Σκοπός και έκταση εφαρμογής.

3.-(1) Ο παρών Νόμος ρυθμίζει-

(α) Τις προϋποθέσεις, υπό τις οποίες διενεργείται στη Δημοκρατία δημόσια προσφορά για επένδυση σε κινητές αξίες· και

(β) τους όρους κατάρτισης, έγκρισης και δημοσίευσης, καθώς και το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου που δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση-

(i) στο Χρηματιστήριο ή σε άλλη οργανωμένη αγορά που λειτουργεί στη Δημοκρατία και

(ii) σε κάθε άλλη οργανωμένη αγορά εκτός της Δημοκρατίας, εφόσον κράτος μέλος καταγωγής είναι η Δημοκρατία.

(2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3), ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται-

(α) Στα μερίδια που εκδίδονται από οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων πλην των οργανισμών κλειστού τύπου·

(β) στις μη μετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται από τη Δημοκρατία ή άλλο κράτος μέλος ή από περιφερειακή ή τοπική αρχή της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους, από διεθνείς δημόσιους οργανισμούς, στους οποίους συμμετέχουν ένα ή περισσότερα κράτη μέλη ή από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή από την Κεντρική Τράπεζα ή από κεντρική τράπεζα άλλου κρατους μέλους·

(γ) στις μετοχές που εκδίδονται για το κεφάλαιο της Κεντρικής Τράπεζας ή κεντρικής τράπεζας άλλου κράτους  μέλους·

(δ) στις κινητές αξίες που καλύπτονται από ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη εγγύηση της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους ή περιφερειακής ή τοπικής αρχής της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους·

(ε) στις κινητές αξίες που εκδίδονται από ενώσεις, προσώπων οι οποίες υπόκεινται σε ειδικό νομικό καθεστώς ή από μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς αναγνωρισμένους από τη Δημοκρατία ή άλλο κράτος μέλος, με στόχο τη συγκέντρωση των μέσων που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των μη κερδοσκοπικών τους σκοπών·

(στ) στις μη μετοχικές κινητές αξίες που εκδίδονται σε συνεχή ή περιοδική βάση από πιστωτικά ιδρύματα, υπό τον όρο  ότι αυτές οι κινητές αξίες-

(i) δεν είναι μειωμένης εξασφάλισης, μετατρέψιμες σε ή ανταλλάξιμες με μετοχές,

(ii) δεν παρέχουν δικαίωμα εγγραφής ή απόκτησης άλλων ειδών κινητών αξιών και δεν συνδέονται με παράγωγο μέσο,

(iii) αντιπροσωπεύουν αποδοχή επιστρεπτέων καταθέσεων,

(iv) καλύπτονται από Σχέδιο Προστασίας Καταθέσεων κατά την έννοια των περί Σύστασης και Λειτουργίας Σχεδίου Προστασίας Καταθέσεων   Κανονισμών ή από άλλο ισοδύναμο σύστημα εγγύησης καταθέσεων κράτους μέλους·

(ζ) στα μη ανταλλάξιμα μερίδια, στα οποία διαιρείται ομάδα  περιουσίας, των οποίων βασικός σκοπός είναι να παρέχουν στο μεριδιούχο δικαίωμα χρήσης οικίας, διαμερίσματος ή άλλης μορφής ακίνητης περιουσίας ή μέρους αυτών, ενώ τα εν λόγω μερίδια δεν μπορούν να πωληθούν ή διατεθούν χωρίς απώλεια από το παραπάνω δικαίωμα·

(η) στις κινητές αξίες που περιλαμβάνονται σε προσφορά εφόσον η συνολική ανταλλακτική αξία για την προσφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μικρότερη του ποσού των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000), όριο το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα (12) μηνών·

(θ) σε «bostadsobligationer» που εκδίδονται κατ' επανάληψη από  πιστωτικά ιδρύματα στη Σουηδία, με κύριο στόχο τη χορήγηση ενυπόθηκων δανείων, υπό τον όρο ότι-

(i) τα «bostadsobligationer» που εκδίδονται ανήκουν στην ίδια σειρά,

(ii) τα «bostadsobligationer» είναι συνεχούς ροής και εκδίδονται κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περιόδου έκδοσης,

(iii) oι όροι και οι προυποθέσεις των «bostadsobligationer» δεν αλλάζουν κατά τη χρονική περίοδο έκδοσης, και

(iv) τα ποσά που προέρχονται από την έκδοση των εν λόγω «bostadsobligationer», σύμφωνα με το καταστατικό του εκδότη, τοποθετούνται σε περιουσιακά στοιχεία που προσφέρουν επαρκή κάλυψη της ευθύνης που απορρέει από κινητές αξίες·

(ι)  στις μη μετοχικές κινητές αξίες εκδιδόμενες συνεχώς ή κατ’ επανάληψη από τα πιστωτικά ιδρύματα, όταν οι εν λόγω προσφερόμενες κινητές αξίες διατίθενται αντί συνολικού ποσού που δεν υπερβαίνει τα εβδομήντα πέντε εκατομμύρια ευρώ (€75.000.000), όριο το οποίο υπολογίζεται σε περίοδο δώδεκα (12) μηνών, υπό τον όρο ότι αυτές οι κινητές αξίες -

(i) δεν είναι μειωμένης εξασφάλισης, μετατρέψιμες σε ή ανταλλάξιμες με μετοχές,

(ii) δεν παρέχουν δικαίωμα εγγραφής ή απόκτησης άλλων ειδών κινητών αξιών και δεν συνδέονται με παράγωγο μέσο.

(3) Παρά τις διατάξεις των παραγράφων (β), (δ), (η), (θ) και (ι) του εδαφίου (2), ο εκδότης, ο προσφέρων ή ο αιτητής της εισαγωγής των κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά έχει το δικαίωμα να καταρτίσει ενημερωτικό δελτίο όταν οι κινητές αξίες αποτελούν αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή εισάγονται σε οργανωμένη αγορά και να ζητήσει την έγκρισή του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(4) Με Οδηγίες της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ρυθμίζει ειδικά θέματα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.