Ερμηνεία.

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«ανάδοχος» σημαίνει ανάδοχο κατά την έννοια των περί του Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου και συμπεριλαμβάνει τον ανάδοχο υπεύθυνο σύνταξης του ενημερωτικού δελτίου·

«ασφαλιστική επιχείρηση» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών Νόμου, μη συμπεριλαμβανομένων στις επιχειρήσεις αυτές των αντιπροσώπων ασφαλειών, μεσιτών ή αντιπροσώπων μεσιτών για ζητήματα ασφάλισης, όπως αυτοί καθορίζονται στο άρθρο 2 του πιο πάνω Νόμου·

«βασικές πληροφορίες» σημαίνει ουσιαστικές και δεόντως διαρθρωμένες πληροφορίες οι οποίες πρόκειται να παρασχεθούν σε επενδυτές με σκοπό-

(α) να κατανοήσουν τη φύση και τους κινδύνους του εκδότη, του εγγυητή και των προσφερόμενων σε αυτούς κινητών αξιών ή των εισηγμένων προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά κινητών αξιών, και

(β) να αποφασίσουν, χωρίς επηρεασμό των διατάξεων της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 10, ποιες προσφορές κινητών αξιών θα εξετάσουν περαιτέρω, και

οι οποίες, με γνώμονα την προσφορά και τις σχετικές κινητές αξίες, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία-

(i) σύντομη περιγραφή των κινδύνων που συνδέονται με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του εκδότη και οποιουδήποτε εγγυητή, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και της χρηματοοικονομικής κατάστασης·

(ii) σύντομη περιγραφή του κινδύνου που σχετίζεται με την επένδυση και των ουσιωδών χαρακτηριστικών της επένδυσης στη συγκεκριμένη κινητή αξία, συμπεριλαμβανομένων τυχόν δικαιωμάτων συνδεδεμένων με τις κινητές αξίες·

(iii) τους γενικούς όρους της προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εκτιμώμενων εξόδων που χρεώνονται στον επενδυτή από τον εκδότη ή τον προσφέροντα·

(iv) τις λεπτομέρειες για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση·

(v) τους λόγους πραγματοποίησης της προσφοράς και χρησιμοποίησης των πόρων·

«βασικό  ενημερωτικό  δελτίο» σημαίνει το ενημερωτικό δελτίο κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 12·

«δημόσια  προσφορά  κινητών αξιών» ή κατά ταυτόσημη έννοια «δημόσια προσφορά» ή «πρόσκληση στο κοινό» σημαίνει ανακοίνωση υπό οποιαδήποτε μορφή και με οποιοδήποτε μέσο, η οποία απευθύνεται σε πρόσωπα και περιέχει επαρκείς πληροφορίες για τους όρους της προσφοράς και τις προσφερόμενες κινητές αξίες, έτσι ώστε να παρέχεται στον επενδυτή η δυνατότητα να αποφασίζει την αγορά ή την εγγραφή για την αγορά των εν λόγω κινητών αξιών, και περιλαμβάνει –

(α) Τη συγκέντρωση χρημάτων του κοινού για τη συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής επένδυση σε κινητές αξίες και

(β) τη διάθεση και εν γένει προσφορά κινητών αξιών μέσω Ε.Π.Ε.Υ. κατά την έννοια του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών Νόμου

«δικαίωμα αγοράς μετοχών» (warrant) σημαίνει κινητή αξία που παρέχει δικαίωμα απόκτησης συγκεκριμένου αριθμού μετοχών σε καθορισμένη τιμή μέχρι και την ημερομηνία λήξης του, είτε διά εγγραφής, είτε ασκώντας δικαίωμα προαιρέσεως (επιλογής) (option)·

«έγκριση ενημερωτικού δελτίου» σημαίνει την πράξη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή της αρμόδιας εποπτικής αρχής άλλου κράτους μέλους καταγωγής, ανάλογα με την περίπτωση, μετά τον έλεγχο του ενημερωτικού δελτίου, με την οποία διαπιστώνεται ότι αυτό περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, οι οποίες τελούν σε  συνοχή μεταξύ τους και είναι κατανοητές·

«εκδότης» σημαίνει νομικό πρόσωπο που εκδίδει ή προτίθεται να εκδώσει κινητές αξίες και περιλαμβάνει νομικό πρόσωπο οι κινητές αξίες του οποίου αποτελούν αντικείμενο δημόσιας προσφοράς ή αίτησης εισαγωγής σε οργανωμένη αγορά·

«ελεγκτής» σημαίνει πρόσωπο, το οποίο κατέχει τα δυνάμει του άρθρου 155 του περί Εταιρειών Νόμου αναγκαία προσόντα για διορισμό του ως ελεγκτή εταιρείας·

«επαγγελματίες επενδυτές» σημαίνει τα πρόσωπα ή τις οντότητες που-

(α) καθορίζονται στο Τμήμα Α του Δεύτερου Παραρτήματος του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου όπως διορθώθηκε,

(β) κατόπιν αιτήματός τους, θεωρούνται επαγγελματίες πελάτες σύμφωνα με το Τμήμα Β του Δεύτερου Παραρτήματος του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου όπως διορθώθηκε,

(γ) συνιστούν επιλέξιμους αντισυμβαλλόμενους σύμφωνα με το άρθρο 41 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου όπως διορθώθηκε,

εκτός και αν έχουν ζητήσει να αντιμετωπίζονται ως μη επαγγελματίες επενδυτές·

«Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς» σημαίνει το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάμει του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου·

«επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών» ή κατά ταυτόσημη έννοια «Ε.Π.Ε.Υ.» σημαίνει την Ε.Π.Ε.Υ. κατά την έννοια του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου·

«εταιρεία» σημαίνει δημόσια εταιρεία που συστάθηκε δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου ή νομικό πρόσωπο που συστάθηκε ως εταιρεία σε κράτος άλλο από τη Δημοκρατία κατά το δίκαιο που ισχύει στον τόπο σύστασης του·

«εταιρεία με μειωμένη χρηματιστηριακή αξία» σημαίνει εταιρεία εισηγμένη σε οργανωμένη αγορά με μέση χρηματιστηριακή αξία μικρότερη των εκατόν εκατομμυρίων ευρώ (€100.000.000) με βάση τις τιμές στο τέλος κάθε έτους, για τα τρία (3) τελευταία ημερολογιακά έτη·

«ετήσιο δελτίο» [Διαγράφηκε]·

«Ευρωπαϊκή Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών)» ή «ΕΑΚΑΑ» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών) που ιδρύθηκε με βάση τον Κανονισμό 1095/2010·

«Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου» ή «ΕΣΣΚ» σημαίνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου που ιδρύθηκε με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1092/2010·

«Κανονισμός 809/2004» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 809/2004 της Επιτροπής της 29ης Απριλίου 2004 για την εφαρμογή της Οδηγίας 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα ενημερωτικά δελτία, τη μορφή των ενημερωτικών δελτίων, την ενσωμάτωση πληροφοριών μέσω παραπομπής, τη δημοσίευση των εvημερωτικών δελτίων και τη διάδοση των σχετικών διαφημίσεων (EE L 149 της 30.4.2004, σ. 1)·

«Κανονισμός 1092/2010» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1092/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη μακροπροληπτική επίβλεψη του χρηματοοικονομικού συστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σύσταση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου·

«Κανονισμός 1095/2010» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 2009/77/ΕΚ», όπως αυτός τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011·

«Κεντρική Τράπεζα» σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου κατά τα οριζόμενα στον περί της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμο

«κινητές αξίες» σημαίνει τις μεταβιβάσιμες κινητές αξίες, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου και περιλαμβάνει τους τίτλους της χρηματαγοράς, όπως αυτοί ορίζονται από το άρθρο 2 του παραπάνω νόμου, ανεξαρτήτως διάρκειας·

«κινητές αξίες εκδιδόμενες συνεχώς ή κατ’ επανάληψη» σημαίνει εκδόσεις συνεχούς ροής (on tap) ή τουλάχιστον δύο ξεχωριστές εκδόσεις κινητών αξιών παρόμοιου είδους ή και κατηγορίας σε περίοδο δώδεκα μηνών·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο κράτος που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο τη 2α Μαΐου 1992, και προσαρμόστηκε από το Πρωτόκολλο το οποίο υπογράφηκε στις Βρυξέλλες τη 17η Μαΐου 1993, ως η Συμφωνία αυτή εκάστοτε τροποποιείται·

«κράτος μέλος καταγωγής» σημαίνει -

(α) Για όλους τους συσταθέντες σε κράτος μέλος εκδότες κινητών αξιών, οι οποίες δεν εμπίπτουν στην υποπαράγραφο (β), το κράτος μέλος στο οποίο ο εκδότης έχει το εγγεγραμμένο του γραφείο∙

(β) για οιαδήποτε έκδοση μη μετοχικών κινητών αξιών, των οποίων η ονομαστική αξία ανά μονάδα ανέρχεται σε τουλάχιστον χίλια ευρώ (€1.000) και για οποιαδήποτε έκδοση μη μετοχικών κινητών αξιών που παρέχουν το δικαίωμα απόκτησης μεταβιβάσιμων κινητών αξιών ή είσπραξης χρηματικού ποσού τοις μετρητοίς, ως αποτέλεσμα της μετατροπής τους ή της άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχονται από αυτές, υπό τον όρο ότι ο εκδότης των μη μετοχικών κινητών αξιών δεν είναι και εκδότης των υποκείμενων κινητών αξιών ή επιχείρηση ανήκουσα στον όμιλο του εν λόγω εκδότη-

(i) το κράτος μέλος στο οποίο ο εκδότης έχει το εγγεγραμμένο του γραφείο, ή

(ii) το κράτος μέλος όπου οι κινητές αξίες εισήχθησαν ή πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, ή

(iii) το κράτος μέλος όπου πραγματοποιείται η δημόσια προσφορά κινητών αξιών,

κατ’ επιλογή του εκδότη, του προσφέροντα ή του προσώπου που ζητεί την εισαγωγή, ανάλογα με την περίπτωση, ενώ το ίδιο καθεστώς εφαρμόζεται σε μη μετοχικές κινητές αξίες σε άλλο εκτός του ευρώ νόμισμα, υπό την προϋπόθεση ότι η ελάχιστη ονομαστική αξία ανά μονάδα κατά προσέγγιση είναι ισοδύναμη με χίλια ευρώ (€1.000)∙

(γ) για όλους τους συσταθέντες σε τρίτη χώρα εκδότες κινητών αξιών, που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου (β) -

(i) το κράτος μέλος στο οποίο οι κινητές αξίες πρόκειται να αποτελέσουν αντικείμενο δημόσιας προσφοράς για πρώτη φορά μετά την 26η Νοεμβρίου 2015· ή

(ii) το κράτος μέλος στο οποίο υποβάλλεται η πρώτη αίτηση μετά την 26η Νοεμβρίου 2015 για εισαγωγή προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά,

κατ’ επιλογή του εκδότη, του προσφέροντα ή του προσώπου που ζητά την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση, ανάλογα με την περίπτωση, με την επιφύλαξη μεταγενέστερης επιλογής από τους εκδότες που έχουν συσταθεί σε τρίτη χώρα εάν το κράτος μέλος καταγωγής δεν έχει ορισθεί κατ’ επιλογή τους ή σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5) του άρθρου 8 των περί των Προϋποθέσεων Διαφάνειας (Κινητές Αξίες προς Διαπραγμάτευση σε Ρυθμιζόμενη Αγορά) Νόμων του 2007 έως 2016.

«κράτος μέλος υποδοχής» σημαίνει το κράτος μέλος, στο οποίο πραγματοποιείται δημόσια προσφορά ή, στην οργανωμένη αγορά του οποίου ζητείται η εισαγωγή προς διαπραγμάτευση, εφόσον το εν λόγω κράτος είναι διαφορετικό από το κράτος μέλος καταγωγής·

«μερίδια οργανισμού συλλογικών επενδύσεων» σημαίνει τις κινητές αξίες που εκδίδει ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων και οι οποίες αντιπροσωπεύουν τα δικαιώματα των συμμετεχόντων επί των περιουσιακών στοιχείων του οργανισμού αυτού και συμπεριλαμβάνει μερίδια κατά την έννοια που αποδίδεται στoν όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί των Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου

«μετοχικές κινητές αξίες» σημαίνει μετοχές και άλλες μεταβιβάσιμες κινητές αξίες που ισοδυναμούν με μετοχές, καθώς και κάθε άλλο είδος μεταβιβάσιμης κινητής αξίας που παρέχει το δικαίωμα απόκτησης οιασδήποτε από τις προαναφερόμενες κινητές αξίες ως αποτέλεσμα μετατροπής τους ή άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχονται από αυτές, υπό τον όρο ότι αυτό το τελευταίο είδος κινητών αξίων εκδίδεται από τον εκδότη των υποκείμενων μετοχών ή από επιχείρηση που ανήκει στο συγκρότημα  του εν λόγω εκδότη·

«μη μετοχικές κινητές αξίες» σημαίνει τις κινητές αξίες που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των μετοχικών κινητών αξιών·

«μικρομεσαία επιχείρηση» ή κατά ταυτόσημη έννοια «ΜΜΕ» σημαίνει εταιρεία, η οποία, σύμφωνα με τους τελευταίους ετήσιους ή ενοποιημένους λογαριασμούς της, πληροί τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια:

