Απαλλαγή από την υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου.

5.-(1) Δεν υφίσταται υποχρέωση δημοσίευσης ενημερωτικού δελτίου κατά τη δημόσια προσφορά ή και καθ’ οιονδήποτε τρόπο διάθεση των ακόλουθων τύπων  κινητών αξιών:

(α) Μετοχών που εκδίδονται προς αντικατάσταση ήδη εκδοθεισών μετοχών της ίδιας κατηγορίας, εφόσον η έκδοση αυτών των νέων μετοχών δεν συνεπάγεται αύξηση του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου·

(β) κινητών αξιών που προσφέρονται στο πλαίσιο εξαγοράς μέσω προσφοράς ανταλλαγής, υπό τον όρο ότι, στο πλαίσιο της εξαγοράς, τίθεται στη διάθεση του κοινού έγγραφο με πληροφορίες, τις οποίες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεωρεί ισοδύναμες με εκείνες του ενημερωτικού δελτίου, λαμβανομένων υπόψη των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων της νομοθεσίας·

(γ) κινητών αξιών που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν λόγω συγχώνευσης, υπό τον όρο ότι τίθεται στη διάθεση του κοινού έγγραφο με πληροφορίες, τις οποίες η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θεωρεί ισοδύναμες με εκείνες του ενημερωτικού δελτίου, λαμβανομένων υπόψη των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων της νομοθεσίας·

(δ) μετοχών που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν δωρεάν στους υφισταμένους μετόχους και μερισμάτων που διανέμονται στους υφισταμένους μετόχους υπό μορφή διάθεσης μετοχών, εφόσον είναι της ίδιας κατηγορίας με εκείνες, για τις οποίες καταβάλλεται το μέρισμα, υπό την προϋπόθεση ότι τίθεται στη διάθεση του κοινού έγγραφο με πληροφορίες για τον αριθμό και το είδος αυτών των μετοχών και, το οποίο παράλληλα, αναφέρει τους λόγους και τις λεπτομέρειες της προσφοράς ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο διανομής ·

(ε) κινητών αξιών που προσφέρονται, διανέμονται ή πρόκειται να διανεμηθούν σε νυν ή πρώην μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή και υπαλλήλους εργοδότριας εταιρείας από την ίδια την εργοδότρια εταιρεία ή από συγγενική με αυτήν εταιρεία , εφόσον οι εν λόγω εταιρείες έχουν κινητές αξίες ήδη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι τίθεται στη διάθεση του κοινού έγγραφο με πληροφορίες για τον αριθμό και το είδος αυτών των κινητών αξιών, καθώς και για τους λόγους και τις λεπτομέρειες της προσφοράς ή της καθ’ οιονδήποτε τρόπο διανομής:

Νοείται ότι για τους σκοπούς της παραγράφου (ε) ο όρος «συγγενική εταιρεία» σημαίνει εταιρεία που ανήκει στο ίδιο συγκρότημα με την εργοδότρια εταιρεία και περιλαμβάνει μητρική ή θυγατρική ή συνδεδεμένη με αυτήν εταιρεία.

(2)  Με Οδηγίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύνανται να ρυθμίζονται ειδικά θέματα ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.