Ποινικά Αδικήματα.

39. Οποιοσδήποτε διαπράττει αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 4 είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του, τιμωρείται με φυλάκιση, που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή με χρηματική ποινή, που δεν υπερβαίνει τις εκατόν χιλιάδες λίρες Κύπρου (ΛΚ 100.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές και, σε περίπτωση δεύτερης ή επόμενης καταδίκης του για το ίδιο αδίκημα, με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα έτη ή με χρηματική ποινή, που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες  Λίρες Κύπρου (ΛΚ 200.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.