Δικαιώματα.

43. Για την εξέταση από την Επιτροπή  Κεφαλαιαγοράς οποιασδήποτε αίτησης δυνάμει του παρόντος Νόμου, καταβάλλονται, με την υποβολή της σχετικής αίτησης, τα δικαιώματα, που προβλέπονται στο Τέταρτο Παράρτημα.