Γλώσσα σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου.

34.-(1) Σε περίπτωση δημόσιας προσφοράς που πραγματοποιείται μόνο στη Δημοκρατία ή εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση μόνο στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στη Δημοκρατία και η Δημοκρατία είναι το κράτος μέλος καταγωγής, το ενημερωτικό δελτίο που εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, συντάσσεται σε γλώσσα αποδεκτή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή ορίζει με Οδηγίες της.

(2)(α)  Όταν κράτος μέλος καταγωγής δεν είναι η Δημοκρατία και οι κινητές αξίες, ως προς τις οποίες συντάσσεται ενημερωτικό δελτίο προσφέρονται δημοσίως στη Δημοκρατία ή και πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά της Δημοκρατίας, το ενημερωτικό δελτίο διατίθεται στη Δημοκρατία, είτε σε γλώσσα αποδεκτή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή ορίζει με Οδηγίες της, είτε σε  γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, κατ' επιλογή του εκδότη ή του προσφέροντα ή του αιτητή της εισαγωγής των κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά  ανάλογα με την περίπτωση.

(β) Σε περίπτωση που επιλεγεί η δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στο διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφασίζει εάν το περιληπτικό σημείωμα πρέπει να μεταφράζεται σε επίσημη  γλώσσα της Δημοκρατίας, όπως η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίζει κατά περίπτωση με την απόφαση της.

(3) Όταν κράτος μέλος καταγωγής είναι η Δημοκρατία και οι κινητές αξίες προσφέρονται αποκλειστικώς σε άλλο κράτος μέλος ή επιδιώκεται η εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση αποκλειστικώς σε οργανωμένη αγορά άλλου κράτους μέλους, το ενημερωτικό δελτίο που υποβάλλεται προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καταρτίζεται, είτε σε γλώσσα αποδεκτή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή ορίζει με Οδηγίες της, είτε σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στο διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, κατ' επιλογή του εκδότη ή του προσφέροντα ή του προσώπου που ζητά την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση, σε οργανωμένη αγορά, ανάλογα με την περίπτωση.

(4) Σε περίπτωση δημόσιας προσφοράς που πραγματοποιείται στη Δημοκρατία και παράλληλα σε άλλο κράτος μέλος ή σε περίπτωση εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στη Δημοκρατία και, παράλληλα, σε οργανωμένη αγορά άλλου κράτους μέλους και η Δημοκρατία είναι το κράτος μέλος καταγωγής, το ενημερωτικό δελτίο που εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, συντάσσεται σε γλώσσα αποδεκτή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή ορίζει με Οδηγίες της,  και διατίθεται επίσης -

(α) Σε γλώσσα αποδεκτή από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές κάθε κράτους μέλους υποδοχής· ή

(β) σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στον διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα,

κατ' επιλογή του εκδότη, του προσφέροντα, ή του αιτητή της εισαγωγής των κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση:

Νοείται ότι, το ενημερωτικό δελτίο δημοσιεύεται στη Δημοκρατία σε γλώσσα αποδεκτή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όπως αυτή ορίζει με Οδηγίες της.

(5) Στην περίπτωση του εδαφίου (4), ο προσφέρων ή ο αιτητής της εισαγωγής των κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, ανάλογα με την περίπτωση, συμμορφώνεται σε τυχόν αίτημα της αρμόδιας εποπτικής αρχής του κράτους μέλους υποδοχής, για τη μετάφραση του περιληπτικού σημειώματος στην επίσημη γλώσσα του κάθε κράτους μέλους υποδοχής:

Νοείται ότι, εφόσον η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιτρέψει, με τις Οδηγίες του εδαφίου (4), να δημοσιευθεί το ενημερωτικό δελτίο στη Δημοκρατία σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στο διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, δύναται να επιβάλει τη δημοσίευση στη Δημοκρατία μετάφρασης του περιληπτικού σημειώματος σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας, όπως θα ορίζει με σχετική της απόφαση.

(6)  Όταν επιδιώκεται εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά στη Δημοκρατία μη μετοχικών κινητών αξιών με αξία διάθεσης τουλάχιστον εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) ανά μονάδα, το ενημερωτικό δελτίο συντάσσεται είτε σε γλώσσα αποδεκτή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, είτε σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στο διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, κατ’ επιλογή του εκδότη, του προσφέροντα ή του αιτητή της εισαγωγής των κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση, ανάλογα με την περίπτωση.