Γενική υποχρέωση συμμόρφωσης προς τις υποδείξεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

46. Όπου στον παρόντα Νόμο προβλέπεται δικαίωμα ή αρμοδιότητα ή εξουσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να ζητήσει από πρόσωπα στοιχεία ή συγκεκριμένη συμπεριφορά, όταν η Επιτροπή Κεφαλαιγοράς προβάλλει τέτοιο αίτημα, αντιστοιχεί σ' αυτό σχετική υποχρέωση των προσώπων, στα οποία αυτό απευθύνεται για συμμόρφωσή τους.