμένων των διατάξεων του Κανονισμού 809/2004, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με Οδηγίες της, δύναται να ρυθμίζει ειδικά θέματα ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Μέρους, και, ενδεικτικώς, σε σχέση με το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου, να διευκρινίζει τον τρόπο παράθεσης των δημοσιευτέων στο ενημερωτικό δελτίο στοιχείων και, γενικώς, να ρυθμίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και τεχνικό θέμα.

ΜΕΡΟΣ V ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ
Έγκριση του ενημερωτικού δελτίου.

26.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Μέρους VI, το ενημερωτικό δελτίο και το τυχόν συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο δημοσιεύονται μόνο μετά την έγκρισή τους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

Νοείται ότι, πριν από τη δημοσίευση του εγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε δημόσια προσφορά, ή εισαγωγή κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στη Δημοκρατία, εφόσον για την εισαγωγή αυτή απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου.

(2)  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει το ενημερωτικό δελτίο εφόσον το περιεχόμενό του είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων.

(3)  Η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση ή μη του ενημερωτικού δελτίου κοινοποιείται, ανάλογα με την περίπτωση, στον εκδότη, στον προσφέροντα ή στον αιτητή της εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχεδίου ενημερωτικού δελτίου:

Νοείται ότι, η μη έκδοση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απόφασης για το ενημερωτικό δελτίο εντός της προθεσμίας του παρόντος εδαφίου ή  του  εδαφίου (6) δε θεωρείται ότι συνιστά έγκρισή του.

(4)  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί στον εκδότη τυχόν ελλείψεις των εγγράφων που έχει υποβάλει εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης.

(5) Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προστασίας του επενδυτικού κοινού και ενίσχυσης της εύρυθμης λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ζητά από τον προσφέροντα ή τον αιτητή της εισαγωγής, καθώς και από τον τυχόν ανάδοχο υπεύθυνο σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου, να προβούν σε εύλογες συμπληρώσεις ή διορθώσεις του ενημερωτικού δελτίου, τις οποίες θεωρεί απαραίτητες για την κατοχύρωση της διαφάνειας στη χρηματιστηριακή αγορά, εξαρτώντας την έγκρισή του από τη συμμόρφωση προς τις εν λόγω υποδείξεις.

(6) Η προθεσμία του εδαφίου (3) εκτείνεται σε είκοσι εργάσιμες ημέρες εάν η δημόσια προσφορά αφορά κινητές αξίες εκδοθείσες από εκδότη που δε διαθέτει κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και που δεν έχει ακόμη πραγματοποιήσει δημόσια προσφορά κινητών αξιών.

(7) Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ευλόγως και βασίμως ότι τα υποβληθέντα έγγραφα δεν είναι πλήρη ή ότι απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες, οι προθεσμίες των εδαφίων (3) και (6) αρχίζουν μόνον από την ημερομηνία λήψης αυτών των συμπληρωματικών πληροφοριών από τον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά.

(8)(α) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου σε αρμόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους, υπό την επιφύλαξη προηγούμενης κοινοποίησης στην ΕΑΚΑΑ και με τη συναίνεση της εν λόγω αρμόδια εποπτικής αρχής.

(β) Οποιαδήποτε απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δυνάμει του παρόντος εδαφίου κοινοποιείται στον εκδότη, στον προσφέροντα ή στον αιτητή της εισαγωγής των κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη η εν λόγω απόφαση, και σε τέτοια περίπτωση, η προθεσμία που προβλέπεται στο εδάφιο (3) αρχίζει από την προαναφερόμενη ημερομηνία.

(γ) Το Άρθρο 28 παράγραφος 4, του Κανονισμού 1095/2010 δεν εφαρμόζεται στο παρόν εδάφιο για σκοπούς μεταβίβασης της αρμοδιότητας έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου.

(8Α) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ την απόφασή της για έγκριση του ενημερωτικού δελτίου και κάθε τυχόντος συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου, ταυτόχρονα με την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης στον εκδότη, στον προσφέροντα ή στον αιτητή της εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (3), παρέχοντας ταυτόχρονα στην ΕΑΚΑΑ αντίγραφο του εν λόγω ενημερωτικού δελτίου και κάθε τυχόντος συμπληρωματικού  ενημερωτικού δελτίου.

(9) Με Οδηγίες της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ρυθμίζει ειδικά θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου.

27.-(1)  Το ενημερωτικό δελτίο, μετά την έγκρισή του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καταχωρείται από αυτήν, στην οριστική εγκεκριμένη του μορφή, σε ειδικό μητρώο που τηρεί και στο οποίο η ΕΑΚΑΑ έχει πρόσβαση μέσω της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και στη συνέχεια δημοσιεύεται από τον εκδότη, τον προσφέροντα ή τον αιτητή της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση σε εύλογο χρόνο -

(α) πριν από την έναρξη, ή, το αργότερο κατά την έναρξη, της προσφοράς των κινητών αξιών, ή

(β) πριν από την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στη Δημοκρατία ή, το αργότερο κατά την εισαγωγή τους σε αυτήν,

κατά περίπτωση.

(2) Ανεξαρτήτως της διάταξης του εδαφίου (1), σε περίπτωση δημόσιας προσφοράς κατηγορίας μετοχών που προσφέρονται για πρώτη φορά στο κοινό, ενώ δεν είναι εισηγμένες και πρόκειται να εισαχθούν για πρώτη φορά προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, το ενημερωτικό δελτίο δημοσιεύεται το αργότερο έξι εργάσιμες ημέρες πριν από το τέλος της προσφοράς, νοουμένου ότι δέσμευση των επενδυτών για απόκτηση μετοχών αυτής της κατηγορίας δεν επιτρέπεται πριν από τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου.

