Απαλλαγή από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου.

5.-(1) Δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου κατά τη δημόσια προσφορά των ακόλουθων τύπων κινητών αξιών:

(α) Μετοχών που εκδίδονται προς αντικατάσταση ήδη εκδοθεισών μετοχών της ίδιας κατηγορίας, εφόσον η έκδοση αυτών των νέων μετοχών δεν συνεπάγεται αύξηση του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου·

(β) κινητών αξιών που προσφέρονται στο πλαίσιο εξαγοράς μέσω προσφοράς ανταλλαγής, υπό τον όρο ότι, στο πλαίσιο της εξαγοράς, τίθεται στη διάθεση του κοινού έγγραφο με πληροφορίες, τις οποίες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεωρεί ισοδύναμες με εκείνες του ενημερωτικού δελτίου, λαμβανομένων υπόψη των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων της νομοθεσίας·

(γ) κινητών αξιών που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται  να διανεμηθούν λόγω συγχώνευσης ή διαίρεσης, υπό τον όρο ότι τίθεται στη διάθεση του κοινού έγγραφο με πληροφορίες, τις οποίες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεωρεί ισοδύναμες με εκείνες του ενημερωτικού δελτίου, λαμβανομένων υπόψη των εκάστοτε απαιτήσεων της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης∙

(δ) μερισμάτων που διανέμονται στους υφιστάμενους μετόχους υπό μορφή διάθεσης μετοχών, εφόσον είναι της ίδιας κατηγορίας με εκείνες για τις οποίες καταβάλλεται το μέρισμα, υπό την προϋπόθεση ότι τίθεται στη διάθεση του κοινού έγγραφο με πληροφορίες για τον αριθμό και το είδος αυτών των μετοχών, το οποίο έγγραφο παράλληλα αναφέρει τους λόγους και τις λεπτομέρειες της προσφοράς∙

(ε) κινητών αξιών που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν σε νυν ή πρώην μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή και υπαλλήλους εργοδότριας εταιρείας από την ίδια την εργοδότρια εταιρεία ή από συγγενική με αυτήν εταιρεία, υπό την προϋπόθεση ότι η εταιρεία έχει το κεντρικό της γραφείο ή το εγγεγραμμένο της γραφείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπό την προϋπόθεση ότι τίθεται στη διάθεση του κοινού έγγραφο με πληροφορίες για τον αριθμό και το είδος αυτών των κινητών αξιών, καθώς και για τους λόγους και τις λεπτομέρειες της προσφοράς ή της καθ’ οιανδήποτε τρόπο διανομής.

(1Α) Τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) εφαρμόζονται και σε σχέση με εταιρεία εγκατεστημένη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι κινητές αξίες της οποίας είναι εισηγμένες προς διαπραγμάτευση-

(α) σε οργανωμένη αγορά, ή

(β)  σε χρηματιστηριακή αγορά τρίτης χώρας, υπό την προϋπόθεση ότι-

(i) διατίθεται επαρκής πληροφόρηση, συμπεριλαμβανομένου του εγγράφου που προβλέπεται στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1), τουλάχιστον σε γλώσσα ευρέως διαδεδομένη στο διεθνή χρηματοοικονομικό τομέα, και

(ii) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση για ισοδύναμα κριτήρια σχετικά με τη χρηματιστηριακή αγορά της εν λόγω τρίτης χώρας, σύμφωνα με την παράγραφο 1, Άρθρο 4, της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ.

(2)  Με Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύνανται να ρυθμίζονται ειδικά θέματα ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.