Κατάργηση του περί Προσκλήσεως Επενδύσεων προς το Κοινό Νόμου.

47.-(1)    Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), με την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, ο περί Προσκλήσεως Επενδύσεων προς το Κοινό Νόμος του 2002 καταργείται.

(2) Οι διατάξεις του περί Προσκλήσεως Επενδύσεων προς το Κοινό Νόμου εξακολουθούν να ισχύουν για δημόσιες προσφορές προς το κοινό, οι οποίες έλαβαν χώρα μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, για δε τις κυρώσεις επί παραβάσεων του εν λόγω Νόμου εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του.