(3)  Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο εδάφιο (4) και τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 29, 30 και 33 του Κανονισμού 809/2004, το εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο που εκδίδεται προκειμένου για δημόσια προσφορά που διενεργείται στη Δημοκρατία ή για εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στη Δημοκρατία, δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω μορφές:

(α) Με καταχώριση σε μία ή περισσότερες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας·

(β) με τη μορφή εντύπου που τίθεται στη διάθεση του κοινού δωρεάν-

(i) στα γραφεία του Χρηματιστηρίου ή της άλλης οργανωμένης αγοράς όπου εισάγονται οι κινητές αξίες και γίνονται δεκτές προς διαπραγμάτευση ή

(ii) είτε στο εγγεγραμμένο γραφείο του εκδότη είτε στα γραφεία των χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών που διαθέτουν ή πωλούν τις κινητές αξίες, συμπεριλαμβανομένων Ε.Π.Ε.Υ. ή οργανισμών πληρωμής∙

(γ)  σε ηλεκτρονική μορφή, είτε στην ιστοσελίδα του εκδότη είτε, όπου εφαρμόζεται, στην ιστοσελίδα των χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών που διαθέτουν ή πωλούν τις κινητές αξίες, συμπεριλαμβανομένων Ε.Π.Ε.Υ. ή οργανισμών πληρωμής∙

(δ) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου ή της άλλης οργανωμένης αγοράς όπου ζητείται η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση· ή

(ε) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:

Νοείται ότι εκδότες, ή πρόσωπα τα οποία είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου, οι οποίοι δημοσιεύουν το ενημερωτικό τους δελτίο σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β), υποχρεούνται να δημοσιεύουν το ενημερωτικό τους δελτίο και σύμφωνα με την παράγραφο (γ):

Νοείται περαιτέρω ότι, για τις μορφές δημοσίευσης των παραγράφων (δ) και (ε), απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(4) Τηρουμένων όσων ορίζονται στο εδάφιο (5), ο προσφέρων ή ο αιτητής της εισαγωγής κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά, κατά περίπτωση, δύναται να επιλέγει μεταξύ των εναλλακτικών μορφών δημοσίευσης του ενημερωτικού δελτίου του εδαφίου (3), ανακοινώνοντας την επιλογή του αυτή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το αργότερο κατά την έναρξη της προσφοράς ή κατά την εισαγωγή:

Νοείται ότι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 31 του Κανονισμού 809/2004, ο προσφέρων ή και ο αιτητής της εισαγωγής κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά, δημοσιεύει ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται με ποία μορφή κατέστη διαθέσιμο το ενημερωτικό δελτίο και που μπορεί να το προμηθευτεί το κοινό.

(5)  Όταν το ενημερωτικό δελτίο απαρτίζεται από διάφορα έγγραφα ή περιέχει πληροφορίες, τις οποίες παραθέτει με τη μέθοδο της παραπομπής, τα έγγραφα και οι πληροφορίες που απαρτίζουν το ενημερωτικό δελτίο μπορούν να δημοσιεύονται και να διανέμονται χωριστά, εφόσον τα έγγραφα αυτά διατίθενται δωρεάν στο κοινό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο (3):

Νοείται ότι, κάθε έγγραφο δηλώνει πού είναι δυνατόν να προμηθευτεί το κοινό τα λοιπά έγγραφα που συνθέτουν το πλήρες ενημερωτικό δελτίο.

(6) Το κείμενο και η μορφή του ενημερωτικού δελτίου και των συμπληρωματικών του δελτίων, όπως αυτά δημοσιεύονται ή τίθενται στη διάθεση του κοινού, είναι πάντοτε πανομοιότυπα με την αρχική έκδοση του δελτίου που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(7)  Όταν το ενημερωτικό δελτίο δημοσιεύεται και διατίθεται στο κοινό αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, ο εκδότης, ο προσφέρων, ο αιτητής της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά ή ο ανάδοχος και λοιπές Ε.Π.Ε.Υ. που διαθέτουν ή πωλούν τις εν λόγω κινητές αξίες χορηγούν στον επενδυτή δωρεάν έντυπο αντίγραφο του ενημερωτικού δελτίου κατόπιν σχετικής αίτησής του.

Διαρκής δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου σε ηλεκτρονική μορφή.

28.- (1)  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα μηνών μετά την ημέρα πρώτης καταχώρισης στην ιστοσελίδα της-

(α) Το πλήρες κείμενο κάθε ενημερωτικού δελτίου που έχει εγκρίνει, ή

(β) τον κατάλογο των εγκεκριμένων από αυτή σύμφωνα με το άρθρο 26  ενημερωτικών δελτίων, με ρητή και σαφή μνεία της ιστοσελίδας του Χρηματιστηρίου ή της άλλης οργανωμένης αγοράς, καθώς και  του εκδότη ή του αναδόχου υπεύθυνου σύνταξης, στην οποία είναι καταχωρημένο το πλήρες κείμενο των εν λόγω ενημερωτικών δελτίων, εφόσον έχει διασφαλίσει ότι στην ιστοσελίδα, στην οποία παραπέμπει περιέχεται πλήρες κείμενο του ενημερωτικού δελτίου για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα μηνών μετά την ημέρα πρώτης καταχώρισης του ενημερωτικού δελτίου, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 32 του Κανονισμού 809/2004.

(2) Προκειμένου περί εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στη Δημοκρατία, πλήρες κείμενο του ενημερωτικού δελτίου δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου ή της άλλης οργανωμένης αγοράς για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα μηνών μετά την ημέρα εισαγωγής των κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο ή στην άλλη  οργανωμένη αγορά, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 29 του Κανονισμού 809/2004.

