Δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου.

27.-(1)  Το ενημερωτικό δελτίο, μετά την έγκρισή του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, καταχωρείται από αυτήν, στην οριστική εγκεκριμένη του μορφή, σε ειδικό μητρώο που τηρεί και στο οποίο η ΕΑΚΑΑ έχει πρόσβαση μέσω της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και στη συνέχεια δημοσιεύεται από τον εκδότη, τον προσφέροντα ή τον αιτητή της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση σε εύλογο χρόνο -

(α) πριν από την έναρξη, ή, το αργότερο κατά την έναρξη, της προσφοράς των κινητών αξιών, ή

(β) πριν από την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στη Δημοκρατία ή, το αργότερο κατά την εισαγωγή τους σε αυτήν,

κατά περίπτωση.

(2) Ανεξαρτήτως της διάταξης του εδαφίου (1), σε περίπτωση δημόσιας προσφοράς κατηγορίας μετοχών που προσφέρονται για πρώτη φορά στο κοινό, ενώ δεν είναι εισηγμένες και πρόκειται να εισαχθούν για πρώτη φορά προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, το ενημερωτικό δελτίο δημοσιεύεται το αργότερο έξι εργάσιμες ημέρες πριν από το τέλος της προσφοράς, νοουμένου ότι δέσμευση των επενδυτών για απόκτηση μετοχών αυτής της κατηγορίας δεν επιτρέπεται πριν από τη δημοσίευση του ενημερωτικού δελτίου.

(3)  Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο εδάφιο (4) και τηρουμένων των διατάξεων των άρθρων 29, 30 και 33 του Κανονισμού 809/2004, το εγκεκριμένο ενημερωτικό δελτίο που εκδίδεται προκειμένου για δημόσια προσφορά που διενεργείται στη Δημοκρατία ή για εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στη Δημοκρατία, δημοσιεύεται σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω μορφές:

(α) Με καταχώριση σε μία ή περισσότερες εφημερίδες παγκύπριας κυκλοφορίας·

(β) με τη μορφή εντύπου που τίθεται στη διάθεση του κοινού δωρεάν-

(i) στα γραφεία του Χρηματιστηρίου ή της άλλης οργανωμένης αγοράς όπου εισάγονται οι κινητές αξίες και γίνονται δεκτές προς διαπραγμάτευση ή

(ii) είτε στο εγγεγραμμένο γραφείο του εκδότη είτε στα γραφεία των χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών που διαθέτουν ή πωλούν τις κινητές αξίες, συμπεριλαμβανομένων Ε.Π.Ε.Υ. ή οργανισμών πληρωμής∙

(γ)  σε ηλεκτρονική μορφή, είτε στην ιστοσελίδα του εκδότη είτε, όπου εφαρμόζεται, στην ιστοσελίδα των χρηματοοικονομικών διαμεσολαβητών που διαθέτουν ή πωλούν τις κινητές αξίες, συμπεριλαμβανομένων Ε.Π.Ε.Υ. ή οργανισμών πληρωμής∙

(δ) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου ή της άλλης οργανωμένης αγοράς όπου ζητείται η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση· ή

(ε) σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς:

Νοείται ότι εκδότες, ή πρόσωπα τα οποία είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση του ενημερωτικού δελτίου, οι οποίοι δημοσιεύουν το ενημερωτικό τους δελτίο σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β), υποχρεούνται να δημοσιεύουν το ενημερωτικό τους δελτίο και σύμφωνα με την παράγραφο (γ):

Νοείται περαιτέρω ότι, για τις μορφές δημοσίευσης των παραγράφων (δ) και (ε), απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

(4) Τηρουμένων όσων ορίζονται στο εδάφιο (5), ο προσφέρων ή ο αιτητής της εισαγωγής κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά, κατά περίπτωση, δύναται να επιλέγει μεταξύ των εναλλακτικών μορφών δημοσίευσης του ενημερωτικού δελτίου του εδαφίου (3), ανακοινώνοντας την επιλογή του αυτή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το αργότερο κατά την έναρξη της προσφοράς ή κατά την εισαγωγή:

Νοείται ότι, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 31 του Κανονισμού 809/2004, ο προσφέρων ή και ο αιτητής της εισαγωγής κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά, δημοσιεύει ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται με ποία μορφή κατέστη διαθέσιμο το ενημερωτικό δελτίο και που μπορεί να το προμηθευτεί το κοινό.

(5)  Όταν το ενημερωτικό δελτίο απαρτίζεται από διάφορα έγγραφα ή περιέχει πληροφορίες, τις οποίες παραθέτει με τη μέθοδο της παραπομπής, τα έγγραφα και οι πληροφορίες που απαρτίζουν το ενημερωτικό δελτίο μπορούν να δημοσιεύονται και να διανέμονται χωριστά, εφόσον τα έγγραφα αυτά διατίθενται δωρεάν στο κοινό σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο (3):

Νοείται ότι, κάθε έγγραφο δηλώνει πού είναι δυνατόν να προμηθευτεί το κοινό τα λοιπά έγγραφα που συνθέτουν το πλήρες ενημερωτικό δελτίο.

(6) Το κείμενο και η μορφή του ενημερωτικού δελτίου και των συμπληρωματικών του δελτίων, όπως αυτά δημοσιεύονται ή τίθενται στη διάθεση του κοινού, είναι πάντοτε πανομοιότυπα με την αρχική έκδοση του δελτίου που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

(7)  Όταν το ενημερωτικό δελτίο δημοσιεύεται και διατίθεται στο κοινό αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, ο εκδότης, ο προσφέρων, ο αιτητής της εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά ή ο ανάδοχος και λοιπές Ε.Π.Ε.Υ. που διαθέτουν ή πωλούν τις εν λόγω κινητές αξίες χορηγούν στον επενδυτή δωρεάν έντυπο αντίγραφο του ενημερωτικού δελτίου κατόπιν σχετικής αίτησής του.