Ρυθμιστική αρμοδιότητα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

29.- Με Οδηγίες της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ρυθμίζει κάθε ειδικό θέμα σε σχέση με τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου, λαμβανομένων υπόψη και των τεχνικών εξελίξεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές, και να ορίζει κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων 26 και 27.