Ρυθμιστική αρμοδιότητα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

29.- Με Οδηγίες της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ρυθμίζει κάθε ειδικό θέμα σε σχέση με τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου, λαμβανομένων υπόψη και των τεχνικών εξελίξεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές, και να ορίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 26 και 27.

Διαφημίσεις και ανακοινώσεις.

30.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 34 του Κανονισμού 809/2004, κάθε είδους διαφήμιση δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών ή εισαγωγής τους προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά, που διενεργείται στη Δημοκρατία, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος άρθρου.

(2) Οι διατάξεις των εδαφίων (3) έως (6) εφαρμόζονται μόνο σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο εκδότης, ο προσφέρων ή ο αιτητής της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά υπέχουν την υποχρέωση κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου.

(3) Σε κάθε διαφήμιση ή αναγγελία δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών ή εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο ή άλλη οργανωμένη αγορά, γίνεται μνεία της επικείμενης δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου ή της πραγματοποιηθείσας ήδη δημοσίευσής του και υποδεικνύονται τα σημεία, στα οποία οι επενδυτές μπορούν να το προμηθεύονται ή ο τρόπος, με τον οποίο οι επενδυτές δύνανται να αποκτήσουν πρόσβαση στο πλήρες κείμενό του.

(4) Ο διαφημιστικός χαρακτήρας των καταχωρίσεων είναι σαφώς διακριτός και αναγνωρίσιμος.

(5) Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις διαφημίσεις δεν επιτρέπεται να είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές, αλλά να τελούν σε συνοχή, χωρίς να προκύπτει αντινομία ή αντίφαση, με τις πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο, εάν αυτό έχει ήδη δημοσιευθεί, ή με τις πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο, εφόσον αυτό πρόκειται να δημοσιευθεί μεταγενέστερα.

(6)  Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες, ανακοινώσεις ή αγγελίες σχετικά με δημόσια προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά, που γνωστοποιούνται προφορικώς ή εγγράφως, ακόμη και αν η πληροφόρηση, ανακοίνωση,  αγγελία ή εν γένει ενημέρωση δεν γίνονται για διαφημιστικούς σκοπούς, τελούν σε συνοχή και συνέπεια προς το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου.

(7)  Όταν, δυνάμει του παρόντος Νόμου, δεν απαιτείται η έκδοση και έγκριση ενημερωτικού δελτίου, οι σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες παρέχονται από εκδότη ή προσφέροντα και απευθύνονται σε επαγγελματίες επενδυτές ή σε ιδιαίτερες κατηγορίες επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που γνωστοποιούνται στο πλαίσιο συνεδριάσεων που αφορούν προσφορές κινητών αξιών, γνωστοποιούνται σε όλους τους επαγγελματίες επενδυτές ή τις ιδιαίτερες κατηγορίες επενδυτών, στους οποίους και μόνον απευθύνεται η προσφορά:

Νοείται ότι, όταν απαιτείται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο ή σε συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 14.

(8) Σε κάθε περίπτωση δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά, οι κάθε είδους αγγελίες, ανακοινώσεις και διαφημίσεις, με τις οποίες αναγγέλεται η δημόσια προσφορά ή η εισαγωγή των κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά, υποβάλλονται προηγουμένως  στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(9) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ελέγχει εάν η διαφημιστική δραστηριότητα και οι εν γένει ανακοινώσεις σε σχέση με δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο ή σε οργανωμένη αγορά είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

ΜΕΡΟΣ VI ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
Κοινοποίηση σε αρμόδια εποπτική αρχή κράτους μέλους υποδοχής.

31.-(1)  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν  σχετικής αίτησης του εκδότη ή του προσφέροντος ή του αιτητή της εισαγωγής των κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά, κατά περίπτωση, κοινοποιεί στην αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή σ’ αυτήν της εν λόγω αίτησης ή, εάν η αίτηση υποβάλλεται από κοινού με το σχέδιο ενημερωτικού δελτίου, εντός μιας εργάσιμης ημέρας μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου-

(α) Πιστοποιητικό έγκρισης, στο οποίο πιστοποιείται ότι το ενημερωτικό δελτίο καταρτίσθηκε σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο·

(β) αντίγραφο του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικού δελτίου.

(2) Η κοινοποίηση κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) δύναται να συνοδεύεται από μετάφραση του περιληπτικού σημειώματος, η οποία συντάσσεται από και με ευθύνη του εκδότη ή του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου:

Νοείται ότι, η διαδικασία του παρόντος άρθρου ακολουθείται και για οποιοδήποτε συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί στην ΕΑΚΑΑ το πιστοποιητικό έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου ταυτόχρονα με την κοινοποίησή του στην αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους υποδοχής κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ταυτόχρονα με την κοινοποίηση στην αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλος υποδοχής κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1), κοινοποιεί το πιστοποιητικό έγκρισης και στον εκδότη ή στο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου.

Ενημερωτικό δελτίο εγκεκριμένο από αρμόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους καταγωγής πλην της Δημοκρατίας.

32.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 33, όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί δημόσια προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στη Δημοκρατία, εφόσον το κράτος μέλος καταγωγής δεν  είναι η Δημοκρατία, ισχύει το ενημερωτικό δελτίο και κάθε τυχόν συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο που έχει εγκριθεί από την αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η ΕΑΚΑΑ έχουν λάβει την κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 31:

Νοείται ότι, στην περίπτωση του εδαφίου (1), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν εφαρμόζει διοικητικές διαδικασίες ή διαδικασίες έγκρισης για ενημερωτικά δελτία:

Νοείται περαιτέρω ότι, και στην περίπτωση του παρόντος εδαφίου  εφαρμόζεται καταλλήλως η διάταξη του εδαφίου (6) άρθρου 14.

