Έγκριση του ενημερωτικού δελτίου.

26.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Μέρους VI, το ενημερωτικό δελτίο και το τυχόν συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο δημοσιεύονται μόνο μετά την έγκρισή τους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

Νοείται ότι, πριν από τη δημοσίευση του εγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου, δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε δημόσια προσφορά, ή εισαγωγή κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στη Δημοκρατία, εφόσον για την εισαγωγή αυτή απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου.

(2)  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εγκρίνει το ενημερωτικό δελτίο εφόσον το περιεχόμενό του είναι σύμφωνο με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδομένων κανονιστικών πράξεων.

(3)  Η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την έγκριση ή μη του ενημερωτικού δελτίου κοινοποιείται, ανάλογα με την περίπτωση, στον εκδότη, στον προσφέροντα ή στον αιτητή της εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την υποβολή του σχεδίου ενημερωτικού δελτίου:

Νοείται ότι, η μη έκδοση από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απόφασης για το ενημερωτικό δελτίο εντός της προθεσμίας του παρόντος εδαφίου ή  του  εδαφίου (6) δε θεωρείται ότι συνιστά έγκρισή του.

(4)  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς γνωστοποιεί στον εκδότη τυχόν ελλείψεις των εγγράφων που έχει υποβάλει εντός δέκα εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης.

(5) Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη προστασίας του επενδυτικού κοινού και ενίσχυσης της εύρυθμης λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ζητά από τον προσφέροντα ή τον αιτητή της εισαγωγής, καθώς και από τον τυχόν ανάδοχο υπεύθυνο σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου, να προβούν σε εύλογες συμπληρώσεις ή διορθώσεις του ενημερωτικού δελτίου, τις οποίες θεωρεί απαραίτητες για την κατοχύρωση της διαφάνειας στη χρηματιστηριακή αγορά, εξαρτώντας την έγκρισή του από τη συμμόρφωση προς τις εν λόγω υποδείξεις.

(6) Η προθεσμία του εδαφίου (3) εκτείνεται σε είκοσι εργάσιμες ημέρες εάν η δημόσια προσφορά αφορά κινητές αξίες εκδοθείσες από εκδότη που δε διαθέτει κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και που δεν έχει ακόμη πραγματοποιήσει δημόσια προσφορά κινητών αξιών.

(7) Εάν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κρίνει ευλόγως και βασίμως ότι τα υποβληθέντα έγγραφα δεν είναι πλήρη ή ότι απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες, οι προθεσμίες των εδαφίων (3) και (6) αρχίζουν μόνον από την ημερομηνία λήψης αυτών των συμπληρωματικών πληροφοριών από τον εκδότη, τον προσφέροντα ή το πρόσωπο που ζητά την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά.

(8)(α) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται με απόφασή της να μεταβιβάζει την αρμοδιότητα έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου σε αρμόδια εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους, υπό την επιφύλαξη προηγούμενης κοινοποίησης στην ΕΑΚΑΑ και με τη συναίνεση της εν λόγω αρμόδια εποπτικής αρχής.

(β) Οποιαδήποτε απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δυνάμει του παρόντος εδαφίου κοινοποιείται στον εκδότη, στον προσφέροντα ή στον αιτητή της εισαγωγής των κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ελήφθη η εν λόγω απόφαση, και σε τέτοια περίπτωση, η προθεσμία που προβλέπεται στο εδάφιο (3) αρχίζει από την προαναφερόμενη ημερομηνία.

(γ) Το Άρθρο 28 παράγραφος 4, του Κανονισμού 1095/2010 δεν εφαρμόζεται στο παρόν εδάφιο για σκοπούς μεταβίβασης της αρμοδιότητας έγκρισης του ενημερωτικού δελτίου.

(8Α) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κοινοποιεί στην ΕΑΚΑΑ την απόφασή της για έγκριση του ενημερωτικού δελτίου και κάθε τυχόντος συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου, ταυτόχρονα με την κοινοποίηση της απόφασης έγκρισης στον εκδότη, στον προσφέροντα ή στον αιτητή της εισαγωγής κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (3), παρέχοντας ταυτόχρονα στην ΕΑΚΑΑ αντίγραφο του εν λόγω ενημερωτικού δελτίου και κάθε τυχόντος συμπληρωματικού  ενημερωτικού δελτίου.

(9) Με Οδηγίες της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ρυθμίζει ειδικά θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.