Κοινοποίηση σε αρμόδια εποπτική αρχή κράτους μέλους υποδοχής.

31.-(1)  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατόπιν  σχετικής αίτησης του εκδότη ή του προσφέροντος ή του αιτητή της εισαγωγής των κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά, κατά περίπτωση, κοινοποιεί στην αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους υποδοχής, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την υποβολή σ’ αυτήν της εν λόγω αίτησης ή, εάν η αίτηση υποβάλλεται από κοινού με το σχέδιο ενημερωτικού δελτίου, εντός μιας εργάσιμης ημέρας μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου-

(α) Πιστοποιητικό έγκρισης, στο οποίο πιστοποιείται ότι το ενημερωτικό δελτίο καταρτίσθηκε σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο·

(β) αντίγραφο του εγκεκριμένου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικού δελτίου.

(2) Η κοινοποίηση κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1) δύναται να συνοδεύεται από μετάφραση του περιληπτικού σημειώματος, η οποία συντάσσεται από και με ευθύνη του εκδότη ή του προσώπου που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου:

Νοείται ότι, η διαδικασία του παρόντος άρθρου ακολουθείται και για οποιοδήποτε συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί στην ΕΑΚΑΑ το πιστοποιητικό έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου ταυτόχρονα με την κοινοποίησή του στην αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους υποδοχής κατά τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο.

(4) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ταυτόχρονα με την κοινοποίηση στην αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλος υποδοχής κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (1), κοινοποιεί το πιστοποιητικό έγκρισης και στον εκδότη ή στο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου.