Είσπραξη διοικητικού προστίμου.

42.-(1) Τα διοικητικά πρόστιμα, που επιβάλλονται κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, λογίζονται ως έσοδα του Πάγιου Ταμείου της Δημοκρατίας.

(2) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής διοικητικών προστίμων, λαμβάνονται δικαστικά μέτρα προς είσπραξη τους ως προνοείται από τον περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμο.