Οδηγίες Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

33Α. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με οδηγίες της να ρυθμίζει ειδικά θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Μέρους.