Εκδότες που έχουν συσταθεί σε τρίτη χώρα.

35.-(1) Σε περίπτωση που κράτος μέλος καταγωγής εκδοτών, οι οποίοι έχουν συσταθεί σε τρίτη χώρα είναι η Δημοκρατία, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να εγκρίνει ενημερωτικό δελτίο για δημόσια προσφορά ή εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, το οποίο έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία της τρίτης χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι -

(α) Το εν λόγω ενημερωτικό δελτίο έχει καταρτισθεί σύμφωνα με διεθνή πρότυπα που έχουν καθορισθεί από διεθνείς οργανώσεις εποπτικών ή ρυθμιστικών αρχών και, εν γένει, αρχών αντιστοίχων προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων δημοσιότητας του Παγκόσμιου Οργανισμού Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς (IOSCO), και

(β) οι υποχρεώσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης κατά το δίκαιο, σύμφωνα με το οποίο συντάχθηκε το ενημερωτικό δελτίο, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων πληροφόρησης χρηματοοικονομικού χαρακτήρα, είναι τουλάχιστον ισοδύναμες με τις υποχρεώσεις που επιβάλλει ο παρών Νόμος.

(2) Όταν κινητές αξίες εκδότη ο οποίος έχει συσταθεί σε τρίτη χώρα αποτελούν το αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή εισαγωγής προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά της Δημοκρατίας, εφόσον η Δημοκρατία δεν είναι κράτος μέλος καταγωγής, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις των άρθρων 32, 33 και 34.

(3) Με Οδηγίες της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ρυθμίζει ειδικά θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, και ενδεικτικώς, σε σχέση με τα κριτήρια ισοδυναμίας που αφορούν τις υποχρεώσεις για το ενημερωτικό δελτίο και το περιεχόμενό του.