Εποπτική αρμοδιότητα Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

36. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 37 οι διατάξεις του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου, που έχουν ως αντικείμενο την εποπτική αρμοδιότητα της Επιτροπής, την εξουσία της να συλλέγει πληροφορίες, να διενεργεί έρευνες και ελέγχους, να επιβάλλει κυρώσεις, να συνεργάζεται με  αρμόδιες εποπτικές αρχές στο εξωτερικό και γενικά όλες τις αρμοδιότητες, εξουσίες, ευθύνες και καθήκοντά της, δυνάμει των πιο πάνω Νόμων ισχύουν  και ως προς την άσκηση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των εποπτικών αρμοδιοτήτων της δυνάμει του παρόντος Νόμου.