Συνεργασία Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με ΕΑΚΑΑ και ΕΣΣΚ

38Α.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνεργάζεται με την ΕΑΚΑΑ για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 1095/2010.

(2) H Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παρέχει το συντομότερο δυνατό στην ΕΑΚΑΑ όλες τις πληροφορίες που της είναι αναγκαίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων της, σύμφωνα με το Άρθρο 35 του Κανονισμού 1095/2010.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει την ΕΑΚΑΑ για κάθε ρύθμιση που αφορά την ανάθεση καθηκόντων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και τους ακριβείς όρους που διέπουν την εν λόγω ανάθεση.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 29 και του άρθρου 30 του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να ανταλλάζει εμπιστευτικές πληροφορίες ή να διαβιβάζει πληροφορίες στην ΕΑΚΑΑ και στο ΕΣΣΚ, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που σχετίζονται με τις εταιρικές πληροφορίες και επιπτώσεις επί τρίτων χωρών κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό 1095/2010 και στον Κανονισμό 1092/2010, αντίστοιχα, εφόσον τα πρόσωπα που λαμβάνουν τις πληροφορίες υπόκεινται σε αντίστοιχη υποχρέωση εχεμύθειας και τήρησης επαγγελματικού απορρήτου αναφορικά με τις πληροφορίες που λαμβάνονται.