Διαφημίσεις και ανακοινώσεις.

30.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 34 του Κανονισμού 809/2004, κάθε είδους διαφήμιση δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών ή εισαγωγής τους προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά, που διενεργείται στη Δημοκρατία, πραγματοποιείται σύμφωνα με τους κανόνες του παρόντος άρθρου.

(2) Οι διατάξεις των εδαφίων (3) έως (6) εφαρμόζονται μόνο σε περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο εκδότης, ο προσφέρων ή ο αιτητής της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά υπέχουν την υποχρέωση κατάρτισης ενημερωτικού δελτίου.

(3) Σε κάθε διαφήμιση ή αναγγελία δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών ή εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο ή άλλη οργανωμένη αγορά, γίνεται μνεία της επικείμενης δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου ή της πραγματοποιηθείσας ήδη δημοσίευσής του και υποδεικνύονται τα σημεία, στα οποία οι επενδυτές μπορούν να το προμηθεύονται ή ο τρόπος, με τον οποίο οι επενδυτές δύνανται να αποκτήσουν πρόσβαση στο πλήρες κείμενό του.

(4) Ο διαφημιστικός χαρακτήρας των καταχωρίσεων είναι σαφώς διακριτός και αναγνωρίσιμος.

(5) Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις διαφημίσεις δεν επιτρέπεται να είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές, αλλά να τελούν σε συνοχή, χωρίς να προκύπτει αντινομία ή αντίφαση, με τις πληροφορίες που περιέχονται στο ενημερωτικό δελτίο, εάν αυτό έχει ήδη δημοσιευθεί, ή με τις πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο, εφόσον αυτό πρόκειται να δημοσιευθεί μεταγενέστερα.

(6)  Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες, ανακοινώσεις ή αγγελίες σχετικά με δημόσια προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά, που γνωστοποιούνται προφορικώς ή εγγράφως, ακόμη και αν η πληροφόρηση, ανακοίνωση,  αγγελία ή εν γένει ενημέρωση δεν γίνονται για διαφημιστικούς σκοπούς, τελούν σε συνοχή και συνέπεια προς το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου.

(7)  Όταν, δυνάμει του παρόντος Νόμου, δεν απαιτείται η έκδοση και έγκριση ενημερωτικού δελτίου, οι σημαντικές πληροφορίες, οι οποίες παρέχονται από εκδότη ή προσφέροντα και απευθύνονται σε επαγγελματίες επενδυτές ή σε ιδιαίτερες κατηγορίες επενδυτών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που γνωστοποιούνται στο πλαίσιο συνεδριάσεων που αφορούν προσφορές κινητών αξιών, γνωστοποιούνται σε όλους τους επαγγελματίες επενδυτές ή τις ιδιαίτερες κατηγορίες επενδυτών, στους οποίους και μόνον απευθύνεται η προσφορά:

Νοείται ότι, όταν απαιτείται η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου, οι πληροφορίες αυτές περιλαμβάνονται στο ενημερωτικό δελτίο ή σε συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο σύμφωνα με το άρθρο 14.

(8) Σε κάθε περίπτωση δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά, οι κάθε είδους αγγελίες, ανακοινώσεις και διαφημίσεις, με τις οποίες αναγγέλεται η δημόσια προσφορά ή η εισαγωγή των κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά, υποβάλλονται προηγουμένως  στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(9) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ελέγχει εάν η διαφημιστική δραστηριότητα και οι εν γένει ανακοινώσεις σε σχέση με δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο ή σε οργανωμένη αγορά είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.