Συνοπτικός τίτλος.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005.