(2) [Καταργήθηκε]

(3) Εάν, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14, προκύψουν σημαντικά νέα στοιχεία ή ουσιώδη σφάλματα ή ουσιώδεις ανακρίβειες μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου, που απαιτούν την έκδοση και έγκριση συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να εφιστά την προσοχή της αρμόδιας εποπτικής αρχής του κράτους μέλους καταγωγής στην ανάγκη παροχής επικαιροποιημένης πληροφόρησης και έκδοσης συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου.

(4)(α)Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στην επίσημη ιστοσελίδα της τον κατάλογο των πιστοποιητικών έγκρισης των ενημερωτικών δελτίων και κάθε τυχόν συμπληρωματικών ενημερωτικών δελτίων για τα οποία έχει λάβει την κοινοποίηση που προβλέπεται στο Άρθρο 18 της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ συμπεριλαμβάνοντας, όπου εφαρμόζεται, υπερσύνδεσμο (hyperlink) για τα έγγραφα που έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της αρμόδιας εποπτικής αρχής του κράτους μέλους καταγωγής, του εκδότη ή της οργανωμένης αγοράς.

(β)Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει τακτικά τον  κατάλογο που δημοσιεύει σύμφωνα με την παράγραφο (α) και τον διατηρεί στην επίσημη ιστοσελίδα της για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών.

Προληπτικά μέτρα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

33.-(1) Σε περίπτωση, κατά την οποία η Δημοκρατία είναι κράτος μέλος υποδοχής, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον διαπιστώσει-

(α) Παρατυπίες ή οποιεσδήποτε παραβάσεις της νομοθεσίας, που έχουν διαπραχθεί από τον εκδότη ή από ανόδοχο ή από άλλη  Ε.Π.Ε.Υ. που συμμετέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία της δημόσιας προσφοράς· ή

(β) παραβάσεις των υποχρεώσεων που υπέχει ο εκδότης ως προς την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των κινητών αξιών του σε οργανωμένη αγορά της Δημοκρατίας,

γνωστοποιεί τα ευρήματα αυτά στην αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους καταγωγής και την ΕΑΚΑΑ.

(2) Εάν, παρά τα ληφθέντα μέτρα εκ μέρους της αρμόδιας εποπτικής αρχής του κράτους μέλους καταγωγής ή λόγω μη λήψης από την τελευταία μέτρων ή ακαταλληλότητας ή ανεπάρκειας των μέτρων αυτών, ο εκδότης ή και ο ανάδοχος ή και η Ε.Π.Ε.Υ. που συμμετέχει στη διαδικασία της δημόσιας προσφοράς, εξακολουθούν να παραβιάζουν τις οικείες νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αφού ενημερώσει σχετικά την αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, λαμβάνει όλα τα δέοντα μέτρα για την προστασία των επενδυτών, ενημερώνοντας το συντομότερο δυνατόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ για τη λήψη των μέτρων αυτών.

Οδηγίες Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

33Α. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγίες της να ρυθμίζει ειδικά θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Μέρους.

ΜΕΡΟΣ VII ΧΡΗΣΗ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΕΣ ΜΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΕ ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ
Γλώσσα σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου.

34.-(1) Σε περίπτωση δημόσιας προσφοράς που πραγματοποιείται μόνο στη Δημοκρατία ή εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση μόνο στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στη Δημοκρατία και η Δημοκρατία είναι το κράτος μέλος καταγωγής, το ενημερωτικό δελτίο που εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, συντάσσεται σε γλώσσα αποδεκτή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή ορίζει με Οδηγίες της.

(2)(α)  Όταν κράτος μέλος καταγωγής δεν είναι η Δημοκρατία και οι κινητές αξίες, ως προς τις οποίες συντάσσεται ενημερωτικό δελτίο προσφέρονται δημοσίως στη Δημοκρατία ή και πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά της Δημοκρατίας, το ενημερωτικό δελτίο διατίθεται στη Δημοκρατία, είτε σε γλώσσα αποδεκτή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή ορίζει με Οδηγίες της, είτε σε  γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, κατ' επιλογή του εκδότη ή του προσφέροντα ή του αιτητή της εισαγωγής των κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά  ανάλογα με την περίπτωση.

(β) Σε περίπτωση που επιλεγεί η δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στο διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίζει εάν το περιληπτικό σημείωμα πρέπει να μεταφράζεται σε επίσημη  γλώσσα της Δημοκρατίας, όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίζει κατά περίπτωση με την απόφαση της.

(3) Όταν κράτος μέλος καταγωγής είναι η Δημοκρατία και οι κινητές αξίες προσφέρονται αποκλειστικώς σε άλλο κράτος μέλος ή επιδιώκεται η εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση αποκλειστικώς σε οργανωμένη αγορά άλλου κράτους μέλους, το ενημερωτικό δελτίο που υποβάλλεται προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καταρτίζεται, είτε σε γλώσσα αποδεκτή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή ορίζει με Οδηγίες της, είτε σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στο διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, κατ' επιλογή του εκδότη ή του προσφέροντα ή του προσώπου που ζητά την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση, σε οργανωμένη αγορά, ανάλογα με την περίπτωση.

(4) Σε περίπτωση δημόσιας προσφοράς που πραγματοποιείται στη Δημοκρατία και παράλληλα σε άλλο κράτος μέλος ή σε περίπτωση εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στη Δημοκρατία και, παράλληλα, σε οργανωμένη αγορά άλλου κράτους μέλους και η Δημοκρατία είναι το κράτος μέλος καταγωγής, το ενημερωτικό δελτίο που εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, συντάσσεται σε γλώσσα αποδεκτή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή ορίζει με Οδηγίες της,  και διατίθεται επίσης -

(α) Σε γλώσσα αποδεκτή από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές κάθε κράτους μέλους υποδοχής· ή

(β) σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα,

κατ' επιλογή του εκδότη, του προσφέροντα, ή του αιτητή της εισαγωγής των κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση:

Νοείται ότι, το ενημερωτικό δελτίο δημοσιεύεται στη Δημοκρατία σε γλώσσα αποδεκτή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή ορίζει με Οδηγίες της.

(5) Στην περίπτωση του εδαφίου (4), ο προσφέρων ή ο αιτητής της εισαγωγής των κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, ανάλογα με την περίπτωση, συμμορφώνεται σε τυχόν αίτημα της αρμόδιας εποπτικής αρχής του κράτους μέλους υποδοχής, για τη μετάφραση του περιληπτικού σημειώματος στην επίσημη γλώσσα του κάθε κράτους μέλους υποδοχής:

Νοείται ότι, εφόσον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιτρέψει, με τις Οδηγίες του εδαφίου (4), να δημοσιευθεί το ενημερωτικό δελτίο στη Δημοκρατία σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στο διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, δύναται να επιβάλει τη δημοσίευση στη Δημοκρατία μετάφρασης του περιληπτικού σημειώματος σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας, όπως θα ορίζει με σχετική της απόφαση.

(6)  Όταν επιδιώκεται εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά στη Δημοκρατία μη μετοχικών κινητών αξιών με αξία διάθεσης τουλάχιστον εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ανά μονάδα, το ενημερωτικό δελτίο συντάσσεται είτε σε γλώσσα αποδεκτή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, είτε σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στο διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, κατ’ επιλογή του εκδότη, του προσφέροντα ή του αιτητή της εισαγωγής των κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση, ανάλογα με την περίπτωση.

Εκδότες που έχουν συσταθεί σε τρίτη χώρα.

35.-(1) Σε περίπτωση που κράτος μέλος καταγωγής εκδοτών, οι οποίοι έχουν συσταθεί σε τρίτη χώρα είναι η Δημοκρατία, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να εγκρίνει ενημερωτικό δελτίο για δημόσια προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, το οποίο έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της τρίτης χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι -

(α) Το εν λόγω ενημερωτικό δελτίο έχει καταρτισθεί σύμφωνα με διεθνή πρότυπα που έχουν καθορισθεί από διεθνείς οργανώσεις εποπτικών ή ρυθμιστικών αρχών και, εν γένει, αρχών αντιστοίχων προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων δημοσιότητας του Παγκόσμιου Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO), και

(β) οι υποχρεώσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης κατά το δίκαιο, σύμφωνα με το οποίο συντάχθηκε το ενημερωτικό δελτίο, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων πληροφόρησης χρηματοοικονομικού χαρακτήρα, είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με τις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο παρών Νόμος.

(2) Όταν κινητές αξίες εκδότη ο οποίος έχει συσταθεί σε τρίτη χώρα αποτελούν το αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά της Δημοκρατίας, εφόσον η Δημοκρατία δεν είναι κράτος μέλος καταγωγής, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις των άρθρων 32, 33 και 34.

(3) Με Οδηγίες της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ρυθμίζει ειδικά θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, και ενδεικτικώς, σε σχέση με τα κριτήρια ισοδυναμίας που αφορούν τις υποχρεώσεις για το ενημερωτικό δελτίο και το περιεχόμενό του.

ΜΕΡΟΣ VIII ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Εποπτική αρμοδιότητα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

36.-(1) Οι διατάξεις του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου, που έχουν ως αντικείμενο την εποπτική αρμοδιότητα της Επιτροπής, την εξουσία της να συλλέγει πληροφορίες, να διενεργεί έρευνες και ελέγχους, να επιβάλλει κυρώσεις, να συνεργάζεται με  αρμόδιες εποπτικές αρχές στο εξωτερικό και γενικά όλες τις αρμοδιότητες, εξουσίες, ευθύνες και καθήκοντά της, δυνάμει των πιο πάνω Νόμων ισχύουν  και ως προς την άσκηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των εποπτικών αρμοδιοτήτων της δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου που αφορούν την εξουσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να διενεργεί ελέγχους, σε περίπτωση διενέργειας από κοινού ελέγχου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με μία ή περισσότερες αρμόδιες εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών, δύναται να συμμετέχει και η ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το Άρθρο 21 του Κανονισμού 1095/2010.

Τρόπος άσκησης εποπτικής αρμοδιότητας Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

37.-(1) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του άρθρου 36, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όταν της υποβάλλεται αίτηση έγκρισης ενημερωτικού δελτίου, δύναται, μεταξύ άλλων, να-

(α) Απαιτεί από τους εκδότες, προσφέροντες ή τους αιτητές της εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, να συμπεριλαμβάνουν στο ενημερωτικό δελτίο συμπληρωματικές πληροφορίες, εφόσον τούτο απαιτείται για την προστασία των επενδυτών·

(β) απαιτεί από τους εκδότες, προσφέροντες ή αιτητές εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, καθώς και από τα πρόσωπα που τους ελέγχουν ή ελέγχονται από αυτούς, να της διαβιβάζουν πληροφορίες και έγγραφα που απαιτούνται για την εύρυθμη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της και εκτέλεση του έργου της·

(γ) απαιτεί την παροχή πληροφοριών που χρειάζεται για την εξέταση της αίτησης έγκρισης ενημερωτικού δελτίου από τους εξωτερικούς ελεγκτές και τα διευθυντικά στελέχη του εκδότη, του προσφέροντα ή του αιτητή της εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, καθώς και από τις Ε.Π.Ε.Υ., στις οποίες έχει ανατεθεί η διενέργεια της δημόσιας προσφοράς ή η επιδίωξη της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση·

(δ) αναστέλλει άπαξ δημόσια προσφορά ή εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά για μέγιστο διάστημα δέκα διαδοχικών εργάσιμων ημερών, εφόσον υποψιάζεται βασίμως ότι παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(ε) απαγορεύει ή αναστέλλει διαφήμιση δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση για μέγιστο διάστημα δέκα διαδοχικών εργάσιμων ημερών εφάπαξ, εφόσον υποψιάζεται βασίμως ότι παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(στ) απαγορεύει δημόσια προσφορά, εφόσον διαπιστώνει ότι παραβιάζονται ή υποψιάζεται βασίμως ότι παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(ζ) αναστέλλει ή απαιτεί από τις σχετικές οργανωμένες αγορές να αναστείλουν τη διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά για μέγιστο διάστημα δέκα διαδοχικών εργάσιμων ημερών, άπαξ, εφόσον υποψιάζεται βασίμως ότι παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(η) απαγορεύει τη διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, εφόσον διαπιστώνει ότι παραβιάζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(θ) ανακοινώνει ότι συγκεκριμένος εκδότης αδυνατεί να συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του.

(1Α) Άνευ επηρεασμού των διατάξεων του άρθρου 36, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον οι κινητές αξίες έχουν ήδη εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένες αγορές, έχει εξουσία να-

(α) απαιτεί από τον εκδότη την ανακοίνωση κάθε σημαντικής πληροφορίας που ενδέχεται να επηρεάσει την εκτίμηση των κινητών αξιών που αποτέλεσαν αντικείμενο εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία των επενδυτών ή η ομαλή λειτουργία της αγοράς∙

(β) αναστέλλει ή απαιτεί από τις σχετικές οργανωμένες αγορές να αναστείλουν τη διαπραγμάτευση των κινητών αξιών εφόσον, κατά την άποψή της, η κατάσταση του εκδότη είναι τέτοια που η διαπραγμάτευση ενδέχεται να είναι επιζήμια για τα συμφέροντα των επενδυτών∙

(γ) διασφαλίζει ότι οι εκδότες, οι κινητές αξίες των οποίων γίνονται αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές, συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) και στο εδάφιο (2) του άρθρου 37 και στο άρθρο 41 του περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμου και ότι παρέχονται ισοδύναμες πληροφορίες στους επενδυτές και χορηγείται ισοδύναμη μεταχείριση από τον εκδότη σε όλους τους κατόχους κινητών αξιών οι οποίοι βρίσκονται στην ίδια θέση, σε όλα τα κράτη μέλη στα οποία πραγματοποιείται η δημόσια προσφορά ή εισάγονται οι κινητές αξίες προς διαπραγμάτευση∙

(δ) πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους στη Δημοκρατία, προκειμένου να διαπιστώσει τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των Οδηγιών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, καθώς και του Κανονισμού 809/2004.

(2) Με απόφασή της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να αναθέτει σε τρίτο πρόσωπο την εξέταση ενημερωτικών δελτίων και συμπληρωματικών ενημερωτικών δελτίων:

Νοείται ότι, και στην περίπτωση αυτή την έγκριση των ενημερωτικών δελτίων και συμπληρωματικών ενημερωτικών δελτίων παρέχει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(3) Με την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την ανάθεση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με το εδάφιο (2), καθορίζονται, μεταξύ άλλων, τα καθήκοντα που αναλαμβάνει το τρίτο πρόσωπο και οι όροι υπό τους οποίους αυτά πρέπει να εκτελούνται.

(4) Σε κάθε περίπτωση, το τρίτο πρόσωπo ενεργεί και είναι οργανωμένο, έτσι, ώστε να αποφεύγεται σύγκρουση συμφερόντων και οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται στο πλαίσιο της εκτέλεσης των ανατιθέμενων καθηκόντων να μη χρησιμοποιούνται κατά τρόπο αθέμιτο ή για να παρεμποδισθεί ο ανταγωνισμός, όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να εξειδικεύει με τις αποφάσεις του εδαφίου (3).

ΜΕΡΟΣ ΙΧ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ
Συνεργασία αρμόδιων εποπτικών αρχών.

38.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται με και συνδράμει τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των άλλων κρατών μελών, ασκώντας τις εξουσίες της όπως αυτές καθορίζονται στον παρόντα Νόμο και στον περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμο, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, και ειδικότερα-

(α) ανταλλάζει πληροφορίες και συνεργάζεται με την αρμόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους, εφόσον ο εκδότης έχει περισσότερες από μία αρμόδιες εποπτικές αρχές καταγωγής λόγω των διάφορων κατηγοριών κινητών αξιών του,

(β) ανταλλάζει πληροφορίες και συνεργάζεται με την αρμόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους, στις περιπτώσεις όπου έχει μεταβιβάσει στην εν λόγω αρμόδια εποπτική αρχή την αρμοδιότητα έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με το εδάφιο (8) του άρθρου 26,

(γ) ενημερώνει τις αρμόδιες εποπτικές αρχές των άλλων κρατών μελών για κάθε ρύθμιση ανάθεσης καθηκόντων της, καθώς και τους ακριβείς όρους που διέπουν την εν λόγω ανάθεση,

(δ) συνεργάζεται με την αρμόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους όταν απαιτείται η αναστολή ή απαγόρευση της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση κινητών αξιών σε διάφορα κράτη μέλη, προκειμένου να εξασφαλίζονται ισότιμοι όροι ανταγωνισμού μεταξύ των διαφόρων τόπων διαπραγμάτευσης καθώς και η προστασία των επενδυτών:

Νοείται ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον της ζητηθεί από την αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, συνδράμει από την αρχή στο διεξοδικό έλεγχο της υπόθεσης, ιδίως όσον αφορά νέα ή σπάνια είδη κινητών αξιών και

(ε) ζητεί πληροφορίες από την αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους υποδοχής ή δίνει πληροφορίες σε αρμόδια εποπτική του κράτους μέλους καταγωγής όταν η Δημοκρατία είναι κράτος μέλος υποδοχής, αναφορικά με οποιαδήποτε στοιχεία τα οποία αφορούν ειδικά τη σχετική αγορά.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ανταλλάσσει εμπιστευτικές πληροφορίες με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 29 και 30 του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου.