(α) Ο μέσος αριθμός των εργαζομένων της κατά τη διάρκεια του τελευταίου οικονομικού έτους ήταν μικρότερος των διακοσίων πενήντα·

(β) το σύνολο του ενεργητικού της δεν υπερέβαινε τα σαράντα τρία εκατομύρια ευρώ (?43.000.000) ή το ισόποσο των σε λίρες Κύπρου και

(γ)  είχε ετήσιο καθαρό κύκλο εργασιών που δεν υπερέβαινε τα πενήντα εκατομύρια ευρώ (?50.000.000) ή το ισόποσό των σε λίρες Κύπρου·

«Οδηγία 2003/71/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2003/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση και την τροποποίηση της οδηγίας 2001/34/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2010/78/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010·

«Οδηγίες» σημαίνει τις Οδηγίες κανονιστικού περιεχομένου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του παρόντος Νόμου και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

«οργανωμένη αγορά» σημαίνει την αγορά κράτους μέλους, στην οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης χρηματοοικονομικά μέσα, τα οποία καθορίζονται στο Μέρος ΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου  και η οποία-

(α)  Λειτουργεί τακτικά

(β) διέπεται από κανόνες ως προς τις προϋποθέσεις λειτουργίας και συμμετοχής σ' αυτήν, τις προϋποθέσεις εισαγωγής και διαπραγμάτευσης χρηματοοικονομικών μέσων σ' αυτήν, την υποβολή στοιχείων και τη διαφάνεια ως προς τις συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα σ' αυτήν

(γ)  αποτελεί αντικείμενο εποπτείας και

(δ)  ανακοινώνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 31 του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου είτε από τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών

«οργανισμός συλλογικών επενδύσεων πλην των οργανισμών κλειστού τύπου» σημαίνει τα αμοιβαία κεφάλαια και τις εταιρείες επενδύσεων:

(α)Των οποίων αντικείμενο είναι η συλλογική επένδυση κεφαλαίων που συγκεντρώνονται από το κοινό, και των οποίων η λειτουργία βασίζεται στην αρχή κατανομής των κινδύνων, και

(β)τα μερίδια των οποίων, κατ’ αίτηση των μεριδιούχων, εξαγοράζονται ή εξοφλούνται, άμεσα ή έμμεσα, με περιουσιακά στοιχεία των οργανισμών αυτών,

και συμπεριλαμβάνει τον οργανισμό επενδύσεων ανοικτού τύπου κατά την έννοια του άρθρου 8 του περί των Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Ανοικτού Τύπου και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου·

«περιορισμένος κύκλος προσώπων» [Διαγράφηκε]·

«πιστωτικό ίδρυμα» σημαίνει τράπεζα κατά την έννοια του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου και συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα κατά τα οριζόμενα στον περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμο και περιλαμβάνει πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί δυνάμει αντίστοιχου νόμου άλλου κράτους μέλους, καθώς και πιστωτικό ίδρυμα που έχει συσταθεί δυνάμει νόμου τρίτης χώρας και λειτουργεί νόμιμα στη Δημοκρατία,  εφόσον το εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα, κατά την κρίση της Κεντρικής Τράπεζας, τελεί υπό εποπτεία ισοδύναμη με εκείνη που προβλέπεται στον περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμο

«πρόγραμμα προσφοράς» σημαίνει πρόγραμμα που επιτρέπει την έκδοση μη μετοχικών κινητών αξιών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αγοράς μετοχών παντός τύπου παρόμοιου είδους ή και κατηγορίας, συνεχώς ή κατ’ επανάληψη, κατά τη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου έκδοσης·

«προσφέρων» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διενεργεί δημόσια προσφορά·

«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα άλλη από κράτος μέλος·

«Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου» ή κατά ταυτόσημη έννοια «Χρηματιστήριο» σημαίνει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, που έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 3 του περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμου·

«χρηματοοικονομικά μέσα» σημαίνει τα μέσα, τα οποία καθορίζονται στο Μέρος ΙΙ του Πρώτου Παραρτήματος του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου·

«χρηματοοικονομικό ίδρυμα» σημαίνει ίδρυμα, το οποίο ασκεί μία τουλάχιστον από τις εργασίες, που ορίζονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 13 των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου.

(2) Στον παρόντα Νόμο και στις δυνάμει αυτού εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις, οποιαδήποτε αναφορά σε Κανονισμό, Οδηγία, Απόφαση ή άλλη πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει την εν λόγω πράξη όπως εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια.