Η δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου ως προϋπόθεση εισαγωγής κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά.

6.  Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 7, για την  εισαγωγή κινητών αξιών στο Χρηματιστήριο ή σε κάθε άλλη οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στη Δημοκρατία απαιτείται η δημοσίευση  ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους  V.