(3) Σε περίπτωση που αίτημα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για συνεργασία προς αρμόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους, ειδικά όταν αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών, απορρίπτεται ή δεν προωθείται εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να παραπέμψει την περίπτωση στην ΕΑΚΑΑ.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγίες της να ρυθμίζει ειδικά θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

Συνεργασία Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με ΕΑΚΑΑ και ΕΣΣΚ

38Α.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται με την ΕΑΚΑΑ για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1095/2010.

(2) H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει το συντομότερο δυνατό στην ΕΑΚΑΑ όλες τις πληροφορίες που της είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της, σύμφωνα με το Άρθρο 35 του Κανονισμού 1095/2010.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ για κάθε ρύθμιση που αφορά την ανάθεση καθηκόντων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και τους ακριβείς όρους που διέπουν την εν λόγω ανάθεση.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 29 και του άρθρου 30 του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ανταλλάζει εμπιστευτικές πληροφορίες ή να διαβιβάζει πληροφορίες στην ΕΑΚΑΑ και στο ΕΣΣΚ, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που σχετίζονται με τις εταιρικές πληροφορίες και επιπτώσεις επί τρίτων χωρών κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 1095/2010 και στον Κανονισμό 1092/2010, αντίστοιχα, εφόσον τα πρόσωπα που λαμβάνουν τις πληροφορίες υπόκεινται σε αντίστοιχη υποχρέωση εχεμύθειας και τήρησης επαγγελματικού απορρήτου αναφορικά με τις πληροφορίες που λαμβάνονται.

ΜΕΡΟΣ Χ ΚΥΡΩΣΕΙΣ
Ποινικά Αδικήματα.

39. Οποιοσδήποτε διαπράττει αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, τιμωρείται με φυλάκιση, που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή με χρηματική ποινή, που δεν υπερβαίνει τις εκατόν χιλιάδες λίρες Κύπρου (ΛΚ 100.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές και, σε περίπτωση δεύτερης ή επόμενης καταδίκης του για το ίδιο αδίκημα, με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη ή με χρηματική ποινή, που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες  Λίρες Κύπρου (ΛΚ 200.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Αρμόδια αρχή για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

40.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι το αρμόδιο όργανο για την άσκηση διοικητικής εποπτικής εξουσίας και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιλαμβάνεται διοικητικών παραβάσεων, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε έπειτα από καταγγελία που υποβάλλεται σ΄ αυτή.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της προς επιβολή διοικητικού προστίμου, εφαρμόζει το Άρθρο 39 του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή έχει την εξουσία να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο είτε:

(α) Μόνο σε νομικά πρόσωπα ή

(β) μόνο στους διοικητικούς συμβούλους, διευθυντές ή αξιωματούχους σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι η παράβαση οφειλόταν σε δική τους υπαιτιότητα, εσκεμμένη παράλειψη ή αμέλεια ή

(γ) σε νομικά πρόσωπα και στους διοικητικούς συμβούλους, διευθυντές ή αξιωματούχους τους σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι η παράβαση οφειλόταν και σε δική τους υπαιτιότητα, εσκεμμένη παράλειψη ή αμέλεια.

Διοικητικές κυρώσεις.

41.-(1) Ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη και τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (4) και (5), υπόκειται σε διοικητική κύρωση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το περιεχόμενο της οποίας συνίσταται στη καταβολή διοικητικού προστίμου που δεν υπερβαίνει τις εκατόν χιλιάδες λίρες Κύπρου (ΛΚ 100.000) και, σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, τις διακόσιες χιλιάδες Λίρες Κύπρου  (ΛΚ 200.000)-

(α) Οποιοσδήποτε παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 4:

Νοείται ότι, εφόσον το ύψος της άνευ αδείας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς διενεργηθείσας, κατά παράβαση του άρθρου 4, δημόσιας προσφοράς υπερβαίνει το τριπλάσιο του προστίμου που δύναται να επιβληθεί εκάστοτε σύμφωνα με την παράγραφο (α), η Επιτροπή Κεφαλαιγοράς δύναται να επιβάλει πρόστιμο ίσο με το ένα τρίτο του ύψους της παρανόμως διενεργηθείσας πρόσκλησης και, σε περίπτωση υποτροπής, με το ήμισυ του ποσού αυτού.

(β) oποιοσδήποτε παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 6, των άρθρων 20 έως 24 και του εδαφίου (1) του άρθρου 26.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (4) και (5), υπόκειται σε διοικητική κύρωση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το περιεχόμενο της οποίας συνίσταται στη καταβολή διοικητικού προστίμου που δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες λίρες Κύπρου (ΛΚ 50.000) και, σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, τις εκατόν χιλιάδες Λίρες Κύπρου (ΛΚ 100.000) oποιοσδήποτε παραβαίνει μία ή περισσότερες από τις διατάξεις-

(α) Του εδαφίου (5) του άρθρου 4, των άρθρων 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 27, των άρθρων 30, 37 και 46,

(β) του Κανονισμού 809/2004,

(γ) των Οδηγιών που εκδίδει δυνάμει του παρόντος Νόμου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1), (2), (4) και (5), υπόκειται σε διοικητική κύρωση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το περιεχόμενο της οποίας συνίσταται στη καταβολή διοικητικού προστίμου που δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες λίρες Κύπρου (ΛΚ 25.000) και, σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, τις πενήντα χιλιάδες λίρες Κύπρου (ΛΚ 50.000) oποιοσδήποτε παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή και των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

(4) Εφόσον, μετά την επιβολή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διοικητικού προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, συνεχίζεται η παράβαση, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μετά την πάροδο ευλόγου χρόνου που δεν μπορεί να είναι μικρότερος του ενός μηνός, δύναται να επιβάλλει εκ νέου και κατ’ επανάληψη πρόστιμο, θεωρώντας τη μη συμμόρφωση ως επανάληψη του αδικήματος.

