Προληπτικά μέτρα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

33.-(1) Σε περίπτωση, κατά την οποία η Δημοκρατία είναι κράτος μέλος υποδοχής, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, εφόσον διαπιστώσει-

(α) Παρατυπίες ή οποιεσδήποτε παραβάσεις της νομοθεσίας, που έχουν διαπραχθεί από τον εκδότη ή από ανόδοχο ή από άλλη  Ε.Π.Ε.Υ. που συμμετέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία της δημόσιας προσφοράς· ή

(β) παραβάσεις των υποχρεώσεων που υπέχει ο εκδότης ως προς την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των κινητών αξιών του σε οργανωμένη αγορά της Δημοκρατίας,

γνωστοποιεί τα ευρήματα αυτά στην αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους καταγωγής και την ΕΑΚΑΑ.

(2) Εάν, παρά τα ληφθέντα μέτρα εκ μέρους της αρμόδιας εποπτικής αρχής του κράτους μέλους καταγωγής ή λόγω μη λήψης από την τελευταία μέτρων ή ακαταλληλότητας ή ανεπάρκειας των μέτρων αυτών, ο εκδότης ή και ο ανάδοχος ή και η Ε.Π.Ε.Υ. που συμμετέχει στη διαδικασία της δημόσιας προσφοράς, εξακολουθούν να παραβιάζουν τις οικείες νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αφού ενημερώσει σχετικά την αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους καταγωγής, λαμβάνει όλα τα δέοντα μέτρα για την προστασία των επενδυτών, ενημερώνοντας το συντομότερο δυνατόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΑΚΑΑ για τη λήψη των μέτρων αυτών.