Αρμόδια αρχή για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων.

40.-(1) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι το αρμόδιο όργανο για την άσκηση διοικητικής εποπτικής εξουσίας και την επιβολή διοικητικών κυρώσεων δυνάμει του παρόντος Νόμου.

(2) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επιλαμβάνεται διοικητικών παραβάσεων, είτε αυτεπαγγέλτως, είτε έπειτα από καταγγελία που υποβάλλεται σ΄ αυτή.

(3) Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της προς επιβολή διοικητικού προστίμου, εφαρμόζει το Άρθρο 39 του περί της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Σύσταση και Αρμοδιότητες) Νόμου.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή έχει την εξουσία να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο είτε:

(α) Μόνο σε νομικά πρόσωπα ή

(β) μόνο στους διοικητικούς συμβούλους, διευθυντές ή αξιωματούχους σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι η παράβαση οφειλόταν σε δική τους υπαιτιότητα, εσκεμμένη παράλειψη ή αμέλεια ή

(γ) σε νομικά πρόσωπα και στους διοικητικούς συμβούλους, διευθυντές ή αξιωματούχους τους σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι η παράβαση οφειλόταν και σε δική τους υπαιτιότητα, εσκεμμένη παράλειψη ή αμέλεια.