Ευθύνη υπογραφόντων το ενημερωτικό δελτίο έναντι των επενδυτών.

21.-(1) Εφόσον ασκηθεί αξίωση για αποζημίωση κατά προσώπων που υπογράφουν το ενημερωτικό δελτίο, τα πρόσωπα που υπογράφουν φέρουν το βάρος απόδειξης για θέματα-

(α) Ακρίβειας, πληρότητας, σαφήνειας και επικαιρότητας του ενημερωτικού δελτίου· ή

(β) έλλειψης υπαιτιότητας ως προς πλημμέλειες του ενημερωτικού δελτίου·

ανάλογα με την περίπτωση.

(2)(α) Τα πρόσωπα που υπογράφουν το ενημερωτικό δελτίο δεν υπέχουν αστική ευθύνη αποκλειστικά και μόνο βάσει του περιληπτικού σημειώματος, και οποιασδήποτε μετάφρασης αυτού, εκτός εάν το περιληπτικό σημείωμα-

(i) είναι παραπλανητικό, ανακριβές ή αντιφατικό, όταν αναγιγνώσκεται μαζί με τα άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου, ή

(ii) δεν παρέχει, όταν αναγιγνώσκεται μαζί με τα άλλα μέρη του ενημερωτικού δελτίου, βασικές πληροφορίες που να βοηθούν τους επενδυτές στην απόφασή τους εάν θα επενδύσουν σε αυτές τις κινητές αξίες.

(β) Το περιληπτικό σημείωμα περιέχει σαφή προειδοποίηση για την αστική ευθύνη που προβλέπεται στην παράγραφο (α).

(3) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (4), καθώς και του εδαφίου (8) του άρθρου 23, τυχόν αξιώσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου κατά των προσώπων που υπογράφουν το ενημερωτικό δελτίο δυνάμει των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 20 παραγράφονται μετά πάροδο δύο ετών από τη διάθεση των κινητών αξιών ή, κατά περίπτωση, από την εισαγωγή τους σε οργανωμένη αγορά.

(4) Εφόσον αποδεικνύεται δόλος των υπογραφόντων το ενημερωτικό δελτίο, η βραχεία διετής παραγραφή του εδαφίου (3) δεν ισχύει ως προς τα πρόσωπα που έχουν ενεργήσει δολίως.

(5) Εφόσον κανένα από τα πρόσωπα που οφείλουν να υπογράψουν το ενημερωτικό δελτίο δεν είναι ο ίδιος ο εκδότης των κινητών αξιών που αποτελούν αντικείμενο της δημόσιας προσφοράς ή της αίτησης προς εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά, ο εκδότης -

(α) Ύστερα από αίτημα του προσφέροντος ή του αιτητή της εισαγωγής, θέτει στη διάθεση του υποβάλλοντος το σχετικό αίτημα, όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την κατά νόμο σύνταξη του ενημερωτικού δελτίου, με έξοδα του τελευταίου και

(β) δύναται να λάβει εγγράφως θέση αναφορικά με την ακρίβεια, πληρότητα, σαφήνεια και επικαιρότητα του ενημερωτικού δελτίου που υποβάλλεται προς έγκριση σύμφωνα με το Μέρος V:

Νοείται ότι, η κατά τα ανωτέρω τοποθέτηση του εκδότη είναι αντικειμενική και, κατά το δυνατόν, πλήρης.

(6) Αν ο εκδότης λάβει εγγράφως θέση σύμφωνα με την παράγραφο (β) του εδαφίου (5), η θέση του αυτή δημοσιεύεται, με πρωτοβουλία και ευθύνη του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους V.

(7) Τα έξοδα της κατά το εδάφιο (5) παροχής στοιχείων ή και έγγραφης τοποθέτησης του εκδότη φέρει ο προσφέρων ή, κατά περίπτωση, ο αιτητής της εισαγωγής των κινητών αξιών σε οργανωμένη αγορά:

Νοείται ότι, σε περίπτωση διαφωνίας ως προς το ύψος των εξόδων, αυτά προκαταβάλλονται από τον προσφέροντα ή τον αιτητή βάσει της εκτίμησης του εκδότη και η διαφωνία επιλύεται από τα αρμόδια δικαστήρια της Δημοκρατίας.