Εφαρμογή Οδηγιών.

44. Η εφαρμογή Οδηγιών που εκδίδονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δυνάμει του παρόντος Νόμου, από πρόσωπα, στα οποία αυτές απευθύνονται είναι υποχρεωτική και, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικοτέρων διατάξεων, παράβαση εφαρμογής οποιασδήποτε από αυτές, συνιστά διοικητική παράβαση και υπόκειται σε διοικητική κύρωση, το περιεχόμενο της οποίας συνίσταται στην καταβολή διοικητικού προστίμου δυνάμει της παραγράφου (γ) του εδαφίου (2) του άρθρου 41.