(5) Σε όλες τις περιπτώσεις, στις οποίες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο κατά το παρόν άρθρο, ο παραβάτης επιπρόσθετα ευθύνεται και για κάθε ζημιά που προκαλεί σ’ αυτούς που αποκτούν κινητές αξίες ανταποκρινόμενοι στην πρόσκληση ή αγοράζοντες κινητές αξίες στην οργανωμένη αγορά, βασιζόμενοι σε ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία  του ενημερωτικού δελτίου, περιλαμβανομένης της απώλειας κέρδους.

Είσπραξη διοικητικού προστίμου.

42.-(1) Τα διοικητικά πρόστιμα, που επιβάλλονται κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, λογίζονται ως έσοδα του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας.

(2) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής διοικητικών προστίμων, λαμβάνονται δικαστικά μέτρα προς είσπραξη τους ως προνοείται από τον περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμο.

ΜΕΡΟΣ ΧΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
Δικαιώματα.

43. Για την εξέταση από την Επιτροπή  Κεφαλαιαγοράς οποιασδήποτε αίτησης δυνάμει του παρόντος Νόμου, καταβάλλονται, με την υποβολή της σχετικής αίτησης, τα δικαιώματα, που προβλέπονται στο Τέταρτο Παράρτημα.

ΜΕΡΟΣ ΧΙΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εφαρμογή Οδηγιών.

44. Η εφαρμογή Οδηγιών που εκδίδονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δυνάμει του παρόντος Νόμου, από πρόσωπα, στα οποία αυτές απευθύνονται είναι υποχρεωτική και, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικοτέρων διατάξεων, παράβαση εφαρμογής οποιασδήποτε από αυτές, συνιστά διοικητική παράβαση και υπόκειται σε διοικητική κύρωση, το περιεχόμενο της οποίας συνίσταται στην καταβολή διοικητικού προστίμου δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 41.

Ισοτιμία ευρώ και λίρας Κύπρου.

45.-(1) Όπου στον παρόντα Νόμο γίνεται λόγος για ισόποσο ευρώ με λίρες Κύπρου, χρησιμοποιείται η μέση ισοτιμία συναλλάγματος, όπως καθορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα, της τελευταίας εργάσιμης ημέρας κάθε ημερολογιακού εξαμήνου για όλες τις νομισματικές αντιστοιχίες του επόμενου ημερολογιακού εξαμήνου.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ρυθμίζει οποιαδήποτε θέματα για τη στρογγυλοποίηση των ισοτιμιών ή και για τον καθορισμό ενιαίου ποσού σε λίρες Κύπρου, ιδίως σε περίπτωση που προκύπτει διαφορετική ισοτιμία σε λίρες Κύπρου συγκεκριμένου ποσού σε ευρώ, όταν η κρίσιμη χρονική περίοδος εκτείνεται πέραν του ενός ημερολογιακού εξαμήνου.

Γενική υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

46. Όπου στον παρόντα Νόμο προβλέπεται δικαίωμα ή αρμοδιότητα ή εξουσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να ζητήσει από πρόσωπα στοιχεία ή συγκεκριμένη συμπεριφορά, όταν η Επιτροπή Κεφαλαιγοράς προβάλλει τέτοιο αίτημα, αντιστοιχεί σ' αυτό σχετική υποχρέωση των προσώπων, στα οποία αυτό απευθύνεται για συμμόρφωσή τους.

Κατάργηση του περί Προσκλήσεως Επενδύσεων προς το Κοινό Νόμου.

47.-(1)    Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, ο περί Προσκλήσεως Επενδύσεων προς το Κοινό Νόμος του 2002 καταργείται.

(2) Οι διατάξεις του περί Προσκλήσεως Επενδύσεων προς το Κοινό Νόμου εξακολουθούν να ισχύουν για δημόσιες προσφορές προς το κοινό, οι οποίες έλαβαν χώρα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, για δε τις κυρώσεις επί παραβάσεων του εν λόγω Νόμου εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
[Διαγράφηκε]
ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
[Διαγράφηκε]
ΤΡΙΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
[Διαγράφηκε]

(άρθρο 43)

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

 

Παρεχόμενη Υπηρεσία: Δικαίωμα
1. Εξέταση αίτησης για την έγκριση ενημερωτικού δελτίου: £2000,00
2. Εξέταση αίτησης για έγκριση συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου £500,00
3. Εξέταση αίτησης για τη μη συμπερίληψη στοιχείων σε ενημερωτικό δελτίο: £250,00
Σημείωση
26 του Ν.63(I)/2013)Κατάργηση του Πρώτου, Δεύτερου και Τρίτου Παραρτήματος του βασικού νόμου.[Σ.Σ.: δηλαδή του Ν.114(I)/2005]

Ο βασικός νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν.114(I)/2005] τροποποιείται με την κατάργηση  του Πρώτου Παραρτήματος, του Δεύτερου Παραρτήματος και του Τρίτου Παραρτήματος αυτού.