Ισοτιμία ευρώ και λίρας Κύπρου.

45.-(1) Όπου στον παρόντα Νόμο γίνεται λόγος για ισόποσο ευρώ με λίρες Κύπρου, χρησιμοποιείται η μέση ισοτιμία συναλλάγματος, όπως καθορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα, της τελευταίας εργάσιμης ημέρας κάθε ημερολογιακού εξαμήνου για όλες τις νομισματικές αντιστοιχίες του επόμενου ημερολογιακού εξαμήνου.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ρυθμίζει οποιαδήποτε θέματα για τη στρογγυλοποίηση των ισοτιμιών ή και για τον καθορισμό ενιαίου ποσού σε λίρες Κύπρου, ιδίως σε περίπτωση που προκύπτει διαφορετική ισοτιμία σε λίρες Κύπρου συγκεκριμένου ποσού σε ευρώ, όταν η κρίσιμη χρονική περίοδος εκτείνεται πέραν του ενός ημερολογιακού εξαμήνου.