Εποπτική αρμοδιότητα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

36.-(1) Οι διατάξεις του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου, που έχουν ως αντικείμενο την εποπτική αρμοδιότητα της Επιτροπής, την εξουσία της να συλλέγει πληροφορίες, να διενεργεί έρευνες και ελέγχους, να επιβάλλει κυρώσεις, να συνεργάζεται με  αρμόδιες εποπτικές αρχές στο εξωτερικό και γενικά όλες τις αρμοδιότητες, εξουσίες, ευθύνες και καθήκοντά της, δυνάμει των πιο πάνω Νόμων ισχύουν  και ως προς την άσκηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των εποπτικών αρμοδιοτήτων της δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου που αφορούν την εξουσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να διενεργεί ελέγχους, σε περίπτωση διενέργειας από κοινού ελέγχου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με μία ή περισσότερες αρμόδιες εποπτικές αρχές άλλων κρατών μελών, δύναται να συμμετέχει και η ΕΑΚΑΑ σύμφωνα με το Άρθρο 21 του Κανονισμού 1095/2010.