Διαρκής δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου σε ηλεκτρονική μορφή.

28.- (1)  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στην ιστοσελίδα της για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα μηνών μετά την ημέρα πρώτης καταχώρισης στην ιστοσελίδα της-

(α) Το πλήρες κείμενο κάθε ενημερωτικού δελτίου που έχει εγκρίνει, ή

(β) τον κατάλογο των εγκεκριμένων από αυτή σύμφωνα με το άρθρο 26  ενημερωτικών δελτίων, με ρητή και σαφή μνεία της ιστοσελίδας του Χρηματιστηρίου ή της άλλης οργανωμένης αγοράς, καθώς και  του εκδότη ή του αναδόχου υπεύθυνου σύνταξης, στην οποία είναι καταχωρημένο το πλήρες κείμενο των εν λόγω ενημερωτικών δελτίων, εφόσον έχει διασφαλίσει ότι στην ιστοσελίδα, στην οποία παραπέμπει περιέχεται πλήρες κείμενο του ενημερωτικού δελτίου για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα μηνών μετά την ημέρα πρώτης καταχώρισης του ενημερωτικού δελτίου, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 32 του Κανονισμού 809/2004.

(2) Προκειμένου περί εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στη Δημοκρατία, πλήρες κείμενο του ενημερωτικού δελτίου δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου ή της άλλης οργανωμένης αγοράς για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα μηνών μετά την ημέρα εισαγωγής των κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο ή στην άλλη  οργανωμένη αγορά, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 29 του Κανονισμού 809/2004.