Ενημερωτικό δελτίο εγκεκριμένο από αρμόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους καταγωγής πλην της Δημοκρατίας.

32.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 33, όταν πρόκειται να πραγματοποιηθεί δημόσια προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στη Δημοκρατία, εφόσον το κράτος μέλος καταγωγής δεν  είναι η Δημοκρατία, ισχύει το ενημερωτικό δελτίο και κάθε τυχόν συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο που έχει εγκριθεί από την αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η ΕΑΚΑΑ έχουν λάβει την κοινοποίηση που προβλέπεται στο άρθρο 31:

Νοείται ότι, στην περίπτωση του εδαφίου (1), η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν εφαρμόζει διοικητικές διαδικασίες ή διαδικασίες έγκρισης για ενημερωτικά δελτία:

Νοείται περαιτέρω ότι, και στην περίπτωση του παρόντος εδαφίου  εφαρμόζεται καταλλήλως η διάταξη του εδαφίου (6) άρθρου 14.

(2) [Καταργήθηκε]

(3) Εάν, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14, προκύψουν σημαντικά νέα στοιχεία ή ουσιώδη σφάλματα ή ουσιώδεις ανακρίβειες μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου, που απαιτούν την έκδοση και έγκριση συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να εφιστά την προσοχή της αρμόδιας εποπτικής αρχής του κράτους μέλους καταγωγής στην ανάγκη παροχής επικαιροποιημένης πληροφόρησης και έκδοσης συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου.

(4)(α)Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στην επίσημη ιστοσελίδα της τον κατάλογο των πιστοποιητικών έγκρισης των ενημερωτικών δελτίων και κάθε τυχόν συμπληρωματικών ενημερωτικών δελτίων για τα οποία έχει λάβει την κοινοποίηση που προβλέπεται στο Άρθρο 18 της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ συμπεριλαμβάνοντας, όπου εφαρμόζεται, υπερσύνδεσμο (hyperlink) για τα έγγραφα που έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της αρμόδιας εποπτικής αρχής του κράτους μέλους καταγωγής, του εκδότη ή της οργανωμένης αγοράς.

(β)Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει τακτικά τον  κατάλογο που δημοσιεύει σύμφωνα με την παράγραφο (α) και τον διατηρεί στην επίσημη ιστοσελίδα της για περίοδο τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών.